SAL7730, Act: R°299.1 (292 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°299.1  
Act
Date: 1437-03-07

Transcription

2020-04-18 by Yves Sergeant
Van alsulken xxv cronen erfliker renten als meester jan de bont cancell(ie)r van/
brabant ende doctour van beyden rechten gecocht ende gecregen heeft tot/
behoef des huys vanden heylighen xii ap(oste)len bynnen der stat van/
bruessel gelegen biden huyse vander arken aen ende op de goede he(re)n/
henrics van diest hee(re) ter rivie(re)n gelegen bij arscot ende daer omtrent/
hebben de selve meester jan de bont inden name vanden voirs(creven) huyse/
vanden ap(oste)len in deen side ende de voirs(creven) h(er)henrick van diest in dander(e)/
verdragen ende sijn des und(er)linghen eens worden dat de voirscr(even)/
h(er)henrick ende sijn nacomelinge inder betalingen van elken vande(n) voirs(creven)/
cronen gestaen selen met alsulken gulden peter als hier nae ver/
claert steet of metter werden daer af in ande(re)n goeden gelde Te/
weten metten gulden(en) peter lestwerven te loeven ghemunt op deen/
sijde met enen beelde van sente peter ten halven live hebbende/
voer heb den schilt vander wapenen wilen h(er)toge philips van/
brabant ende om de circu(m)ferencie staende ph(ilipp)us dei gracia dux/
brabancie et lymb(orch) ende op dander side met enen cruce gelijc de/
peters van outs wae(re)n hebbende inde circu(m)fe(re)ncie pax (christ)i maneat/
semp(er) nobiscu(m) Desen peter houdt xxi karate oude vrancrijcsche/
cronen reparts ghendsche schilde oude peters ende lyoene/
voe(r) sijn gerekent Desen peter houdt inden snede lxviii op de/
troysche marck en(de) een quart van enen halven peter te remedien/
ende enen halven peter inden snede op elc marck wercs die/
maken voe(r) een marck fijns gouts lxxvii(½) peter enen c[r]omstert/
Ten wa(r)e also dat yemant die vanden geliken cronen opde/
voirs(creven) pande voermaels oic gecocht hebben metten rechte/
meer wonnen oft gecrigen consten voer de voirs(creven) crone dan den/
voirs(creven) peter gedreeght dat dan en(de) in deser vuegen de voirs(creven) vor/
werde te nyeute ende van negheender weerden sijn en sall/
Of ten wa(r)e oec also dat de voirs(creven) h(er)henrick oft zijn nacome/
linge tot e(n)nigen tiden toecomende in e(n)nich vanden t(er)minen in/
gebreke van betalingen wae(re)n ende stoet maecten den voirs(creven) pet(er)/
te betalen inder manie(re)n voirs(creven) So is oec vorwerde en(de) ond(er)sproke(n)/
als vo(r)e dat des gelijx dan de voirs(creven) vorwerde te nyeute en(de)/
van negheend(er) werden sijn en sal Dit was gevesticht voe(r) goerde/
roelofs ende steven smachts scepen(en) van loeven martii sexta/
a(n)no xiiii[c] xxxvi
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt