SAL7730, Act: R°342.2 (331 of 428)
Search Act
previous | next
Act R°342.2  
Act
Date: 1437-04-12

Transcription

2020-08-23 by Yves Sergeant
It(em) want de stat van diest den edelen joncker janne van loen soen te heynsb(er)ch en(de)/
he(re) tot diest en(de) tot zichne es en(de) m(ijn) joffr(ouwe) sijnre gesellinne(n) gefineert heeft xxxv[c] rijnssche/
gul(den) daer voe(r) de selve stat v(er)cocht heeft iii(½)[c] rijnssch gul(den) lijfpensien staende te liven/
va(n) alrehande p(er)sone(n) gelijc de brieve d(aer) op gemaect dat claerlic uutwijse(n) So sijn/
daer om voe(r) scepen(en) van loeve(n) come(n) de voirs(creven) jonck(er) jan en(de) m(ijn) joffr(ouwe) zijn gesellinne Alse de/
ghene die umm(er) willen en(de) bege(re)n dat hae(r) stat va(n) diest vand(er) co(m)me(r) vors(creven) scadeloes/
en(de) onbelast blive en(de) hebbe(n) bekendt ene(n) scepen(en) brief va(n) loeve(n) wille(m)me va(n) adelbroeck/
en(de) vrancken keesman beyde scepen(en) van diest sprekende va(n) iiii[m] rijnsche gul(den) Te dier/
meynnighen dat de vors(creven) willem en(de) vranck of e(n)nich va(n) hen den vors(creven) brief/
selen oft sal doe(n) vonnissen en(de) hen oft hem totte(n) goeden en(de) heerlicheyde(n) der/
vors(creven) jonck(er) jans en(de) zijnre gesellinne(n) na de(n) rechte d(er) stat va(n) loeve(n) doen leyde(n)/
Daer uut men dan voert d(er) stat van diest voe(r) meye(r) en(de) scepenen/
va(n) loeven behoirlike vesticheyt doen sal om der selv(er) stat va(n) diest/
volcomelic gelost en(de) onthaven te w(er)den vander co(m)me(r) voirscr(even) En(de) desgelijx van/
allen last cost en(de) co(m)mer die de selve stat van diest om gebreecs wille d(er)/
betalinghen vande(n) rente(n) voirscr(even) in al oft in deel e(n)nichsins in toecomenden tide/
liden mocht na inhebben d(er) brieve die de vors(creven) jonck(er) jan en(de) m(ijn) joffr(ouwe)/
sine gesellinne d(er) voirs(creven) haerre stad va(n) diest d(aer) op gegeven en(de) v(er)leent/
hebbe(n) Met alsulker vorw(er)den te wat tijde dat de stat van diest/
geheellic en(de) al vande(n) vors(creven) lijfrente(n) en(de) van alle(n) cost en(de) scaden voe(r)gheruert/
ontlast sal zijn het si bi v(er)sterffenisse(n) bi afquijtinghe(n) oft anderssins/
datmen dan de goedinghe diemen uut de(n) vors(creven) beleyde doen sal/
ter stont en(de) sond(er) e(n)nich middel te nyeute sal doen ter goed(er) meyni(n)ghe(n)/
en(de) sond(er) argelist roelofs hiis int(er)fu(eru)nt t(em)p(or)e recognic(i)o(n)is l(itte)re? de iiii[m] flor(enis)/
renen(sibus) de q(ua) sup(ra) fit mencio roelofs ov(er)wynghe iunior m(ar)tii vii p(ro)x(ima)
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt