SAL7730, Act: V°281.1-R°282.1 (280 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°281.1-R°282.1  
Act
Date: 1437--

Transcription

2019-10-24 by Yves Sergeant
Van m(ijn) he(re) den abdt van heyleshem/
Tthoe(n)nisse m(ijn) he(re)n des abds voirs(creven) vander saken d(aer) af tvo(n)nisse/
d(er) scepen(en) van loeve(n) gewijst heeft gelijc dat gescreve(n) steet/
in de naeste ande(r) side van desen blad(en) xxvi daghe in febr(uarii)/
Inden yersten dede de vors(creven) m(ijn) he(re) dabtt inden lesen twee brieve/
Te weten den ene(n) brief mencie makende hoe de sel voerseten/
des selfs m(ijn) he(re)n dabds de heerlicheyt van heyleshem met/
allen hae(re)n toebehoirte(n) gecocht en(de) v(er)cregen hadde En(de) ene(n)/
ande(re)n brief daer mede de selve m(ijn) he(re) dabdt die nu es/
de voirs(creven) heerlicheit van onsen genedige(n) he(re) den h(er)toge van/
bourg(oign)[en] en(de) va(n) brabant nu zijnde te leene ontfaen heeft/
Item thoende mijn he(re) dabt vors(creven) met goeden ma(n)nen dat/
de voirs(creven) heerlicheit van heyleshem met allen hae(re)n toebehoirte(n)/
sijn vry erfleene wae(re)n en(de) dat de plaetse daer de banck/
op steet leen wae(re) rue(re)nde van onse(n) genedige(n) he(re) den h(er)toghe/
voirs(creven) dat de vors(creven) mijn he(re) dabt alle dbedrijf vand(er) heer/
licheyt aldaer hadde en(de) hem toebehoirde uutgenomen lijf/
en(de) let/
Item thoende noch m(ijn) he(re) dabt voirs(creven) dat hi gielijse wile(n)/
vand(er) balct vad(er) des voirs(creven) gielijs ter tijt doen hi leefde/
hadde doen verbieden dat hi op die plaetse noch op gheen/
ande(re) plaetse sijnre heerlicheit van heyleshem toebehoe(re)nde gheen/
recht meer en dade dan alleen op sine tsijsgoede ende/
datmen daer na doen aldaer gheen recht meer en dede tot d(er) tijt toe dat den voirs(creven) gielijse vand(er) balct henricke(n)/
va(n) holzete die na de(n) rechte d(er) stat va(n) loeve(n) geleydt was/
tot de(n) goede(n) des voirs(creven) gielijs dyerste vonnisse aengewijst/
was/
Item kendde en(de) lijdde de voirs(creven) henric en(de) gielijs vand(er) balct/
den voirs(creven) m(ijn) he(re) den abdt dat in mijns gened(ichs) he(re)n came(r)/
voirs(creven) de possessie van leengoeden den besitter van dien/
goeden gheen recht en maecte noch en gave hoe langhe oec/
die sijn mocht en(de) dat ald(aer) inde selve came(r) van leengoeden/
gheen possessien en wa(r)e
//
Item thoende voirt de selve mijn he(re) dabt met manne(n) van leen/
so wie van leengoeden gheen ontfang en hadde dat dien den/
hoff niet en kendde noch trecht inde vors(creven) goede vorde(re)n en mocht/
Item thoende voert de vors(creven) mijn he(re) dabt dat alle die ande(re)/
gronthe(re)n onder mijn he(re) den abdt tot heyleshem geseten recht doen/
moesten en(de) dagelix deden op hae(r) tsijsgoeden en(de) oft si elde(r) recht/
doen wouden daer af moesten sij orlof bidden aen m(ijn) he(re) den abdt/
Ite(m) thoende noch mijn he(re) de abdt vors(creven) dat de vors(creven) gielijs vand(er)/
balct sijn tsijse en(de) heerlicheyt die daer af comt Te weten goeden/
en(de) ontgoeden te leen heldt van mijn he(re) den abdt vors(creven)/
Dits henrics thoe(n)nisse van holzete voirg(enoemt)/
Yerst dat doude gielijs vander balct oud(er)vader des voirs(creven) gielijs die nu is/
voe(r) joffr(ouwe) yde sine gesellinne na thomaes van holsete sone d(er) selv(er)/
joffr(ouwe) yden d(aer) na gielijs vander balct sone d(er) selv(er) joffr(ouwe) yden vad(er) des vors(creven)/
gielijs en(de) oec dese selve gielijs dbedrijf va(n) recht te doen opte plaetse/
daer om tgedinghe es Altijt gehadt hebbe(n) en(de) deen na den ande(re)n d(aer) uut also/
gestorven zijn sond(er) e(n)nichsins daer in gestoert te w(er)den sond(er) nu in desen g(ro)ten/
wynter/
Ite(m) thoende noch de voirs(creven) henric van holzete dat de vors(creven) gielijs vand(er) balct/
en(de) sijn voe(r)seten ov(er) xxx ov(er) xl ov(er) l ov(er) lx jae(r) en(de) xx jae(r) te voren/
eer de heerlicheit van heyleshem ende(n) abt en(de) sijn convent comen was/
opte vors(creven) plaetse recht gedaen hadde(n) en(de) dat op de selve plaetse een geveerde/
en(de) sitten van eenre banck met twee siden omgaende gestaen hadde en(de)/
dat acht(er) in mydde(n) vander selv(er) banck plach te staen enen alboeme daer/
meye(r) jeghen plach te sitten
ContributorsWalter Winnelinckx , Jos Jonckheer
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-03 by xavier delacourt