SAL7730, Act: V°344.2-V°345.1 (333 of 428)
Search Act
previous | next
Act V°344.2-V°345.1  
Act
Date: 1437-03-28

Transcription

2020-08-22 by Yves Sergeant
Cond sij allen lieden dat wouter vande(n) broeke van assche c/
come(n) in jegewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft/
genomen ende bekent dat hij genome(n) heeft van daneele vande(n)/
waerde he(re) vande(n) eyghen(en) en(de) van meerbeke Thof vande(r)/
lanen des selfs wouts [daneels] dair hij nu inne woent met allen/
den wynne(n)den lande tot den voirs(creven) hove hoe(re)nde gelege(n) ter/
lanen Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van ynganck meye/
lestleden ene(n) t(er)mijn van twelff jae(re)n langc deen nae dander
//
dair nae sonder middel volgende Elx jaers dae(re)n bynnen om neghen/
l(i)b(ra) groete vleems gelts alsulx als tallen t(er)mine van betalingen ghe/
meynlic in borsen gaen sal in vlaende(re)n in borsen gaen sal deen/
helcht te kersmisse en(de) dand(er) helcht tsent jans misse baptisten/
te betale(n) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als/
vervolghde schout It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande laten/
tsine(n) afsceide(n) gelijc hijt vant te sine(n) aencome(n) Dats te wete(n)/
tvelt voir thof en(de) tvelt bij ohain besaeit met rogghe en(de) opt/
tselve velt besaeit omtrent i boend(er) met tarwen It(em) dbloc/
achter thuys besaeit met evene(n) It(em) tvelt aen de drie eyke(n)/
gescufelt It(em) dboender achter dbosch besaeit met evene(n) It(em)/
tvelt bij ohain neve(n) den bosch gescufelt It(em) thalf buende(r)/
achter den hoobosch besaeit met rogghe It(em) sal de voirs(creven) wynne/
oec hebbe(n) den voirs(creven) t(er)mine due(re)nde den beemt tusscen der/
kerke(n) en(de) den huyse It(em) noch ene(n) beemt achter thuys dieme(n)/
heet steyn vy vynier? It(em) noch ene(n) beemt gelege(n) bij ohain It(em)/
noch den beemt dair de culen staen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
It(em) sal de voirs(creven) wynne houd den voirs(creven) daneele houde(n) en(de) vuede(n)/
twee ossen over tijt gelijc den sinen It(em) sal de selve wynne/
noch houde(n) den voirs(creven) daneele iii verken over tijt gelijc den/
sine(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix gheve(n) ii[c] walme(re) om de huysi(n)ge/
aldair mede te decke(n) en(de) alsme(n) die verdect soe sal de wynne de/
wercliede vuede(n) en(de) daneel de dachue(re)n betalen It(em) heeft de voirs(creven)/
daneel den voirs(creven) wynne geleent in sine(n) aencome(n) xviii(½) clinkarde/
en(de) sesse mudde rogs der mate(n) van wavre dewelke de voirs(creven)/
wynne geloeft heeft den voirs(creven) daneele bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine/
weder te gheve(n) als vervolghde schout It(em) wairt also dat de voirs(creven)/
wynne woude doen uutroden thout dat opte vorle(re)n vande(n)voirs(creven)/
lande staet dwelc den lande scadelec es dat sal hij moegen doen/
bij raede en(de) wete(n) des voirs(creven) daneels en(de) alsmen dat doet soe/
sal de wynne de wercliede vuede(n) en(de) daneel de dachue(re)n betale(n)/
en(de) daneel sal hebben allet ty(m)merhout dat dair op velt en(de)/
de wynne daid(er) dand(er) hout It(em) sal de voirs(creven) wynne de huyse/
vande(n) voirs(creven) hove houde(n) wel en(de) loflic op sine(n) cost vand(er) onderster/
rikelen nederwairt It(em) wairt dat aen de voirs(creven) huyse scade gesciede
//
van brande of anders dwelc bij sinen van sinen [van swynnen] wegen toe/
quame dair af sal de selve wynne den selve(n) daneele resti/
tucie doen nae taxacie van goede(n) knapen It(em) heeft de voirs(creven)/
daneel geleent den voirs(creven) wynne ii coeye twee jaer langc en(de)/
die sal de voirs(creven) wynne
en(de) twee soeghe met seve(n) verkene(n)/
iii jair langc de welke de voirs(creven) wynne den voirs(creven) daneele alsda(n)/
weder leve(re)n sal welc vorwarden en(de) geloften voirs(creven) geloeft hebbe(n)/
(et)c(etera) H(ier) wae(re)n ov(er) gord roelofs en(de) henr(ick) vande(n) borchove(n) scep(enen)/
van lov(en) gegeve(n) des goensdaighs inde heylige paeschdage/
int jair (et)c(etera) xxxvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt