SAL7731, Act: V°22.3-R°24.1 (13 of 431)
Search Act
previous | next
Act V°22.3-R°24.1  
Act
Date: 1437-07-27

Transcription

2019-12-29 by Dirk Symons
Van woute(re)n van doerne/
geheten van sombeke/
Het sijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) inde banc aldair/
jan van houthem soen h(e)r(e)n yweins van houthem ridders die nae den recht/
der stat van loven(en) comen ende geleit es tot den goeden jans van wynants/
rode in deen zijde ende wouter van doerne diemen heet van sompeke die/
uut macht en(de) oerspronck van ene(n) beleide dair mede jonck(er) jan van witha(m)/
hee(re) te bout(er)shem nae den rechte der stat van loven(en) geleit was tot den/
goeden h(e)r(e)n aerts wilen van y(m)mersele ridders sijns zwe[e]rs voir s ende/
vrouwe lijsbette(n) wilen van kets sijnre wittiger huysvrouwen voir scepen(en)/
van loven(e) comen is tot den slote en(de) goeden van y(m)mersele met den/
dorpe en(de) heerlicheide(n) van wo(m)melghem hoeghe ende leeghe met der/
thienden visschelrien wijntmoelen watermoelen en(de) slachmoelen met/
den weeghghelde tsijse rente(n) wynne(n)den landen beemden eeusselen/
en(de) met allen ande(re)n hoe(re)n toebehoirte(n) gelijc de voirs(creven) goede inde(n) p(ro)chien/
van doerne van wo(m)melghem en(de) van bersbeke gelege(n) sijn in dandere/
daer de voirs(creven) jan van houthem een aensprake dede tot den voirscr(even)/
goeden seggende dat her jan wilen van y(m)mersele ridder de selve goede/
ter tijt dat hij leefde besat als sijn erfleene en(de) dair uut sterf als/
uut sine(n) erfleene en(de) dat de voirs(creven) her jan een wittige dochter achter/
liet met namen katline welc katline nae staet der heyliger kerken/
getruwt hadde h(e)r(e)n wynant wylen van rode ridder die dese goede
//
met der voirs(creven) vrouwe katlinen sijnre huysvrouwen nae doet des voirs(creven)/
wilen h(e)r(e)n jans vader der selver vrouwe katlinen besat als h sijn/
erfleen seggende voirt dat de voirs(creven) her wynant en(de) wilen vrouwe/
katline achter gelaten hadden enen wittigen soen te weten den voirs(creven)/
janne van wynants rode dwelc de voirs(creven) jan van houthem al boet/
te thoone(n) ende met den mynsten dair hij inden rechte mede liden/
soude Seggende de selve jan van houthem soe wair hij dit getoene(n)/
conste dat hem dan de voirs(creven) goede volgen selen en(de) sculdich selen/
sijn te volgen Met meer woirden die hij dair toe seggen dede op/
dwelc de voirs(creven) wouter van doerne hem verantworde seggende dat/
hem de voirs(creven) aensprake aen de voirs(creven) goede ne(m)mermeer onstade doen en/
sal ende dat bijden redene(n) hier nae bescreven Ierst waest waer/
dat de voirs(creven) wilen h(er) wynant ende wilen vrouwe katline sijn huysvrou/
we die dese goede besaten gelijc inder aenspraken verclairt es de/
have des voirs(creven) wilen h(e)r(e)n jans van y(m)mersele nae sijn doot aenveerde(n)/
ende dat sij dair nae voir de schout des selfs h(e)r(e)n jans gehouden/
gevangen ende gespa(n)nen worden tot santhove(n) mids dat sij des voirs(creven)/
h(e)r(e)n jans have aenveert hadden ende dat sij hen doen met den/
voirs(creven) goeden behelpen moesten om de voirs(creven) schout dair mede te/
betalen eer sij uut der gevenckenissen comen mochte(n) En(de) dat/
doen de voirs(creven) wilen her aert van y(m)mersele de voirs(creven) goede cocht/
en(de) creegh tegen den voirs(creven) wilen h(e)r(e)n wynande en(de) vrouwe katline(n)/
sijnre huysvrouwen ende dat de selve wilen her aert op die tijt/
tot den voirs(creven) goeden quam met allen poente(n) van rechte nae/
shoofs recht dair de voirs(creven) goede onder hoven ende dat dese pointe(n)/
al samentlic wair wae(re)n dat boet de voirs(creven) wouter te thoenen/
ende met den mynsten (et)c(etera) Noch dede voirt seggen de voirs(creven) wout(er)/
dat de voirs(creven) wilen her wynant ende vrouwe katline sijn werdynne/
de voirs(creven) goede voir ontfaen ende opgehave(n) hadden vande(n) hee(re) vande(n)/
leen ene(n) eer de voirs(creven) [her] aert die gecregen hadde ende dair toe come(n)/
was nae shoofs recht ende dat de selve wilen her aert bij coope/
ende vercrigen voirscr(even) dair nae tot den selven goeden quam/
ende die ontfinc nae shoefs recht ende dat de boot de voirs(creven)/
wouter oec te thoonen en(de) met den mynsten Item dede noch/
voirt seggen de voirs(creven) wouter van doerne dat de voirs(creven) wilen h(er)/
aert van y(m)mersele aldus tot den voirs(creven) goeden nae shoofs recht/
met allen poenten van rechte dair toe behoe(re)nde comen was/
eer hij den voirs(creven) jonck(er) ja(n)ne van witham tot desen goeden dede/
leyden dair uut de selve wouter sijn vesticheit heeft ende dit
//
boot de voirs(creven) wouter oec te thoene(n) Voirt dede seggen de selve/
wouter datmen de voirs(creven) goede van onsen genedigen hee(re) den/
h(er)toge van brabant te leene helt de ende datse hoven te sant/
hoven ende dat der banc recht van santhoven alsulc es/
soe wie tot e(n)nigen [leengoeden] aldair hovende met recht come(n) wae(re) en(de)/
dat hij dair inne drie jaer peyslic ende ongestoirt blijft sitte(n)/
dat die dair inne eeuwelic van rechts wegen blive(n) moet/
en(de) sculdich es te bliven nae dier banc recht Oec dede noch/
seggen de voirs(creven) wouter dat de voirs(creven) wilen her aert van y(m)mersele/
voer ende aert sijn soen nae de voirs(creven) goede ov(er) xxiiii jaer peyslic/
ende vredelic beseten hadde ende dat dit oec al wair ware dat/
boet de voirs(creven) wout(er) oec te thoenen Noch dede de voirs(creven) wouter segge(n)/
hoe wale datme(n) de voirs(creven) goede van onsen genedigen hee(re) te/
leene hielt dat nochtan allet bedrijf van rechte dair af behoirde/
en(de) sculdich wae(re) te geschien te santhove(n) en(de) nae der banck recht/
aldair dat hij oec boet te thoenen Voirt dede noch segge(n) de/
voirs(creven) wouter dat de voirs(creven) her aert nae tgheen dat nae der/
banc recht van santhoven voir onsen genedige(n) he(re) en(de) sijn/
ma(n)nen van leen dair toe geschiet wae(re) wael mechtich was/
de voirs(creven) goede te beco(m)me(re)n dwelc hij oec boet te bethoenen/
Seggende ten slote de voirs(creven) wouter soe waer hij tgheen des/
voirs(creven) es bethoene(n) conste dat hij dan blive(n) sal en(de) sculdich es/
te bliven inde goede voirscr(even) also dat de meyer van loven(e) nae/
desen maende de scepen(en) van loven(en) die beyde de p(ar)tien wijsde(n)/
tot hoe(re)n thoenisse Ten dage van thoenisse thoenden de voirs(creven)/
jan van houthem allet gheen des hij hem vermete(n) hadde ende/
soe veel meer dat in m(ijns) genedichs he(re)n came(re) vanden leene gheen/
possessie en wae(re) Item thoonde de voirs(creven) wouter van doerne met/
ma(n)nen m(ijns) genedichs he(re)n beyde vander came(re)n en(de) vande(n) hove/
van santhoven dat nae gh tgheen dat sij gesien en(de) bevo(n)de(n)/
hadden in m(ijns) genedichs he(re)n leenboec ende opte came(re) vander reke/
ninghen de voirs(creven) vrouwe katline met h(e)r(e)n wynant hoe(re)n man/
en(de) momboe(r) der voirs(creven) goede gederft hadde en(de) uutgegaen was/
en(de) dat de voirs(creven) her aert dair toe come(n) wae(re) met allen pointe(n)/
van rechte die dair toe nae shoofs recht sculdich wae(re)n te geschien/
It(em) thoende voirt de selve wouter alle de ande(re) poenten gelijc/
hij hem die in sijnre aenspraken vermeten hadde It(em) de namen
//
vanden ma(n)nen m(ijns) genedichs he(re)n v die den voirs(creven) pointen getuy/
beyde uut sijnre came(re)n ende vanden hove van santhove(n) wae(re)n h(er) claes/
van sente goerix ridder h(er) lodewijc pynnoc rid joes absoloens en(de)/
ja(n)nes vande(n) eede h(er) yweyn van houthem ridder willem en(de) henr(ic)/
van sompeke gebruede(re) gheert vanden kerchove en(de) claes vande(n) eede/
als getugen jans van houthem Item henric van sompeke wout(er)/
vanden broeke aert ts(er)meys gielijs vanden broeke willem keenens/
jan schaers ja(n)nes vanden eynde gheert vande(n) kerchove claes vande(n)/
eede als getugen des voirs(creven) wouters De thoenissen voirscr(even) aldus/
geleit maende de meyer de scepen(en) van loven(e) nae aensprake/
nae verantwerden nae thoenis en(de) nae al dats voir hen comen/
ware die wijsden voir een vonnisse dat sij de partien setten inde(n)/
hoff dair de goede hoven recht aldair te gheven ende te nemen/
pynnock lombart absoloens witteman voshem julii xxvii a(n)no/
xxxvii[o]
ContributorsAgata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick