SAL7733, Act: R°430.1-V°432.1 (395 of 422)
Search Act
previous | next
Act R°430.1-V°432.1  
Act
Date: 1440-05-12
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-30 by Chris Picard
Cond zij allen lieden dat henricus van bleyenberghe als procurator/
en(de) mechtich gemaect van m(ijnre) vrouwe(n) der abdissen en(de) convente des/
godshuys van cortenb(er)ghe inden name en(de) van weghen des selfs godshuys/
is comen in jegenwordicheide(n) d(er) scepen(en) van loeven en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekendt/
dat hi gegeve(n) heeft wille(m)me strobant sone gielijs wilen strobant va(n) eppegheem/
thof des selfs godshuys gehete(n) thof te lynderghem mette(n) lande daer toe hoe(re)nde/
gelijc dat gelege(n) is inde p(ro)chie van cortenb(er)ghe en(de) hem wael bewijst/
mette(n) beemde(n) [en(de)] eeuselen daer toe hoe(re)nde Te weten dwespelaer eeusel mette(n)/
beemde daer aen gelege(n) die tvors(creven) godshuys van cortenb(er)ghe v(er)cregen heeft/
It(em) een boend(er) beemds luttel min oft meer gelege(n) acht(er) de(n) bloke It(em) een/
eeusel gehete(n) thof eeusele deeusel gehete(n) den drinckelinc en(de) deeusel/
gehete(n) de vierboende(r) gelijc si aldair gelege(n) zijn en(de) hem wael bewijst/
Te houden te hebbe(n) en(de) te wynnen van half meye dat wesen sal int/
jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) eenen(de)veertich ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc/
deen [na] dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende Elcs jaers daer en bynnen/
om anderhalfhondert mudde(n) rogge(n) tseventich mudde tarwen ende/
sesse mudde gherste(n) alle coren goede en(de) payabel alsulcs corens als dair/
inde gebuerte wassen sal met wanne en(de) met vede(re)n wael bereydt/
en(de) elc sist(er) d(aer) af in twee pe(n)ninghe(n) na de(n) beste(n) der maten van loeven/
te sente andries misse apostels te betale(n) en(de) bynne(n) de(n) vors(creven) godshuyse/
va(n) cortenb(er)ghe(n) te leve(re)n sond(er) cost des selfs godshuys alle jae(re) de(n) vors(creven)/
t(er)mijn duerende en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout En(de) oec om twelf/
oude schilde va(n) goude goede en(de) gheve te sente mertens misse te betale(n)/
alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijn alse v(er)volghde schout Also/
dat de vors(creven) wyn bynne(n) den vors(creven) twelf jae(re)n twelf pachte en(de)/
twelf tsijse gheven sal Welc lant vors(creven) w de vors(creven) wyn houde(n)/
sal sond(er) thiende Also v(er)re als de thiende de(n) vors(creven) godshuyse toebehoe(re)nde/
es En(de) de vors(creven) henr(ic) heeft geloeft de(n) vors(creven) wynne van des vors(creven)/
godshuys weghe(n) den vors(creven) t(er)mijn duerende warant te zijn En(de) is/
vorwerde dat de voirs(creven) wynne bynnen hebbe(n) sal de weyde vanden bogarde/
en(de) vanden hove van lyndergheem met alle doeft dat jaerlex bynne(n)/
de(n) vors(creven) hove en(de) bogarde wassen sal Dat sal de vors(creven) wyn [lese(n) of] doen lesen/
op sinen cost en(de) alst ter erden is so salt te [de] kelnersse vande(n) vors(creven) godshuyse/
half hebbe(n) tot des vors(creven) convents behoef en(de) de vors(creven) wyn dat [sal] dand(er) helecht/
hebbe(n) Voert sal de vors(creven) wyn bynne(n) de(n) vors(creven) godshuyse hove jaerlex
//
sinen t(er)mijn duerende doen scudde(n) en(de) leve(re)n tweehondert mandele(n) goets/
cusbaers walms om de huysinge d(aer) mede te [doen] deckende It(em) sal de vors(creven) wynne/
alle(n) de(n) ty(m)merliede(n) metsers deckers en(de) pleckers die aende vors(creven) huysinge/
werke(n) selen den cost doen van eten en(de) va(n) drincke(n) en(de) de(n) stof halen mer/
tcloest(er) sal de(n) stof leve(re)n en(de) de(n) werclieden de dachhue(re)n gheve(n) It(em) sal de vors(creven)/
wynne jaerlex sine(n) t(er)mijn duerende plante(n) hondert pote(n) op des vors(creven) godshuys/
goet It(em) sal de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) godshuyse jaerlex dienen met sinen/
beste(n) waghen met sesse peerde(n) en(de) twee knapen wa[e]l gestoffeert twelf/
daghe tot sgodshuys meeste(n) p(ro)fijte En(de) sal de vors(creven) wyn houde(n) ene(n) wagen/
met sesse p(er)den tot behoef mijns gened(ichs) he(re)n van brabant te sine(n) gemeyne(n) orloge/
en(de) ande(re)n dienst Met alsulk(er) vorwerden woude de h(er)toghe va(n) braba(n)t/
met twee wagene(n) gedient zijn in dienste diemen de(n) cloeste(re) niet/
rekene(n) noch kerven en soude noch afcorten vanden vaerden die tvors(creven) cloeste(r)/
den he(re) sculdech is Daer toe soude des vors(creven) wynne(n) waghe(n) altoes deen sijn/
vande(n) tween mer van elker vaert die de vors(creven) wyn doet in afcorte(n) des/
vors(creven) cloesters teghen de(n) he(re) so sal de vors(creven) wyn heffen vande(n) vors(creven) cloeste(re) ene(n)/
gulden(en) hellinc gelijc dat tselve cloest(er) heft vanden he(re) Voert sal de vors(creven) wyn/
allet stroe en(de) voeder dat op tvors(creven) goet jaerlex wassen sal int vors(creven) hof doen/
b(ri)nghen en(de) met sinen beesten verthe(re)n en(de) te mest maken en(de) op tvors(creven) lant vue(re)n/
slants meesten p(ro)fijt Voert is ondersproke(n) dat m(ijn) vrouwe dabdisse tco(n)vent/
en(de) de boden vanden cloeste(re) vors(creven) inde thiendschue(re) int hof te lyndergheem/
comen en(de) ke(re)n moghen vruegh en(de) spade sond(er) wed(er)segge(n) van yemande en(de) hae(re)/
thiende van nossegheem daer in hante(re)n en(de) vue(re)n It(em) sal de vors(creven) wyn/
sijn berninghe moghen neme(n) op des vors(creven) cloesters goet ter minster schade(n)/
also v(er)re alst de(n) vors(creven) hove toebehoe(re)nde es [te weten] van ouden willighen van hagen/
en(de) van verdroeghde(n) bomen of van trunceyken en(de) negheen gruenhout/
noch opgaende hout en mach hi houwen noch oec torven op des vors(creven)/
godshuys goet mer hi sal mogen houwen alle jae(re) sine(n) t(er)mijn duerende/
opt sgodshuys bosch opte(n) houwe dien sij pleghen te v(er)copen een dachmael/
boschs noch vande(n) arghsten noch vanden besten daerment hem wijse(n) sal/
En(de) waer de wyn enen v(er)droeghden boem afhouwt of afhouwe(n) doet/
daer [voe(r)] sal hi altoes twee poten weder planten sond(er) mind(er)nisse of afslach/
der hondert poten jaerlex vors(creven) Oec so en sal de vors(creven) wyn tvors(creven) lant/
bynne(n) den drien lesten jae(re)n niet moghen veransayen noch hoervruchten Ite(m)/
sal de selve wyn de(n) vors(creven) t(er)mijn duerende malen ter molen des vors(creven)/
cloesters also v(er)re als hijt int vors(creven) hof bederven sal en(de) hi sal/
tgoet des vors(creven) godshuys beteren en(de) niet arghe(re)n [Ite(m) sal de vors(creven) wyn hebbe(n) tallen vierthie(n)nachte(n) de(n) vors(creven) sine(n) t(er)mijn due(re)nde vande(n) vors(creven) godshuyse achtien potte(n) hoppe(n) alsulk(er) als me(n) int vors(creven) godshuys brouwe(n) sal Oec sal hi [alle jae(re) hie(re)n bynnen] hebbe(n) vande(n) selve(n) godshuyse een tabbart laken gelijc de(n) ande(re)n diene(re)n des vors(creven) godshuys] Voert is
//
ond(er)sproke(n) gevielt also des oft god wilt niet sijn en zal dat de huysinge/
vanden vors(creven) hove verberndde(n) vande(n) vier des vors(creven) wynne(n) oft van zijnre familie(n)/
daer voer soude hi den vors(creven) godshuyse geve(n) driehondert rijnssche gulden/
goet van goude en(de) zwaer van gewichte mer wae(re) den scade vanden/
brande minde(r) dan driehondert gulden weert zijn so soude de vors(creven) wyn de(n)/
vors(creven) goudshuyse die(n) scade verstore(n) en(de) gelde(n) na dat sij groet wae(re) bi prijse va(n)/
goeden lieden En(de) worden de huyse vanden vors(creven) hove verbernt va(n) gemeynen/
orloghe oft van blixenen oft van sijnre gebuere viere so soude stgodshuys/
dragen de(n) scade va(n) dien huysen en(de) de wynne soude draghen de(n) scade van sine(n)/
goeden En(de) gevielt dat de vors(creven) huyse van lyndergheem worden verbernt/
va(n) hatien van swynne(n) wege(n) vors(creven) dien scade soude de selve wyn den godshuys gelde(n)/
en(de) oprichten En(de) van gemeyne(n) orloghe en(de) tempeeste inden velde waert dat geviel/
daer af soudemen de(n) vors(creven) wynne versien gelijk(er)wijs datmen ande(re)n wynnen bove(n)/
en(de) beneden sculdech is te v(er)sien na costume vanden lande Ite(m) sal de vors(creven) wyn jairlex/
sinen t(er)mijn duerende op sinen cost ontfaen alle de ghene die van m(ijns) he(re)n wege(n)/
van brabant int voirs(creven) hof van lynderghem comen zelen It(em) gevielt also/
dat inde(n) vors(creven) hove van lynderghe(m) e(n)nige walpen gesonden worden van she(re)n wege(n)/
te houden die soude de vorg(enoemde) wyn houden so loflic datt(er) tcloest(er) va(n) cortenberghe/
gheen becroen noch verwijte noch scade af en hebbe mer tgodshuys sal hem/
ghelde(n) de(n) cost die si hem costen sele(n) te houden na dat si minlic overdraghen/
Voert op dachterste jae(re) vanden vors(creven) t(er)mijne sal de vors(creven) wyn de(n) vors(creven) rogaert/
te wete(n) dlant d(aer) af wel en(de) loflic wynne(n) en(de) bedriven op vier tideghe vore(n)/
gelijc sine(n) reengenote(n) totde(n) sayene en(de) dan sal de vors(creven) wynne tsaet opt velt/
doen vue(re)n en(de) daer sal m(ijn) vrouwe van cortenb(er)ghe ene(n) sayer seynden tvors(creven)/
lant te sayene met tarwen en(de) met rogghe also vele als den sayere goet/
en(de) p(ro)fijtelic sal duncken tot des vors(creven) lants behoeften Voert sal de vors(creven) wyn/
den zomerart te weten dlant d(aer) af wel loflic en(de) tidelijc wynne(n) gelijc/
sinen reengenote(n) tot de(n) sayene en(de) dan [sal] de vors(creven) wyn de(n) saet opt velt doe(n)/
vue(re)n en(de) daer sal mijn vrouwe vors(creven) oec ene(n) sayere seynden tvors(creven) lant te/
sayene met ghersten en(de) met evene(n) also alst den sayere p(ro)fijtelic duncke(n) sal/
tot tvors(creven) lants behoeften En(de) alle die wijle dat de sayere sayen sal so salme(n)/
de vors(creven) wynne sdaighs vuede(n) en(de) sine(n) cost doen en(de) mijn vors(creven) vrouwe/
sal hem sine dachhue(re)n gheven Ende alle tvors(creven) goet sal de vors(creven) wynne/
ten eynde van sinen jae(re)n wael beloke(n) laten beheymt en(de) begracht gelijc/
als hijt vant It(em) sal de vors(creven) wyn ten eynde va(n) sine(n) jaerschae(re)n/
mesten also vele boende(r) lants als hi vant te sinen incomen Voert/
sal de vors(creven) wyn de duven vanden duyfhuyse des vors(creven) hoefs vueden
//
en(de) verwa(r)en en(de) mijn vors(creven) vrouwe sal hebben altoes sine(n) t(er)mijn due(re)nde/
de helecht vande(n) jonghen duven en(de) de wy(n) dand(er) helecht en(de) inden/
zomer sal mijn vrouwe vors(creven) den slotel van den duyfhuyse houde(n) ende/
inden wynter de wynne Item sal de vors(creven) wyn alle dlant dat de(n) vors(creven)/
hove toebehoert laten ten eynde van sine(n) t(er)mijn wel gewo(n)nen en(de) bedreven/
gemest en(de) besayt gelijc als hijt nu aenveerdt heeft Dats te wete(n) alle/
dlant dat boven de(n) houteyck leeght dat de(n) vors(creven) hove toebehoert metter/
ghijskens dellen en(de) mette(n) vijf boende(re)n opte(n) visscherswech en(de) alle dande(re)/
stucken die de(n) hove toebehoe(re)n inde(n) selve(n) aert liggende die vijndt hi/
al wel en(de) loflic gemest bynne(n) drie jae(re)n naist leden Ite(m) inden aert/
die vernt wynter coren hadde so sijn gemest een stuck lants geheten/
de keyen verent ter breken en(de) dair neven ter getten neven biermans hof/
onderhalf dachmael It(em) aende lynde een half boender lants It(em) der/
infirmererssen boende(r) It(em) aenden wech bider coudertavernen drie dachmael/
en(de) een cleyn stuxken lants aent pedeken It(em) op daermoesdalle stijf acht/
boende(r) op deynde ter capellen waert En(de) dit lant vande(n) vors(creven) aerde was/
wel ghemest verent ter breken En(de) hi vijndt in desen selven aerde wel/
gemest ter ghersten drie boende(r) lants opt groetstuck aende nijphaghe/
Voert vijnt hij de bro[e]choeve al wel gemest en(de) met goed(er) tarwen besayt/
wel op vier tideghe voe(re)n It(em) aende nijphaghe twee boende(r) It(em) daermen/
gaet ter capellen waert twee boende(r) It(em) opt stuck gehete(n) de elve boende(r)/
wae(re)n gemest opt eynde ter capellen waert stijf sesse boende(r) En(de) dit lant/
van desen vors(creven) aerde was wel en(de) loflic gemest te wyntercoe(re)n datter/
nu op steet En(de) de wyn vijndt in desen selven aerde wel besayt met/
goed(er) tarwen vijfthien boende(r) en(de) een half lants en(de) dand(er) lant van desen/
aerde vijndt hi al besayt met goeden witten rogghe of met weysinge/
Ite(m) vijndt hi besayt en(de) beheymt inde brake en(de) wel ghemest and(er)half/
boende(r) lants met raepsade En(de) noch vijnt hi inde breke besayt met/
erwiten drie boende(r) luttel min oft meer Voert so vijndt hi met/
ghersten besayt inde delle op daermoesdalle vier boende(r) It(em) onder/
den holsberch een boende(r) It(em) opte(n) wech bider coudertav(er)ne drie/
dachmael en(de) een cleyn stuxken daer tpedeken doer gheet It(em) der/
infirmererssen boende(r) It(em) acht(er) baten crabs een half boende(r) It(em) opt/
groetstuck aende nijphaghe vijf boende(r) op deynde ter nijphaghen/
waert Ite(m) opten stroeke gehete(n) den tieghelstroke ae and(er)half boende(r) [It(em) opten langen stroke and(er)half boende(r)]/
It(em) op deynde vande(n) stucke mette(n) haecken ter keyen waert mette(n)/
cleynen stuxkene datter bi leeght een boende(r) It(em) op dande(r) eynde ter/
houteycken waert vanden stucke metten haecken and(er)half boende(r) It(em) aende
//
lynde een half boende(r) Ite(m) acht(er) lijnen biermans hof and(er)half dachmael/
En(de) dit vors(creven) lant van desen aerde vijnt hi al wel besayt met goeder gherste(n)/
en(de) dand(er) lant dat desen aert toebehoert dat vijnt hi met goed(er) evenen/
besayt sond(er) luttel peysteringhe(n) omtrent and(er)half boende(r) groet It(em) vijnt hij/
met erwiten besayt opt stuck mette(n) haken ter houteyken waert omtrent/
and(er)half boende(r) Item hij vijndt gemest wel en(de) loflic tusschen tfeken en(de)/
de houteyke voe(r) thof op de side te nossegheem waert elf boende(r) lants/
En(de) alle dmest vande(n) vors(creven) hove en(de) uut der sceperien vande(n) selven/
hove dat vijnt hi opt lant vande(n) vors(creven) hove gevuert slants meesten/
p(ro)fijt Voert vijndt hi tusschen de sceperie en(de) de porte staende een/
mijt van oretten en(de) alsulken sal hi daer laten ten eynde/
van sine(n) jaerschae(re)n It(em) vijnt de vors(creven) wyn bynne(n) den vors(creven) hove/
neghen merien met ene(n) jonghen voelen die gepresen en(de) gescat/
sijn op drieen(de)tseventich hollantsche gulden It(em) twee waghene/
mette(n) getouwe te neghen peerden mette(n) vuynen en(de) mette(n) bucselen/
op vieren(de)twintich hollansche gul(den) It(em) vijf plueghe metten gheseylte/
met hae(re)n toebehoerte(n) en(de) met vier eeghden metter eederinghen op/
acht gulden der vors(creven) mu(n)ten It(em) vijf coeye op drieen(de)twintich/
hollantsche gulden It(em) vijfthien vek verken geschat op twelf/
gulden hollantsche Item waert sake dat de vors(creven) beeste(n) waghene/
plueghe en(de) eeghde(n) ten eynde van des vors(creven) wynne(n) jaerscharen/
niet also goet en wae(re)n als si nu gepresen en(de) geschat zijn/
dat soude de vors(creven) wynne oprichten en(de) voldoen de(n) cloeste(r) vors(creven)/
en(de) wae(re)n sij oec beter dat soude tvors(creven) cloest(er) de(n) wynne vors(creven)/
wed(er)ke(re)n en(de) betale(n) en(de) altoes te gestaen en(de) te betalen met alsulke(n)/
hollantsche gulden(en) als nu gemeynlic in braba(n)t gaen ov(er) goet en(de)/
gherecht of metter weerden d(aer) af in ande(re)n goeden ghelde Voert/
so en sal de voirg(enoemde) wyn sinen t(er)mijn duerende tvors(creven) goet/
nyemande moghen ov(er)gheven mijn vrouwe van cortenb(er)ghe/
vors(creven) en sal de naiste zijn En(de) alle dese vors(creven) punte(n) vorw(er)den/
en(de) condicie(n) hebbe(n) geloeft de vors(creven) henricus van bleyenb(er)ghe inde(n)/
name en(de) van weghe(n) des vors(creven) godshuys in deen side en(de) wille(m)/
strobant in dande(re) malcande(re)n vast en(de) gestedich te houden [en(de)] te/
voldoen tallen tijde(n) als si vallen en(de) v(er)schinen sele(n) en(de) telken t(er)mijn/
alse v(er)volghde schout Hier af sijn borghen des vors(creven) willems
//
alse p(ri)ncipael sculde(re)n ongesundert en(de) ongescheide(n) daneel ende/
jan strobant sijn bruede(re)n jan strobant oem der vors(creven) gebruede(re)/
daneel en(de) jan van boleer diemen heet smeeds gebruede(re)/
soene wile(n) gheerts willem vanden vekene va(n) ophem soen/
wilen daneels joes laureys soen henric laureys en(de) jan vande(n)/
broeke van nossegheem soen gielijs wilen vanden broeke/
de welke de vors(creven) willem strobant heeft geloeft hier/
af scadeloes en(de) co(m)merloes te houden en(de) tontheffen Hier/
wae(re)n ov(er) jacob uuten lyemi(n)ghen en(de) henric van lynthre/
de jonghe scepen(en) van loeven Gegeven twelf daghe/
in meye int jae(r) ons he(re)n dusent vierhondert en(de) xl
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-12-15 by Inge Moris