SAL7734, Act: R°154.1-V°154.1 (193 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°154.1-V°154.1  
Act
Date: 1440-11-14

Transcription

2022-10-27 by René Laes
Cond zij allen lieden dat thomaes en(de) wairnier egnoy van sent jans/
gheest gebruede(r) soene philips egnoy sijn comen in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loeven/
en(de) hebben genome(n) en(de) bekent dat sij genome(n) hebben van he(re)n janne scoemans canonic/
regulier en(de) portmeest(er) des goidshuys van heyleseem inden name en(de) van weghen/
des selfs goidshuys thof des voirs(creven) cloesters gelegen te sinte jans gheest metter/
woeni(n)ghen huysen hoven wynnen(de) lande en(de) beemde en(de) met allen sijnen toebehoirte(n)/
daer toe hoirende gelijc dat? aert hagarts [dat] voirtijts gehouden heeft en(de) oic de/
voirs(creven) philips Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte nu lestleden/
eene(n) termijn van neghen ja(r)en langc deen nae dand(er) daere na staphans volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me xlvi mudde corens en(de) iiii s(chellingen) [halst(er)] goit en(de) payabel/
met wanne en(de) met vede(re)n wel bereydt alsulcx corens als op tvoirs(creven)/
lant jaerlix wassen sal der maten van thienen te weten sesse halster/
der selv(er) maten voer een mudde gerekent te sinte andriens misse apostels/
te betalen en(de) thien mudde daer af bynne(n) den voirs(creven) cloeste(r) te leve(re)n en(de)/
dander xxxvi mudde daer aff int voirs(creven) hof alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
te levere(n) en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout Ende oic alle ja(r)e den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende o(m)me elf rinsch(en) gulden(en) goet van goude en(de) zwair/
van gewichte voe(r) de beemde en(de) die te betalene alle ja(r)e te sinte remeiss/
remeismisse oft veerthien daghe d(aer) nae alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout also es te weten dat dierste payme(n)t/
van gelde viel te sinte remeismisse naestleden en(de) dat eerste payment oft/
jaerschae(r) vanden corne sal vallen te sinte andriesmisse naestcomen(de) It(em) es/
voirwerde dat de voirs(creven) wynne(n) allet caf en(de) stroe vanden voirs(creven) goeden/
comen(de) beke(re)n selen te meste en(de) dat vue(re)n op tvoirs(creven) lant slants meeste/
p(ro)fijte en(de) nergerins elders It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) goede en(de) lande/
jaerlix mesten wynne(n) en(de) werve(n) gelijc hoe(re)n reengenote(n) bove(n) en(de) beneden/
It(em) es voirwerde dat de voirs(creven) wynne(en) den decke(re)n en(de) plecke(re)n en(de) oec allen/
ande(re)n werclieden die int voirs(creven) goet wercken selen den mont cost geve(n)/
selen also dicwile alst te doene sijn sal van eten en(de) van drincken maer/
mijn he(re) sal de dachue(re)n betalen It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) jaerlix den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde leve(re)n vierhondert walme(re) de voirs(creven) huyse mede te decken(e)/
en(de) alsmen die daer verdect dan selen die wynne(n) den cost gheve(n) en(de)/
m(ijn) he(re) sal de dachue(re)n betalen It(em) selen de voirs(creven) wynnen jaerlix leve(re)n en(de)/
betalen seven halst(er) evene(n) vier oude groete twee capuyne en(de) twee/
pe(n)ni(n)ge goets gelts daer mijn he(re) den voirs(creven) wynnen dat condigen/
en(de) bevelen sal te betalene sond(er) afslach vanden voirs(creven) pachte en(de) rijnsch(en)/
gulden(en) It(em) selen de voirs(creven) wynne(n) allet caf en(de) stroe vanden voirs(creven) wynni(n)ge(n)
//
comen(de) laten int voirs(creven) hof ten lesten ja(r)e van hoe(re)n voirs(creven) t(er)mijne en(de) sij selen oic alle/
de voirs(creven) lande in hoe(re)n lesten ja(r)e geackert laten met getidegen voren uutgenome(n) daer/
dat somer coren gestaen sal hebben dat sal gheheel bliven ende ongeackert It(em) es de/
voirs(creven) wynne(n) geleent in hoe(re)n incomen(e) van he(re)n janne voirs(creven) sevene(n)twintich hollansch(en)/
gulden(en) te weten twee oude cronen vrancr(ijx) voe(r) drie der selv(er) gulden(en) gerekent/
en(de) die selen de wynne(n) voirs(creven) wedergheven en(de) betalen inden lesten ja(r)e van hoe(re)n/
voirs(creven) t(er)mijne It(em) is te weten dat den voirs(creven) wynne(n) tcoren getaxeert es in hoe(re)n/
income(n) elc boender voer negen mudde corens thienscher maten en(de) waert dat/
in des wynne(n) lesten ja(r)e elc boend(er) beter vonden worde daer sal tvoirs(creven) cloest(er)/
den wynne(n) rastoir doen en(de) waert oec arger vonden soe selen de voirs(creven) wynne(n)/
den voirs(creven) godsh(uyse) daer af rastoir [sijn doen] en(de) dat opleggen Ende es oec (vor)werde dat/
de voirs(creven) wynne(n) van nyeman(de) scape houden en selen moegen da(n) (va)n mijne(n)/
he(re) op dat mijne(n) he(re) hem genueght [hen] die te leve(re)n ende die soudeme(n) (deyl)en te w/
twee ja(r)en en(de) en genueghet mijnen he(re) niet soe moegen sijse houd(en) van wiem/
sij willen Ende alle dese voirs(creven) vorwerden soe hebben geloeft de (voirscreven) portmeest(er)/
van sgodshuys weghen in deen sijde en(de) de voirs(creven) wynne(n) in dand(er) sijde malcande(re)n/
vast en(de) gestedich te houden en(de) deen den ande(re)n altoes daer af genoech te doene/
tallen tijden en(de) t(er)mijnen als die vallen en(de) verschine(n) selen en(de) telken t(er)mijne als/
vervolghde schout Hier af es borghe der voirs(creven) wynne(n) als principael sculder/
ongesundert en(de) ongesceiden philips egnoy voirs(creven) hoir vader de welke de/
voirs(creven) wynne(n) hier af gelooft hebben scadeloes en(de) co(m)merloes te houden en(de) tont/
heffen Hier wae(re)n over lodewijc de rijke en(de) jan van ov(er)wynghe sepen(en)/
van loeven gegeve(n) xiiii daghe in novembri int jaer ons he(re)n dusent/
vierhondert ende veertich
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2015-10-23 by kristiaan magnus