SAL7734, Act: R°266.1-V°266.1 (301 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°266.1-V°266.1  
Act
Date: 1441-02-15

Transcription

2019-05-11 by René Laes
Van joncker janne van guetskove(n) he(r) tot/
voelne henricke colne vorst(er) van loeven/
woute(re)n vander eyken de(n) jonghen en(de) kath(ar)ine(n) si/
nen wive weduwe arnts wilen wy(n)ne/
Also als in rechte comen zijn voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven inde/
banc aldaer jonck(er) jan van guetskoven h(er) tot voelne die met meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven uut cracht van scepen(en) brieven va(n) loeve(n) sprekende/
van twintich clinckarde lijfpensien te sine(n) live en(de) ten live joffr(ouwe) doro/
theen sijnre medegesellinne(n) en(de) des langhste(n) levende van hen beyden/
aen en(de) op thof en(de) de goede vander moelen met alle(n) hae(re)n toebehoirten/
gelege(n) te rillaer gelijc des vors(creven) jonck(er) jans brieve die claerlike(n) begrijpen/
gepandt heeft op de selve ond(er)pande Welke scepen(en) brieve des vors(creven) jonck(er)/
jans hae(r) fundamente en(de) oerspronck hebbe(n) uut ene(n) beleyde daer mede jannes/
gobbelens na de(n) rechte d(er) stat van loeven beleydt was tot de(n) goede(n) arnts/
wilen swynnen sijns sweers [en(de) des gelijx uut eene(n) beleyde daer mede dieric de molde(re) na de(n) rechte d(er) stat van loeve(n) geleydt is tot de(n) goede(n) jans vand(er) molen nat(ur)lic soen her goerts wilen vander moelen priesters] in deen side en(de) wouter vanden eyken de/
jonghe als momboir katline(n) sijns wijfs weduwe des vors(creven) wilen arnts/
wynne(n) in dande(r) Daer in de vors(creven) wout(er) begheerde dach van rechte om/
sine vors(creven) pande te verantwerde(n) dwelc geschiede en(de) ald(aer) dede hi sine/
sake op Meynende dat de vors(creven) jonck(er) jan mett(er) vors(creven) pandinghen verdoelt/
wae(r) en(de) die tonrecht gedaen hadde en(de) dat hem noch sinen vors(creven) wive die/
aen sijns wijfs tocht die si inde vors(creven) goede sculdich wae(r) te hebben/
gheen ontstade doen en soude bi vele redene(n) die hi d(aer) toe dede segge(n)/
en(de) ond(er) den ande(re)n dat de vors(creven) jannes gobbelens ov(er) v vi of vii/
jae(r) voerlede(n) bekendt en(de) gelijdt hadde voe(r) me(n)nige(n) goeden man dat hi/
den scoutbrief daer uut tvors(creven) beleydt gedaen is tot den vors(creven) wile(n) arnts/
goede sijns sweers den selve(n) sine(n) sweer uut ene(n) pot daer hi in lach/
alheymelic genome(n) hadde en(de) also subtijllic daer toe comen wae(r) en(de)/
dat de vors(creven) wilen arnt de wynne hem oec beclaeght hadde in sinen/
levende live dat hem de(n) vors(creven) brief genomen wae(r) gelijc de vors(creven) wout(er)/
met goede(n) ma(n)nen dat thoende Seyde voert dat de vors(creven) jannes ende/
wout(er) daerna comen wae(re)n bi henricke(n) wante doen tertijt burg(er)meest(er)/
van loven en(de) so(m)mige(n) ande(re)n goeden ma(n)nen daer tussche(n) hen verdedingt/
was dat de vors(creven) jannes hem metten vors(creven) beleyde gheen hijnder doen/
en soude aen der vors(creven) vrouwe(n) tocht gelijc een cyrograf dat de vors(creven)/
wout(er) daeraf thoende begrijpt en(de) inheldt Op dwelc de vors(creven) jonck(er)/
jan va(n) goetskoven dede segge(n) hopende dat hem dat vors(creven) kennen gheen/
ende verlijden des vorscr(even) jannes gobbelens gheen
//
ontstade doen en soude gemerct dordinancie vand(er) stat die inhelt datmen/
negheen scep(en)en brieve va(n) loeve(n) te nyeUte doen en soude ten wae(re) met scepen/
brieve(n) oft met scep(en)en monde en dat een man die also p(ar)tije wae(re) inde sake/
en(de) waerscap geloeft hadde en(de) tgelt vande(n) goede(n) liede(n) getoge(n) also scepene brieve/
daer trecht ov(er) gelopen wae(r) niet te nyeute doe(n) en soude en(de) dan uute(n) weghe/
gaen en(de) de goede also wed(er) gec(rI)ghen (et)c(etera) met meer ande(re)n woerde(n) en(de) wed(er)/
woerde die tussche(n) de vors(creven) p(ar)tijen geschiede En(de) de scepen van loeve(n) ter mae/
nissen smeyers met hae(re)n vonnisse na dat thoe(n)nisse in beyde(n) side(n) aengehoert/
was de vors(creven) sake setten en(de) wijsden ind(er) stat hande en(de) tot haerre t(er)minacie(n)/
So eest dat dien acht(er)volgende de raet vand(er) stat van loeve(n) na dat sij/
dbescheit van beyde de(n) p(ar)tijen biden scepen(en) van loeven ov(er)hadde(n) de saken/
in beyde(n) siden wel geweeghen en(de) ov(er)sien get(er)mineert heeft bi wille en(de)/
(con)sent van beyde de(r) p(ar)tijen voe(r) reden en(de) recht Aengesien hoe de saken heer/
comen zijn en(de) hoe onredelic in des(er) sake(n) biden vors(creven) jannes gobbelens geschiet/
es mids de(n) welken dies nyemant sculdich en is te mesnyeten dan de/
selve jannes gobbelens en(de) sijn goede die dat na sijnre vors(creven) onredelik(er) hante/
ringhe(n) sculdich zijn te draghen Dat de goedinge en(de) pandinge des vors(creven)/
jonck(er) jans van werden zijnsal en(de) dat henric colne vorste(r) tot loeve(n) die na/
de(n) rechte d(er) stat va(n) loeven geleidt es tot de(n) goede(n) des vors(creven) jannes gobbelens/
en(de) na dat den selve(n) jannes gobbelens de vors(creven) goede na d(er) goedi(n)gen des vors(creven)/
jonck(er) jans uutgegeve(n) zijn de(n) vors(creven) woute(re)n vand(er) eyken en(de) katline(n) sine(n) wive/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven uut sine(n) vors(creven) beleyde inde vors(creven) goede/
en(de) in alle dande(r) goede des vors(creven) jannes gobbelens ond(er) de meyren [thoetvo(n)nisse] va(n) loeve(n)/
gelege(n) goeden en(de) erven sall gemerct dat de vors(creven) goede die jonck(er) jans/
ond(er)pande zijn [gelijc de vors(creven) woute(re)n gaf te verstaen] de(n) vors(creven) co(m)mer niet alleen drage(r) en moghen [noch also veel niet weert [en sin]] te dier meynige(n)/
dat de vors(creven) wouter en(de) zijn wijf en(de) hae(r) nacomelinghe die goede voe(r) der/
vors(creven) kath(ar)ine(n) tocht behouden selen alse hae(r) wettige goede tot ewige(n) dage(n)/
en(de) dat men nyemande anders metten rechte vand(er) stat va(n) loeve(n) behulp doen/
en sal met brieve(n) die de vors(creven) jannes gobbelens gemaect en(de) bekendt mach/
hebbe(n) om de vors(creven) goede meer te belasten oft daer op te werke(n) dat den/
vors(creven) woute(re)n en(de) sine(n) wive hinderlic wese(n) mach Behoudelic dien dat de/
vors(creven) wout(er) henricke(n) colne vors(creven) v(er)nuegen sal va(n) sine(n) gelde dat hem jannes/
vors(creven) sculdich bleve(n) es Dwelc v(er)dedingt is bi (con)sent va(n) p(ar)tijen dat de selve/
henric colne op de selve goede behouden sal vier peters erflic ter quitingen/
ellken pe(n)ninc met twintich gelike(n) pe(n)ninge(n) ter goeder meyninghe en(de) sond(er)/
argelist Act(um) in pleno consilio des vrid goensdaeghs xv dage in febr(uarii)
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-11-02 by kristiaan magnus