SAL7734, Act: R°95.1-R°96.1 (128 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°95.1-R°96.1  
Act
Date: 1440-09-13

Transcription

2019-05-16 by René Laes
Van henr(ic) colin/
Het sijn comen in rechte voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) inde banck ald(air)/
henrick colne vorster te loeve(n) die na den rechte der stat van loeve(n) geleidt/
es tot den goeden jannes gobbelens in deen zijde en(de) wouter vand(en) eyken/
de jonge als man en(de) momboir lijsbetten sijns wijfs weduwe arnts/
wilen wynne in dande(r) daer de voirs(creven) wout(er) aensprack de goede/
hier nae bescreve(n) Te weten inden yersten thof geheten vand(er)moele(n)/
met den huysen hoven bogarden en(de) twee eeuselen achter tvoirs(creven) hof/
gelegen en(de) met ene(n) cleyne(n) bogarde(n) gelegen buyten aent hof en(de)/
met allen ande(re)n hae(re)n toebehoerten gelijc die goede gelegen sijn/
inde prochie van rillaer tuschen den riviere geheten de motte/
en(de) de goede rombout spapen een stuck It(em) ene(n) bosch geheten/
de hoeve met den eeusele en(de) lande beneden den selve(n) bossche/
gelegen en(de) ande(re)n sinen toebehoirten gelegen ald(air) tuschen tvoirs(creven)/
hof en(de) den beemdt geheten den dijck beemdt aen deen zijde en(de)/
den wech gaende van arschot te zichnen wart aen dande(r) comen(de)/
met den eynde aen de goede des godshuys van sente g(er)truden/
te loeve(n) It(em) een stuck bosch geheten den ouden wijng(ar)t gelegen/
bove(n) den voirs(creven) bosch tuschen de goede jans wilen stuyck geheten/
molen en(de) de goede willems bruyninc comen(de) met den ene(n)/
eynde aen de wijng(ar)tstrate It(em) een half boend(er) lants gelegen/
aldair tuschen de goede rombout spapen aen beide zijden comen(de)/
ned(er)warts tot aen thechelstraetken It(em) ene(n) beemt gehete(n) den/
dijck beemt gelegen aldair voer de moelen(en) tuschen de/
motte aen alle zijden It(em) vijf mudde rogs een halster raep/
saets d(er) maten van arscot erfs pachts en(de) iii[c] en(de) xxv raep/
coecken te weten twelf uut ene(n) halster raepsaets gemaict/
erflix tsijs en(de) rente aen en(de) op de coren moelen en(de) de/
slachmoelen met hoe(re)n toebehoirte(n) gelegen te rillaer op de/
motte ald(air) naest den beemde geheten den begardthof en(de) oic/
aen en(de) op zeke(r) ande(r) goede en(de) ond(er)pande gelijc gelijn wile(n)/
op de bruggen die inde p(ro)chie van rillaer te houden plach It(em)/
de visscherie inde motte beginne(n)de benede(n) den voirs(creven) moelen(en) aen/
de beemde henr(ix) van verle en(de) also voerts bove(n) de voirs(creven) moelen(en)/
tot den daemsbeemde jonck(er) jans van goetskove(n) It(em) ene(n) beemt/
geheten begardthof gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie van rillaer acht(er)/
de moelen(en) aldair tuschen de motte en(de) de jonck(er)strate Seg/
gende dat dese voirs(creven) goede een h(er) jan wilen vand(er) moelen/
prieste(r) besat als sijn p(ro)per goede en(de) dat hij dair in gegoedt/
en(de) geerft hadde ja(n)ne en(de) goessen vand(er) moelen sijn nat(ur)like
//
soene en(de) dat sij die goede voirt met ande(re)n goeden gedeylt hadden/
en(de) dair wae(re)n de voirs(creven) goede den voirs(creven) goessen in sijnre deylingen/
gevallen en(de) de voirs(creven) wilen arnt de wynne hadde die goede/
also voert gecregen tegen desen voirs(creven) goessen en(de) beseten als sijn erve/
en(de) dair wae(r) hij uut gestorven als uut sinen erve en(de) de voirs(creven)/
katline wae(r) daer in bleven sittende als een tochtersse en(de) die/
hadde sij oic tot hertoe beseten als tot hoe(re)r tocht en(de) dat dese/
punten waer wae(re)n dat boett de voirs(creven) wouter te thoene(n) en(de)/
met den minsten (et)c(etera) Hoepte en(de) seyde de voirs(creven) wout(er) so wae(r) hij/
dat gethoene(n) conste dat hem als momboir sijns wijfs volgen/
soude sijns wijfs tocht hoer leefdage lanc Hier op seyde/
de voirs(creven) henrick colne ke(n)nende int int recht dat de voirs(creven) arnt/
de wynne die voirs(creven) goede besatt als sijn erve mer dies hadde/
hij de selve goede bat macht te beco(m)me(re)n Seggen(de) voert/
dat de voirs(creven) arnt wilen de wynne comen wae(r) voir scepen(en)/
van loeve(n) en(de) hadde den voirs(creven) ja(n)nes gobbelens seker brieve bekent/
daer mede hem de selve ja(n)nes na den rechte der stat van loeve(n)/
hadde doen beleiden tot des voirs(creven) wilen arnts goeden Uut welke(n)/
beleide hij voert gegoedt en(de) geerft hadde voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeve(n) jonck(er) ja(n)ne van goetskove(n) he(r) te boelne die de/
selve goede voirts en(de) weder gegeven hadde den voirs(creven) ja(n)ne/
gobbelens op den co(m)mer dair voer uutgaende en(de) voertmeer op/
xx ph(ilipp)us love(n)sche schilde lijfpensien ten live des voirs(creven) jonck(er)/
jans en(de) joffr(ouw) dorotheen sijns wijfs en(de) des lesten van hen/
beyden levende (et)c(etera) en(de) dat hij na den selve(n) uutgeve(n) nae/
den rechte der stat van loeve(n) geleidt wae(r) tot des voirs(creven)/
ja(n)nes goeden dwelc de voirs(creven) henric al boet te thoene(n) metten/
scepen(en) brieve(n) die dair af wae(re)n Noch dede hij seggen dat/
de voirs(creven) wilen arnt de wynne wel mechtich was ten tide/
dat hij de voirs(creven) ja(n)nes gobbelens den scoutbrief bekendde de/
voirs(creven) goede te beco(m)me(re)n en(de) dat dat oic wae(r) [wae(r)] dat boet de/
voirs(creven) henr(ic) oic te thoene(n) met alsulker conden als hem de/
waerheit dair af dragen soude en(de) om dat hem nyema(n)t/
inden mont sien en soude so wae(r) hij toene tsijnre eedt hadde/
hijs noet dat de voirs(creven) ja(n)nes gobbelens de schout die henr(ic)/
yessche hem van montcost sculdich wae(r) en(de) des(er) poenten/
was hij wel getroest tot den rechte Hier op worde(n) de scepen(en)/
van loeve(n) gemaent vande(n) meye(r) die wijsden den voirs(creven) henr(icke) colve/
tot sine(n) thoenissen en(de) de voirs(creven) henr(ic) colve thoende te sine(n) dage/
van thoenis allet gheen des hij hem inden rechte vermeten/
hadde te weten dat de voirs(creven) sake soe verhandelt was metten/
scepen(en) brieve(n) die dair af wae(re)n en(de) tpoint dat hij de goede wel/
/ mechtich was te beco(m)me(re)n met ii goede(n) ma(n)nen also dat ten uut(er)sten/
de scepen(en) van loeve(n) t(er) manissen smeyers gewijst hebben voir een vo(n)nis/
dat de voirs(creven) goede den voirs(creven) henr(icke) colve en(de) sinen beleide volge(n) souden/
also verre alst noch voir scepen(en) van loeve(n) comen was py(n)noc opp(endorp)/
rike abs(oloens) ov(er)wynge sept(embris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-20 by kristiaan magnus