SAL7735, Act: R°345.1-V°345.1 (378 of 384)
Search Act
previous | next
Act R°345.1-V°345.1  
Act
Date: 1442-06-16

Transcription

2020-01-04 by xavier delacourt
Cond zij allen dat henric ghielijs van kumptich in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en)/
van loeven gestaen heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van meest(er)/
janne van ov(er)wynghe de goede des selfs meest(er) jans te kumptich en(de) daer omtrint/
gelegen in huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) met allen hae(re)n toe/
behoirte(n) Te houden te hebben en(de) wynnen van halfmerte naestcomen(de) enen t(er)mijn/
van sess [twelf] jae(re)n langc deen nae dand(er) daer nae sond(er) myddel volgen(de) elcx jaers/
dae(re)n bynne(n) Te weten de wynnen(de) lande op de helicht van allen den corne en(de)/
vruchten die jaerlex daer op wassen selen dwelc de voirs(creven) wyn op sijnen cost/
sal doen vellen en(de) afdoen en(de) inde schue(re) vanden voirscr(even) hove vue(re)n Te weten van/
elken stucke ov(er) ande(re) mandele ofte hoep dierste van meest(er) jans helicht en(de) dand(er)/
vand(er) sijnre en(de) also voirt verb vervolgende met voirw(er)den dat soe wanneer/
ment tvoirs(creven) coe(re)n bynden sal dat dan die voirs(creven) wyn den voirs(creven) meest(er) janne sal/
laten weten die dan daer bij seynden oft comen mach daermen tvoirs(creven) coe(re)n bynde(n)/
en(de) invue(re)n sal Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeussele op en(de) voe(re) vi gripen xl pl(a)c(ken)/
nu gemeynlic in bursen gaende voe(r) elc g(ri)pe gerekent Alle jae(re) tsente remeys/
misse te betalen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout/
It(em) es vorw(er)de dat die voirs(creven) wyn in afslaghe vand(er) voirs(creven) so(m)men jaerlex betale(n)/
sal allen den tsijs uut den voirs(creven) goeden gaende in capuynen en(de) goeden gelde/
en(de) niet vord(er) Also dat den voirs(creven) meest(er) janne bij gebreke van dien egheen scade/
en(de) hebbe dwelc oft gesciede de voirs(creven) wyn den voirs(creven) meest(er) janne oprichten/
soude It(em) sal de voirs(creven) meest(er) jan sijn helicht op sijnen cost doen dersschen en(de)/
die gedorsschen sijnde sal die voirs(creven) wyn dat coe(re)n en(de) vruchten daer af comen(de)/
metten crynsen te loeven leve(re)n op sijnen i cost It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn/
alle jae(re) inden wynt(er)aert besayen sal twee boend(er) lants met goed(er) clerder/
tarwen die sij op de voirs(creven) vueghe hebben en(de) deylen selen It(em) sal de voirs(creven) wyn/
de voirs(creven) lande bynnen den voirs(creven) t(er)mijnen [tallen sesse jae(re)n] eens wel en(de) loflic ov(er)mesten en(de) allet/
stroe vanden voirs(creven) goeden comen(de) alle jae(re) int voirs(creven) hof vue(re)n en(de) mest daer/
af maken en(de) dat vue(re)n opt tvoirs(creven) lant slants meesten profijte It(em) sal de voirs(creven)/
meest(er) jan den voirs(creven) wyn alle jae(re) leveren een halst(er) boenen die de voirs(creven) wyn/
sal doen setten op goet lant daer toe bereet daer af die voirs(creven) meest(er) jan die/
boenen alleen hebben sal en(de) die wyn sal die te loeven(e) leve(re)n It(em) sal oec die/
voirs(creven) wyn alle jae(re) sayen op goet lant wel bereet een halst(er) lijnsaets/
daer af die voirs(creven) meest(er) jan tvlas alleen hebben sal en(de) die wyn sal dat doen/
trecken rueten en(de) droegen gelijc den sijnen en(de) dan den voirs(creven) meest(er) janne/
te loeven leve(re)n Met vorw(er)den die dat die voirs(creven) meest(er) jan dierste jaer den/
voirs(creven) wyn gheven sal een halst(er) lijnsaets dwelc die voirs(creven) wyn den voirs(creven)/
meest(er) janne op dleste jaer wed(er)gheven sal It(em) selen die voirs(creven) meest(er) jan en(de)/
de wyn doeft int voirscr(even) hof jaerlix wassen(de) doen lesen en(de) gelijc deylen/
en(de) de dachhue(re)n te gelike betalen en(de) de wyn sal den leser den montcost gheve(n)/
/ en(de) des voirs(creven) meest(er) jans helicht te loeven leve(re)n op sijnen cost It(em) sal de/
voirs(creven) wyn de huyse vanden voirs(creven) hove vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)wart/
wel en(de) loflic houden op sijnen cost It(em) als die voirs(creven) meest(er) jan aen die huyse/
doet plecken decken ty(m)me(re)n oft metsen dan sal de voirs(creven) wyn den werclieden/
den montcost gheven en(de) meest(er) jan sal die dachhue(re)n betalen en(de) sal die voirs(creven)/
wyn leem latten calc en(de) steen en(de) all desmen tot den voirs(creven) wercke behoeven/
sal halen maer waert dat die voirs(creven) meest(er) jan daer e(n)nich nuwe werck/
van nuus op dede maken daer af soude de wyn ongehouden sijn It(em) sal die/
voirs(creven) wyn alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gheven en(de) leve(re)n iii[c] cusbaer/
kumptichsche walme(re) op die huyse aldaer mede te houden(e) It(em) es vorw(er)de/
waert dat int voirs(creven) hof e(n)nighe scade oft ongeval geviele van viere dat/
van des wynne(n) wegen quame dat dan die voirs(creven) wyn die helicht van dien/
last en(de) scaden dragen en(de) den voirs(creven) meest(er) janne oprichten sal It(em) sal de voirs(creven)/
wyn alle jae(re) die voirs(creven) goede wel en(de) loflic bevreden begraven en(de) begrechte(n)/
als dat de voirs(creven) meest(er) jan egheen scade daer af en gesciede dwelc oft ge/
sciede de voirs(creven) wyn den voirs(creven) meest(er) janne oprichten soude en(de) die also laten/
te sijnen afsceiden(e) It(em) sal de voirs(creven) meest(er) jan den voirs(creven) wyn in sijnen income(n)/
leenen xii g(ri)pen xl pl(a)c(ken) nu gemeynlic in bursen gaende voe(r) elc g(ri)pe gerekent/
en(de) vier mudde evene(n) thiensch(er) maten die vo de voirs(creven) wyn wed(er) gheven sal/
en(de) geloeft heeft te betalen bynnen den yersten drien jae(re)n vanden voirs(creven) t(er)mijne(n)/
It(em) es vorw(er)de dat voirs(creven) meest(er) jan en(de) de wyn tsamen selen doen graven inde/
storte ii boend(er) lants jaerlix te geliker It(em) es noch vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn/
mach sayen op tvoirs(creven) lant jaerlex inde storte een [boend(er)] houbroechts dwelke de voirs(creven)/
wyn alleen gebruyken mach maer de voirs(creven) meest(er) jan sal inde voirs(creven) storte daer/
tegen voir uut hebben een boend(er) zomercoe(re)ns gelijc lants It(em) es noch vorw(er)de/
dat de voirs(creven) meest(er) jan jaerlex comen copen mach mest tot vijf oft sesse [om vier] gulden(en)/
thien stuv(er)s voir elken gulden(en) gerekent [en(de) zo wa(n)neer hijt coept zo heeft geloeft de voirs(creven) wyn hem deen helecht vande(n) gelde bynne(n) jairs wed(er) te gheve(n)] dwelke de voirs(creven) wyn vue(re)n sal opt/
voirs(creven) lant tsijnen meesten p(ro)fijte sond(er) afslacht vanden principalen mesten/
voirscr(even) It(em) sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijnen/
wael en(de) loflic wynne(n) en(de) werven gelijc sijnen reengenote(n) boven ende/
beneden en(de) die laten te sijnen income afsceiden gelijc hij die vant tsijnen/
incomen En(de) alle dese vorw(er)den condicien en(de) geluften bove(n) bescreven/
heeft geloeft de voirs(creven) wyn den voirs(creven) meest(er) janne wel en(de) volcomelic te houde(n)/
ende te voldoen tallen tiden en(de) t(er)mijnen als die vallen en(de) verschijnen selen en(de)/
telken t(er)mijne alse vervolghde schout hier wae(re)n ov(er) vynkenb(osch) wynghe/
junii xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-09-30 by kristiaan magnus