SAL7737, Act: R°326.2-V°327.5 (459 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°326.2-V°327.5  
Act
Date: 1444-06-24

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
Jan de witte ende de vorste(r) van/
gheele hebben dese terminacie doen teken(en)/
It(em) also als tande(re)n tijden te weten des vrijdaighe na paeschen int jaer/
xiiii[c] xliii een terminacie bijden raide vand(er) stad uutgesproke(n) waert tusschen ja(n)ne/
gustma(n)s van gheele in deen zijde en(de) janne de witte in dande(re) en(de) lijsbetten van/
zoerle hoird(er) beyd(er) zweg(er) inde derde zijde van zeke(re)n costen die gegaen wae(re)n/
op de sake van gescille [die] tusschen de voirs(creven) partien uutgestaen hadden van zeke(re)n/
hootvarden die de dross(e)[te] en(de) scepen(en) van gheele daer o(m)me gehaelt hebben/
den de scepen(en) van putte hoer hoot Te weten dar de voirs(creven) jan gastman/
vandien costen ongehoirden sijn soude [ende] dat de voirs(creven) jan de witte de voirs(creven)/
costen betalen soude nae de handelinge die hij d(aer)af gehadt hadde behoudelic/
dien oft de drossete en(de) scepen(en) de selve costen yet hoger groetsten dair de/
voirs(creven) jan de witte meynde dia dat sculdich wae(re) te geschien dat [behielt] de raet/
vand(er) stad tot hoe(re)n verclae(re)n met meer woerden (et)c(etera) gelijc de voirs(creven) t(er)minacie/
begrijpt Soe es wed(er)om stoot op v(er)staen tusschen den voirs(creven) drossete ende/
scepen(en) van gheele ter eenre janne de witte ter ande(re) en(de) janne gastma(n)s/
ten derder zijden van alrehande(n) en(de) div(er)sen costen die de voirs(creven) drossete ende /
scepen(en) inde voirs(creven) sake inbringen wouden en(de) die doen betalen daer in/
de voirs(creven) jan de witte meynde ongehouden te sijn en(de) dat de voirs(creven) drossete/
/ ende scepen(en) van so(m)megen costen die zij yesschen niet hebben en souden ende/
oec dat de voirs(creven) jan gastmans in so(m)megen costen daer inne gemingt/
gehouden sijn soude bij zeke(re)n redenen die hij daer af opdede en de besand(er)t/
om dat die de hooetcost niet aen en ginge en(de) Ende also begeerde de /
voirs(creven) jan de witte in gescrifte te hebben de costen voirs(creven) om hem daerop/
te verantw(er)den waer inne hij gehouden sijn soude oft de dwelc geschiet/
es bij goetduncken vanden raide vander stad bij particulen gelijc hier/
nae volght Item dat sijn de costen die te gheele inde vroente gedaen sijn/
tusschen janne gastmans in deen zijde janne de witte en(de) lijsbetten van/
zoerle in dand(ere) In den yertsen heeft henric van zw(er)tgoer als geleydt/
totten goeden jans gastman versocht metten selven janne aen den drossete/
van gheele bij brieven vand(er) stad wegen van loeven(e) gescreve(n) gehouden/
te hebben janne de witte janne pelgroms en(de) gheerde pelgroms gebruede(re)n/
om dat zij aenvert hadden zeke(re) goede daert gedinge om was ende inde/
vroente saten ond(er) hen drien xxxv daghe ende antw(er)den den drossete/
want van erfpachte was daer om zij gehouden wae(re)n dat zij te loeven(e)/
niet comen en souden hij en soudse daer vue(re)n daer om de drossete bescreve(n)/
waert bijder stad te comen ende hem bevolen dat hijse niet uutlaten en/
soude het en worde hem gescr(even) ende daer nae waert hem gescreve(n) dat/
hijse uutlaten soude want van erfpachte wae(re) vanden welken de voirs(creven)/
drossete yesch sijne(n) cost van drie dagen/
Item/
It(em) noch heeft henrick van zwertgoer ende jan gastmans doe houden/
goerde moerlans en(de) wille(m)me vande(r) hoeven die saten in de vroente xii/
dage om dat jan gastmans meynde dat zij de bladinge aenverdt hadden/
van den goeden daert gedinge om was (et)c(etera) Ende als de raet vand(er) stad/
alle besceit van desen twee punten aengehoirt heeft de selve raet/
hoer t(er)minacie daeraf uutgesproken en(de) get(er)mineert voe(r) recht dat jan/
gastmans diet versocht heeft den cost daer af betalen sal ende meyndt hij/
dat yemant and(er)s daer inne gehouden es dien mach hij aenspreken mette(n)/
rechte/
It(em) hier nae es comen de drossete van gheele en(de) heeft doen houden lijsbette(n)/
van zoerle voe(r) den goetcost welken cost de drossete van gheele der selver/
lijsbetten aengewonne(n) heeft xxiiii dage van desen punte heeft de raet/
get(er)mineert aengehoirt alle besceit dat jan de witte en(de) jan gastma(n)s/
dien cost half en(de) half betalen sullen en(de) oft yet ov(er)schote boven thouden/
vand(er) voirs(creven) lijsbetten van hoirre noetdorst dat zij dat zamentlic daer/
aen verboren moegen/
/ It(em) hier nae es comen vanden punte dat de drossete ov(er)gegeve(n) heeft Item/
hier nae es comen lijsbeth van zoerle met hoe(re)n momboe(r) en(de) heeft beg(er)t gehoude(n)/
te hebben janne gastman ende hoer beene om van janne gastmans voldaen te/
hebben sess mudde roggen die hoer inden scepen(en) brief van gheele geloeft/
wae(re)n Daer op jan gastmans hem verantwerde inrecht te gheele daer/
jan gastmans hem uut dede scriven metter stad brieven van loeven(e) daer lijsbeth/
in de vroente sat xix dage en(de) jan gastmans xviii dage Heeft de raet/
vander stad get(er)mineert alle besceit aengehoirt dat de drossete van gheele/
zijnen cost daeraf vervolgen sal aen den ghenen die hen de cost verantw(er)t/
heeft oft aen de ghene die hem de selve p(er)sone hebben doen houden/
It(em) hier nae volght een and(er) cedule Item dit sijn de costen gedaen tusschen/
janne de witte en(de) lijsbetten van zoerle in deen zijde en(de) janne gastmans in/
dand(er) zijde Inden yersten doen de scepen(en) van gheele inne gescreve(n) wae(re)n te/
loeven(e) van janne gastmans weghen om der saken wille dat thooft vo(n)nisse/
stille staen soude tott(er) d tijt toe dat den inval vanden voirs(creven) janne gastmans mede/
bedingt worde ende de wed(er)p(ar)tie dat calengeerden ende hoepten dat niet sijn en/
soude mids dat den inval yerst niet mede bedingt was w (et)c(etera) Daer om dat/
trocken vier scepen(en) te loeven(e) te wagene en(de) wae(re)n drie dage uut/
It(em) ter ander reisen doen de drossete met twee scepen(en) te loeven(e) was om der voirs(creven)/
p(ar)tien weghen drie dage lange dat ov(er)mids dat die p(ar)tien die banc gesloeten hadden/
en(de) die drossete die banc g(er)ne open gedaen hadde om den goeden liede(n) recht ende/
vo(n)nisse te doen/
It(em) soe waert de drossete metten scepen(en) ontboden voer ons gened(ichs) he(re)n/
raet te bruessel van lijsbetten van zoerle weghen daer de voirs(creven) drossete met/
drie scepen(en) trac en(de) wae(re)n uute vier dage langc en(de) sake waert daer/
geset op hae(re)n varsschen voet/
It(em) wae(re)n vijf scepen(en) te loeven(e) drie dage ja langc om der voirs(creven) p(ar)tien wille/
ende dat was ov(er)mids dat lijsbeth van zoerle aensprac janne gastman voe(r) de banc/
en(de) jan gastman verantw(er)de hem en(de) doen gingen de scepen(en) ute en(de) berieden hen/
en(de) doen was dien dach soe verre verstreken dat die scepen(en) niet en wisten oft sijt/
sculdich aen wae(re)n te nemen en(de) dat qua(m) also verre dat die scepen(en) inne gescreve(n)/
worden te loeven(e) van janne gastmans weghen Ende als de raet vand(er) stad/
van loeven(e) aengehoirt heeft tbesceit en(de) theercomen van desen vier punten voirscr(even)/
heeft de selve raet vand(er) stad get(er)mineert en(de) uutgesproken voe(r) reden en(de) recht/
dat de drossete en(de) scepen(en) niet hebben en selen vanden costen in desen vier punt(en)/
/ begrepen mer elc vanden drossete en(de) scepen(en) selen hoirs selfs cost betalen/
It(em) vanden punte verteert ten huysen henrix de bye henrix van zwertgoer aerts/
van beylaer en(de) goedevarts poete buten den genechten uute beg(er)ten en(de) versueke/
jans gastmans xxxvi stuv(er)s heeft de raet vander stad get(er)mineert dat jan/
gastmans dien cost betalen sal also verre als hij beg(er)t datmen buten ge/
nechten dingen soude/
It(em) vanden punte It(em) aenden hoetcost te putte metter voeren tsamen xxxi/
rijnsch(er) gulden(en) en(de) omdat dien last soe hoghe compt dat was ov(er)mids dat/
de scepenen van lo gheele aen hoer hoet wae(re)n vijf werven om hoir vo(n)nisse en(de)/
noch eens ontboden bijden mijne(n) jonck(er) van egmont om mende middelinge te/
maken en(de) dat gaven de p(ar)tien over dat zij daer trocken (et)c(etera) Heeft de raet/
vand(er) stat get(er)mineert tbesceit in v allen zijden aengehoirt dat jan de witte/
voirs(creven) desen cost betalen sal ter goed(er) rekeni(n)gen en(de) desgelijx de twee reisen/
mede daer den stoot om was mede en(de) hem sal afslaen dat hijter op gegeve(n)/
heeft/
It(em) vanden punte vertert tusschen tgedinge lijsbetten van zoerle en(de) de dross(e)[te]/
om den hoetcost en(de) tvervolgh vander voirs(creven) lijsbetten om hoir sess mudden/
roggen want zij altoes meynde dat de sess mudde roggen voe(r) hoe(r) lijf gaen/
soude en(de) dat hoir lijf niet geleidt en soude worden xli stuv(er)s Heeft/
de raet vand(er) stad get(er)mineert eest also dat de drossete van gheele e(n)nige/
costen te vervolgen heeft van buten genechten te dingen dat hij dat doen/
mach op de vrouwe oft den ghene(n) die dat aen hem beg(er)t heeft also v(er)re alst/
recht vermach/
It(em) vanden lesten punte te weten op tvervolgh dat de drossete dede te/
loeven(e) om den hoetcost te versueken daer wae(re)n ter yester reisen de dross(e)[te]/
en(de) vier scepen(en) drie dage langc ter ander reisen de drossete met twee/
scepen(en) drie dage i lange en(de) ter derder reisen de drossete met twee scepen(en)/
drie dage lange heeft de raet vand(er) stad nae dat zij dbesceit van beiden/
zijden aengehoirt heer get(er)mineert en(de) uutgesproken voe(r) reden en(de) recht/
dat de dross(e)[te] en(de) scepen(en) daer af elc van hen sijne(n) cost betalen sal/
p(rese)ntibus de om(n)ib(us) punct(ibus) p(re)d(i)c(t)is duobus burgim(a)g(ist)ris en(de) et aliis/
de consilio in die s(an)c(t)i joh(ann)is baptiste
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator