SAL7737, Act: R°66.1-V°66.1 (112 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°66.1-V°66.1  
Act
Date: 1443-09-03

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Tvonnisse tusschen lijsbetten wedewe aerts wilen bone vleeschouwers welc wilen aert/
bone nae den rechte der stad van loeven(e) gegoet ende geerft was tot sijns selfs behoef/
ende tot behoef mertens wilen van rode in seke(re)n goeden als goede die wae(re)n wille(m)s/
wilen van aken inder selver guedingen genoempt uut enen beleyde daer mede/
wouter wilen van nethenen geheten vanden royele nae den rechte der stad van/
loeven(e) beleydt was tot den goeden willems wilen van aken de welke guedinge/
den voirs(creven) aerde bone gedaen was van roelove vander elst die nae den voirs(creven) be/
leyde nae den selven rechte der stad van loeven(e) beleydt [was] tot den goeden des/
voirs(creven) wilen wouters van nethenen met janne bone hoe(re)n soen ende aelbrechte(n)/
den punde(re) die der voirs(creven) lijsbetten dochter heeft die tvoirs(creven) gedinge consenteerde(n)/
om dat de voirs(creven) lijsbeth een tochtersse was ende geloefden dat de sake met/
ene(n) gedinge doer gaen soude in deen zijde ende gielijse delhe van bossuyt die/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) oec gegoedt en(de) geerft es in seke(re)n goeden als/
goede die wae(re)n mertens wilen van rode ende jans van rode sijns soens in dand(er)/
zijde alse vanden selven goeden inder guedingen des selfs gielijs begrepen Te/
weten is vand(er) woeningen geheten thuys van aken met den huysen hoven/
schue(re)n stallen ende met allen sijnen toebehoirten houden(de) tsamen drie dachmael oft daer/
omtrent gelegen inde p(ro)chie van bossuyt ter plaetsen geheten grerttekem te neve(n) de/
goede des cloesters van sh(er)togen dale ende de goede g(er)truden barlets It(em) van thien/
ende een half dachmael gel lants gelegen achter tvoirs(creven) hof tusschen de goede des/
voirs(creven) cloesters van sh(er)togen dale ende de goede der van joff(rouwe) van bossuyt It(em) van ene(n)/
boend(er) lants gelegen daer bij opten wech geheten beerfosse tusschen de goede jans/
van nethenen geheten vanden royele ende de goede des groten bagijnhoefs van/
loeven(e) It(em) van twee ende een half dachmael lants gelegen opt selve velt/
tusschen de goede aelbrechts de punde(re) ende de goede jacobs delhe It(em) vande(n)/
drien gedeelten [derdendeele] van ene(n) boende(r) lants gelegen op tselve velt tusschen de goede/
jans sohir ende de goede der voirs(creven) g(er)truden barlets It(em) van vijf dachmalen/
lants gelegen boven de fonteyne van grettekem tusschen de goeden des cloest(er)s/
vanden wittevrouwen te loeven over beyde sijden It(em) van ene(n) dachmael/
beemts gelegen jegen tvoirs(creven) hof ov(er) tusschen de beemde des voirs(creven) jans van/
nethenen ende de strate ald(aer) It(em) van ene(n) boende(r) lants gelegen achter de/
hoeve van grottekem tusschen de goede der joffr(ouwe) van bossuyt en(de) den bosch/
willems vand(er) fontaynen It(em) van ene(n) cleyne(n) stuck bosch houden(de) tsestich roeden/
oft daer omtrent also tgelegen es ter plaetsen geheten co(m)mynne tusschen/
de goede des voirs(creven) cloesters van sh(er)togen dale en(de) de goede des autaers van/
sente katlijnen ind(er) kerken van bossuyt en(de) geleg gelijc de voirs(creven) goede inde/
voirs(creven) plaetsen gelegen sijn luttel myn of meer inde maet houdende/
It(em) van vijf capuynen en(de) ene(n) halve(n) en(de) vierentwintich pe(n)ninge(n) vier brode
//
ene(n) hoeydach en(de) twee fertelen evene(n) aen en(de) op een huys en(de) hof met sijnre/
toebehoirten [des voirs(creven)] gielijs delhe gelegen te grettekem neve(n) de fontayne aldaer It(em)/
van ene(n) capuyn drie brode twee stiere evene(n) en(de) drie hellinge aen en(de) op een/
huys en(de) hof met sijnd(er) toebehoirten symoens vanden gasthuyse gelegen/
te grettekem ald(er) naest den goeden willems van aken natuerlec It(em) van/
twee pe(n)ningen aen en(de) op drie stucken lants des groten begijnhoefs van loeven/
gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie van bossuyt in vele stucken ald(aer) It(em) van twee pe(n)ni(n)gen/
aen en(de) op ene(n) ene(n) hof gelege geheten den scaelgie gelegen te bossuyt ter/
ter plaetsen geheten gaweyn Item van twee pe(n)ni(n)ge aen en(de) op een half boend(er)/
lants willems van kessele [gelegen] ter plaetsen geheten godival It(em) van twee pe(n)ni(n)ge(n)/
aen en(de) op een half boend(er) lants jans van nethenen gelegen inde voirs(creven)/
plaetse geheten godival It(em) van ene(n) witte(n) pe(n)ni(n)ge [geheten blancke] aen en(de) op een half/
dachmael lants wouters del sens gelegen ter plaetsen geheten comijn/
al ouden tsijs ten behoirlijken tijde te betalen Item van(der) heerlicheit totte(n)/
selven tsijse behoren(de) Van welken goeden de voirs(creven) gielijs delhe de jaergebode /
hadde doen doen nae den rechte en(de) statute der stad van loeven die lange/
over djaer gegaen wae(re)n ongecalengeert vander voirs(creven) lijsbette(n) of yemant/
and(er)s van hoe(re)n wegen mids macht van welken jaergeboden de voirs(creven) gielijs/
meynde dat hem de voirs(creven) guedinge der voirs(creven) lijsbetten uut den voirs(creven) oude(n)/
beleyden gheen onstade doen en souden aen de voirs(creven) goede nae dien dat hij/
de possessie vanden selven goede sijd(er)t d(er) goedingen en(de) de voirs(creven) wilen/
merten en(de) jan sijn soen voer der selver goedingen gehadt hadden ende/
die te leene ontfangen hadden van onsen gened(igen) he(r) den h(er)toge van brabant/
Te weten symoen wilen willem(air) nae doet des voirs(creven) wilen willems/
van aken en(de) de voirs(creven) merten nae doet des selfs wilen symoens sijns/
wittichs oems en(de) de voirs(creven) jan van rode nae doet sijns vaders en(de) de/
voirs(creven) gielijs nae sijnre voirs(creven) goedingen gelijc de voirs(creven) gielijs dat int /
recht thoende beyde met leenbrieven ons gened(ichs) he(re)n en(de) sijnre voirsete(n)/
levenden getuygen en(de) met gescriften uuten leenboecke ons gened(ichs) he(re)n/
voirg(enoemt) Was gewijst met desen woirden nae aensprake nae ver/
antw(er)den en(de) nae thoenisse van beyde den p(ar)tien dat de voirs(creven) lijsbeth/
boens met hoe(r) voirs(creven) guedingen aen de voirs(creven) goede verdoelt wae(r) en(de)/
hadde zij of yemant and(er)s e(n)nich recht te vervolgen van versterfenissen/
of and(er)s dat sij dat doen mochte metten rechte lomb(ar)t lyemi(n)ghen voshe(m)/
dormale septembr(is) iii[a]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator