SAL7737, Act: V°316.2-R°317.2 (451 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°316.2-R°317.2  
Act
Date: 1444-06-13

Transcription

2021-11-17 by kristiaan magnus
It(em) cond zij allen lieden dat een deylinge ende scheydinghe geschiet sijnde tussche(n)/
jouffr(ouwe) a(n)ne zwertveghers dochter wouters wilen swertveghe(re) in deen zijde/
en(de) goessen(e) van de speelhove natuerlic en(de) jouffr(ouwe) prudencien sijnen wive/
oic dochter des voirs(creven) wijlen wouters in dande(re) vanden goeden die den/
voirs(creven) joffr(ouwe) annen en(de) prudencien bleven en(de) verstorve(n) sijn vande(r) doot des/
voirs(creven) wijlen wouters en(de) wijlen jouffr(ouwe) annen sijns wijfs vad(er) en(de) moeder/
der voirs(creven) gesust(ere)n te deylen so es [sijn] bleven en(de) gevallen der voirs(creven) joffr(ouwe)/
annen in hoe(r) deylinghe de goede hierna bescreven In den yersten/
sesthien dachmael lants of daer omtrent gelegen te hondshem inde/
p(ro) chie van willenbringhen in veel steden ende stucken aldaer gelijc willem/
boydens de selve goede nu aldaer te pacht houden(e) es It(em) eenen beemt gelege(n) inde p(ro)chie van rotselaer It(em) eenen beemt gelegen inde p(ro)chie/
van lovenjoul gelijc de voirs(creven) wilen wout(er) en(de) joffr(ouwe) anne gehuysschen/
de voirs(creven) ii beemde te houden plage(n) op allen den last en(de) co(m)mer/
uut den voirs(creven) goeden gaende ten behoirliken tide te betalen It(em) sijn/
noch bleven ende gevallen der voirs(creven) joffr(rouwe) in hoe(r) deylinge de/
goeden hier na bescreve(n) Te weten de helicht van eenen halven dachmael/
wijngarts gelegen op scup(er)s tusche(n) de goede jans van vertrike aen beiden/
zijden te weten die helicht die te wiltsel wart gelege(n) es gelijc die/
helicht gescheiden es met een(en) wege vander ander helicht die den/
voirs(creven) goessen(e) en(de) jouffr(ouwe) prudencie(n) gevalle(n) es in hoer(er) deylinge(n) Item/
een gedeelte va(n) eene(n) weghe geleeghe [geleeghe] met allen sijnre toebehoirten/
gelegen in de steenstrate tegen tgastuys ov(er) tusche(n) de goede mychiels/
van potsnynsberge ende arnts meys streckende acht(er)waert tot op/
de dyle Te weten thuys gelege(n) voe(r) aan de strate tusche(n) de poerte/
ende de goede arnts meys met der schaelgien daer achter gelege(n)/
ende met der ko cokenen en(de) een eetcame(r) ter siden van der cokenen/
gelegen tusche(n) de voirs(creven) scaelgie ende de zale daer achter aencomen(de)/
met eenre came(re)n boven de selve coken(en) en(de) met den voirste(n) kelde(r)/
gelegen aen deetcame(r) te weten van aen de selve came(r) tot op de /
doere staende inden selve(n) kelde(r) daermen vander salen incompt/
ten acht(er)sten kelde(r) wart en(de) met eene(n) gedeelte vand(er) zalen gelege(n)/
voe(r) de doe(re)n vander coken(en) en(de) eetcame(re)n voirs(creven) gelijc dat gedeelte va(n)d(er)/
zalen met sek(ere)n teken(en) afgetekent en(de) gesceyden es vande(n) and(ere)n gedeelte/
vander selver zalen Welke gedeelte(n) vand(er) zale(n) de voirs(creven) joffr(ouwe) a(n)ne
//
ende goessen selen doen onderslaen met eenre want van onder tot boven op hoe(re)n/
geliken cost It(em) sal noch hebben de voirs(creven) jouffr(ouwe) anne hoe(re)n wech te gaen ende te/
ke(re)n doer de voirs(creven) poerte aan tstrate over den doerganc tot ter dylen doen toe/
en(de) totter stillen staende opte dyle ald(aer) mett(er) nutscap en(de) p(ro)fijte vand(er) selv(er) dyle(n) en(de) stille/
It(em) voert zo sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) goessen(en) en(de) joffr(ouwe) prudencien/
sijnen wive in hoe(r) deylinge die goede hier na bescreven Te weten alle/
de omberuerlike goede die de voirs(creven) wilen wouter ende joffr(ouwe) anne sijn wijf/
te houden plagen inde p(ro)chien van buedingen en(de) van nederlynther hoe/
dat die genoemt sijn iIt(em) eenen gulden pe(n)ninck geheten rerpart erf/
tsijs op een huys geheten de(n) hoven henrix van lynthre barbiers gelege(n)/
aen sente peters kerchof te loeven It(em) sesse gulden pe(n)ni(n)ghe geheten scilde/
d(er) mu(n)ten tshertoge(n) van bourg(oign)[en] en(de) va(n) braba(n)t erfliker rente(n) aen en(de) op/
seke(r) goede en(de) onderpande henrix vander calste(re)n gelege(n) inde p(ro)chie van/
velthem op allen den last en(de) co(m)mer uut den voirs(creven) goeden gaende [ten behoerliken tide te betalen] t(er)mis/
debit(is) p(er)sol
It(em) sijn noch bleven ende gevallen den voirs(creven) goessen(en) en(de)/
jouffr(ouwe) prudencie(n) in hoe(re)r deylinge(n) die goede hier na bescreven Ierst/
dander helicht vanden voirs(creven) halve(n) dachmale [ van] ve(r)weten de helicht wijngarts/
te weten de helicht die gelege(n) es ter stad vesten waert van loeven(e)/
It(em) dander gedeelte vanden voirs(creven) geleghe met [den hove en(de) met] sijnre toebehoirten gelijc/
dat gelege(n) es tusche(n) tvoirs(creven) tgedeelte der voirs(creven) joffr(ouwe) anne(n) ende de dyle/
met der poerten voe(r) aen strate en(de) [met den] doergange van aende poerte tott(er)/
dylen en(de) [metten] stalle of houthuyse op te dyle [staende] behoudelic d(er) voirs(creven) joff(rouwe) anne(n)/
hoe(re)n ganck vander voirs(creven) poerten [over den] doerganghe en(de) stillen [voirs(creven) totter dijlen en(de) stille(n) voirscr(even)] gelijc boven/
bescreven es Ende es inder voirs(creven) deylinge(n) clairlic gevorwairt ende/
ondersproken dat de voirs(creven) goessen en(de) joffr(ouwe) prudencie sijn wijf den/
doerganc aen de voirs(creven) poerte selen mogen [doen] bety(m)me(re)n op dat hen gelieft/
also verre als de breet es de ty(m)meri(n)ge vanden voerste huyse aen tstrate/
gelege(n) behoudelic dien dat de voirs(creven) joffr(ouwe) anne daer doe(r) hebben sal/
hoe(re)n wech om met eene(n) wagen daer doer te varen en(de) tontladen voer/
de voirs(creven) scaelgie achter tvoerhuys gelegen Desgelijx selen oic de voirs(creven)/
goessen en(de) jouff(ouwe) prudencie den voirs(creven) doerganc mogen [doen] bety(m)me(re)n/
also verre als hij voe(r) hae(r) erve gelege(n) es en(de) niet vord(er) ende oic/
de plaetse voe(r) thouthuys behoudelic [altijt] der voirs(creven) joffr(ouwe) annen hoe(re)n/
voirscreven ganck te wate(r) en(de) ter stillen [gelijc vore(n) v(e)rclaert es] Voert so es vorw(er)de dat de voirs(creven)/
goessen en(de) jouffr(ouwe) prudencie de voirs(creven) poerte aent strate den doerwech/
tot den wate(r) toe de water porte en(de) de stille houden selen in goeden/
state sond(er) cost oft last der voirs(creven) jouffr(ouwe) annen It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) p(ar)tien selen te gelike betale(n) en(de) sculdich sijn te betale(n) allen den tsijs/
en(de) com(m)er uut den voirs(creven) gehelen gelde [geleghe] gaende ten behoirlike(n) en(de) gewoe(n)like(n)/
tide Waert oic dat e(n)nigher p(ar)tien voirs(creven) e(n)nige goede in hoe(re)r deylinge(n)/
gevallen afgewonne(n) worde(n) met den rechte daer af selen beide de p(ar)tie(n)/
voirs(creven) de scade en(de) last dragen half en(de) half welke deylinghe pynnock/
vynck junii xiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator