SAL7737, Act: V°61.1 (107 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°61.1  
Act
Date: 1443-08-28

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Van goerde he(re)nmeys den jongen/
It(em) om des wille dat henrick de verme(re) voirspreke van loeven(e) die na den/
rechte d(er) stad van loven(e) beleit is tot den goede(n) goerts he(re)nmeys des jonghen/
en(de) joffr(ouwe) yden wijnrix zijns wijfs in deen zijde en(de) willem vand(er) hofstat/
in dande(re) opden dach van heden voir den raide vand(er) stat van loven(e) come(n)/
sijn dair de voirs(creven) henrick de v(er)me(re) opdede hoe hij nae der heerlicheit ons/
genedichs he(re)n shertoghen van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) en(de) na den rechte van/
zijnre stat van loeven(e) beleit wae(r) tot allen den goede(n) beruerlic en(de) ombe/
ruerlic des voirs(creven) goerds he(re)nmeys en(de) joffr(ouwe) yden zijns wijfs en(de) dat de/
stat van loeven(e) tsijne(n) versueke gescreve(n) hadde hoir brieve aen den meye(r)/
van arschot tot meer stonden dat hij den voirs(creven) willem(me) bedwinge(n) soude/
dat hij sijn hande doen soude van zeke(re)n goeden daerme(n) den he(re) van croy/
als he(r) van arscot tsijs af gave en(de) woude hij recht daer toe hebben dat/
hij dan tot ene(n) seke(re)n dage daer toe genoempt te loeven(e) int recht/
come(ne) soude ende dat bove(n) dien scrive(n) de voirs(creven) willem den tsijs renten/
en(de) profite(n) vanden voirs(creven) goeden opgeboirt hadde en(de) de voirs(creven) goede/
aenveert sonder sijne(n) wille en(de) consente en(de) oec ander bewerf bracht tege(n)/
trecht vand(er) stat dat de meye(r) van loeven(e) noch de scepen(en) dair op mane(n)/
noch wijsen en souden (et)c(etera) Begerende aen den raet vand(er) stat van loeven(e)/
dat de voirs(creven) willem tvoirs(creven) gebreck afdoen woude en(de) opleggen tgheen/
des hij dair af gehave(n) hadde bove(n) den scrive(n) voirs(creven) Op dwelc de voirs(creven) /
willem alligeerde alrehande zaken en(de) ond(er) den ande(re)n dat hij hen voirs(creven)/
p(ar)tien vanden voirs(creven) stoote verbonden hadden in iiii segg(ere)n en(de) dat de voirs(creven)/
p(ar)tien hoe(re)n eysch ov(er)gegheve(n) souden bynne(n) ene(n) seke(re)n t(er)mine d(aer) toe genoemt/
den welken de voirs(creven) gord niet ov(er)gegeven en hadde [mids] den welken hij meynde/
dat de scult in hem niet en was en(de) dat de voirs(creven) gord mids dien vervallen/
wae(r) met meer woirden en wed(er)woirde(n) die in beiden sijden gescieden/
Soe es ov(er)dragen ind(er) stat raede met vollen gevolge nae dien dat de voirs(creven)/
willem hem der voirs(creven) goede geaenkeert ende aenveert heeft bove(n) den/
scrive(n) vand(er) stat van loeven(e) en(de) bove(n) dien dat die den voirs(creven) henricke(n)/
den verme(re) met meye(r) en(de) uut macht van vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van/
loeven gelev(er)t sijn daer aen de selve willem hem misgrepe(n) heeft tegen/
der h(er)lichheit ons gened(ichs) he(re)n en(de) den rechte van sijnre stat van loeven(e)/
voirs(creven) dat de voirs(creven) willem gehouden gaen sal tot d(er)re tijt toe dat/
hij alsoe vele gedaen sal hebben dat de vo(n)nissen d(er) scepen(en) van loeven(e)/
hoe(re)n ganck volcomelic hebben selen en(de) dat de stat van loven(e) hoir/
voirder besproken sal hebben inde correccie en(de) dmisgrijp des voirs(creven) willems/
cor(am) abs(oloens) vynckenb(osch) burgim(a)g(ist)ris opidi lovanien(sis) in pleno consilio aug(usti) xxviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator