SAL7739, Act: R°334.2 (559 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°334.2  
Act
Date: 1446-05-08

Transcription

2018-12-01 by Frans Feyaerts
Tco(m)p(ro)mis tussche(n) de s(cepenen) va(n) l(oevenen) en(de) wesalia/
It(em) vanden stoote geport tusschen de burg(er)meest(ere)n en(de) raide vand(er) stad in deen/
zijde en(de) meester janne van wesele doctoer in medecine(n) in renu(n)cie(re)nde als te/
desen der p vryheit en(de) p(ri)vilegien vand(er) univ(er)siteit van loeven(en) in dande(re) vander/
l(e)c(t)uren ordinarijs in medecinen een tijt van jae(re)n d(aer)af de de stad die de voirs(creven)/
meester jan meyndt dat de stad hem sculdich es te doen hebben et op/
sijn stupendien te laten eenen tijt van jae(re)n dairaf de selve stad ongehouden/
meyndt te wesen So hebben hen beide de voirs(creven) p(ar)tien van des voirs(creven) es ende/
des daer aen cleeft gekeert in segge(re)n te weten de voirs(creven) stad in meester/
pete(re)n welle p(re)dica(r)e p(ro)fess(or) in theolegien en(de) arnol(dus) kyp en(de) de voirs(creven) meest(er)/
jan in meester janne van gronselt doctoer in loyen en(de) meester janne van/
hasselt op alsulke vuege dat de voirs(creven) meester jan den voirs(creven) segge(re)n van sijnre/
aenspraken informe(re)n sal bynne(n) acht dagen naestcomen(de) daer jegen de burg(er)/
meest(ere)n en(de) raid voirscr(even) van hoe(re)n verantw(er)dden daer op en(de) besceide den selve(n)/
segge(re)n informe(re)n sullen bynnen viii dagen daer nae volgen(de) Ende dat gedaen/
sullen de segge(re)n ofts noet zij de thoenissen in beiden zijden aenhoe(re)n bynnen viii/
dagen dan v(er)volgen [d(aer) nae en(de) hoe(r) uutsprake dae(re)nteynden doen bynnen acht dagen] op dat zij des samentlijc eens wordden ende ofts des/
niet en wae(re) so sullen sij de sake ten eynde vanden selven viii dagen ov(er)gheve(n)/
in handen mijns he(re)n sproefsts van sente g(er)truden te loeven(en) die als ov(er)man sijn/
uutsprake daeraf doen sal bynnen viii dagen daer naest volgen(de) P(ro)mitten(tes) ratu(m) (et)c(etera)/
lomb(ar)t pynnoc do(meni)[ca] maii viii anno xlvi
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer