SAL7739, Act: R°358.1-V°358.1 (598 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°358.1-V°358.1  
Act
Date: 1446-06-22

Transcription

2019-02-02 by Frans Feyaerts
It(em) jan van daelhem van pamele in jeg(enwoirdicheit) heeft genomen en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van jacoppe uuten lyem(in)gen thof des selfs/
jacobs gelegen te binckem met allen sijnen toebehoerten gelijcker/
wijs de voerwynnen dat gehouden hebfbe(n) uutgenomen de/
wuwers Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te/
naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanc dand(er) na/
sond(er) middel volgen(de) elx jairs dae(re)n bynnen de wy(n)ne(n)de/
lande voe(r) vie(re)nveertich mudden en(de) viii moelevate hards corens/
met wa(n)ne en(de) met vlogelen wael bereydt pachts van/
binckem en(de) mathe van thienen te sente andries/
misse apostels te betalen [en(de)] te thienen of te loeven daert/
den voirs(creven) jacoppe gelieven sal te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout En(de)/
de beemde en(de) eeussele voe(r) elff hollants gulden(en) goet/
en(de) gheve te sente m(er)tens misse te betalen alle jae(re) den/
oic telken t(er)mijne als v(er)volghde schout met alsulker/
condicien waert dat e(n)nigen van hen geliefde te scheyden/
dat hij dat sal moegen doen ten yersten vi jae(re)n op/
also dat hijt kundicht bynnen den yersten iiii jae(re)n It(em)/
selen de voirs(creven) jacob en(de) de wyn elc van hen copen/
xxxi hope stroes en(de) die sal de wyn halen en(de) bringen/
en(de) sliten bynne(n) den voirs(creven) hove alle jae(re) voirs(creven) tott(er)/
tijt toe dat hij bij helpen vanden voirs(creven) jacobbe een/
thiende ald(aer) omtrent gecrijght en(de) alsda(n) selen [zij] beide vanden/
voirs(creven) stroe te copen ongehouden sijn op also dat tthiende/
stroe bynne(n) shoefs gesleten [sal] wordten It(em) doeft vanden/
voirs(creven) hove selen de voirs(creven) jacob en(de) wyn hebben half/
en(de) half en(de) de wyn sal jacobs helicht te loeven leve(re)n/
en(de) int lesen sal jacob de dachhue(re)n betalen en(de) de wyn/
den montcost It(em) sal de voirs(creven) jacob wyn jacoppe alle/
jae(re) op dat hijs beg(er)t een voed(er) vischen vue(re)n van uuten/
voirs(creven) hove tot loeven En(de) alsmen bynne(n) den voirs(creven) hove/
dect plect metst of ty(m)mert van ouden wercken d(aer)/
af sal jacob betalen de dachhue(re)n en(de) de wyn den/
montcost en(de) vand(er) und(er)sten rikelen ned(er)wart sal hij/
de huyse houden wel en(de) loflic op sijne(n) cost en(de) alle/
jae(re) leve(re)n om de huysinge te decken ii[c] cusbae(re)r walme(re)/
It(em) sal de voirs(creven) wyn moegen nemen sijn berringe aen
//
de voirs(creven) goede t(er) minster schaden en(de) bij bewijse de[jacobs also v(er)re zij d(aer) es] sond(er) dat de/
wyn e(n)nich recht sal hebben inde bossche en(de) of d(aer) e(n)nige/
boeme verdroeghden uutgedaen inde beg(ar)de die sal de/
voirs(creven) wyn moet houwen en(de) hebben en(de) voe(r) elken ii/
poten setten vande(n) selve(n) arde It(em) sal noch de voirs(creven) wyn/
jairlix opte voirs(creven) goede planten xxv poten en(de) die/
wel en(de) loflic v(er)doernen It(em) sal de voirs(creven) wyn de/
voirs(creven) goede wynnen en(de) werven [mesten en(de) besaeyen op hoe(r) getidege voe(re)n] wel en(de) loflic gelijc sijnen/
reengenoten en(de) die [also] laten [gew(er)] gelijc hijse vynden sal [te sijnen afscheiden] En(de) hij sal/
ten lesten jae(re) allet mest opte voirs(creven) uutvue(re)n opte lande/
slants meesten p(ro)fite cap(elle)[ma(n)] voshem junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer