SAL7739, Act: R°360.1-V°360.1 (600 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°360.1-V°360.1  
Act
Date: 1446-06-21

Transcription

2019-10-08 by Frans Feyaerts
It(em) vand(er) aenspraken die wout(er) van laethem voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gedaen/
heeft tot janne van raetshoven den jongen zoen jans van raetshoven om d(er) reperacien/
wille van eend(er) wat(er)moelen te ruysbroeck inde p(ro)chie van bierbeke gelegen de welke/
de selve jan van raetshoven voirmaels tegen den voirs(creven) wout(ere)n in questien staende/
voe(r) de raide vand(er) stad aengenomen hadde wael en(de) cusbairlic te doen gaen lopen/
en(de) repare(re)n van wande en(de) van dake want hijt mids der gereetscap die hij/
van wagenen en(de) houte bat hadde dan de voirs(creven) woute(r) aen hem selven lichte(re)n/
coop wael maken dan de selve woute(r) en(de) zo wa(n)neer die also in huysen en(de)/
and(er)sins gerepareert wae(re) datmen d(aer)mede welken mochte So waert vorw(er)de/
en(de) voe(r) den rade vand(er) stad ond(er)sproken dat den voirs(creven) janne van raetshoven d(aer)af/
reken(in)ge doende vanden voirs(creven) wout(ere)n opgeleeght en(de) betaelt souden werden de helcht/
van allet gheen des de voirs(creven) moelen also gecost hadde en(de) dat [dat] also gesciet/
wae(re) en(de) bijd(er) stad boot de voirs(creven) wout(er) van laethem met burg(er)meest(er) oft and(ere)n/
vanden raide die d(aer)af te spreken wisten te thoenen hoepte waer hij dat/
gethoenen konste dat de voirs(creven) jan ind(er) voirs(creven) reparacien want die noch niet/
volschiet en wae(re) maer stont de voirs(creven) moelen met allen stille bij gebreke des/
voirs(creven) jans om dat hij des voirs(creven) is niet navolgich en wae(re) gehouden zijn/
soude want die vele meer gearghert en(de) geschiv(er)t was dan zij voe(r) hadde/
geweest Mids den welken de selve jan gehouden zijn soude hem die scade/
hem die scade ind(er) helcht voir zijn aengedeelte te richte(re)n want zij nu meer/
en(de) lastig(er) zijn soude te repare(re)n dan zij voe(re)n geweest hadde en(de) d(aer)toe opte/
leggen en(de) te betalen alsulken scade als hij bynnen desen tide hangen(de) om/
dat de moelen niet gemaect en was hoewael de voirs(creven) geluften eerve(re)nt bij/
tiden jasp(er)s absoloens gescieden gehadt en(de) leden hadde mids dat d(aer)met niet/
gewonnen en wae(re) geweest en(de) des getroeste hij hem tot alsulk(er) konden/
als hem d(aer)toe behoefde metten mynsten en(de) totten rechte Daerop de selve/
jan van raetshoven hem met alrehanden reden(en) tot zijnre ontlasti(n)gen dienen(de)/
v(er)andw(er)den(en) hoepte dat hem die aensprake ne(m)mermeer onstade doen en soude/
en(de) al waert dat hij dairaf yet thoende zo hoepte hij dat hij dat mett(er)/
gansser stad noch metten meesten deele vanden raide ne(m)merm(eer) thoenen/
en soude En(de) also en soude hij nochtan den voirs(creven) wout(ere)n gheen scade/
oprichten noch betalen gem(er)ct al waert dat also gesciet wae(re) so en/
waert daer gheenen tijt toegestelt bynnen den welken de reperacie/
geschien soude moeten maer trecht hadde altijt open gestaen voe(r) den/
voirs(creven) wout(ere)n zijn recht te moegen v(er)suecken Oic hadde de selve jan/
van raetshoven de voirs(creven) reparacie al gedaen totten moelenrade toe dat/
buten int wat(er) ginck dwelc also ze(er) versant was datment qualic gelosse(n)/
konde daer de knapen svoirs(creven) wout(er)s bij geweest hadden daermen aen/
tselver rat om te lossene gewrught hadde maer om dat zo lichtelic niet/
te lossene en was so namen de selve zijn knapen and(ere)n dach tselve rat
//
comen te lossen met meer hulpen en(de) dat de pointen also gesciet wae(re)n boet de/
voirs(creven) jan te thoenen met alsulker konden als hem d(aer)toe behoeven soude en(de) metten/
mynsten hoepte bij dien der aenspraken ongehouden te wesen p(rese)nteerde ten ut(er)sten/
metten voirs(creven) wout(ere)n tot geliken laste tott(er) voirs(creven) reparacien te verstaen werden ten/
ut(er)sten de voirs(creven) p(ar)tien in beiden zijden bij vo(n)nissen der scepen(en) tot hoiren thoenisse/
gewijst Ald(aer) ten dage toe d(aer)toe gesedt de voirs(creven) wout(er) thoende metten burg(er)meest(er)/
te dien tijt jasp(er) absoloens dat de voirs(creven) p(ar)tien also vand(er) voirs(creven) reparacien/
voe(r) den raide vand(er) stad in gescille quamen en(de) dat de selve jan van/
raetshoven mids d(er) reden(en) voe(r) ind(er) ae(n)spraken geruert ald(aer) openbairlic ae(n)nam/
navolgen(de) dat hen beiden te gelike de voirs(creven) moelen toebehoirde en(de) de voirs(creven)/
wout(er) te rijse niet en wordde laten gaen zijn aengedeelte dat hij de voirs(creven)/
moelen in goeden state van boven ned(er) repare(re)n worde met zijnen wagenen/
knapen en(de) werklieden d(aer)toe hoiren(de) also dat zij werken en(de) malen souden en(de) dan/
woude hij den voirs(creven) wout(ere)n d(aer)af reken(in)ge doen op dat hij hem t(er) stont zijn/
helcht van dier cost opleide en(de) betaelde Dwelc de voirs(creven) wout(er) ald(aer) also toeseide/
te doene maer van e(n)nigen tide die d(aer)toe gesedt was en cleerde de selve/
burg(er)meest(er) niet also dat de selve woute(r) meynde na tvo(n)nisse dat hij geleidt/
hadde dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) moelen maken soude en(de) hem opleggen zijn/
scade die hij dair bij geleden hadde en(de) des getroeste hij hem totten rechte En(de)/
de voirs(creven) jan van raetshoven thoende alrehande handelingen en(de) werck dat/
hij aen en(de) mett(er) voirs(creven) moelen gehadt hadde m(er) luttel oft niet tot zijnre/
zaken oft v(er)andw(er)den dienen(de) oic thoende hij met e(n)nigen vanden werclieden/
d(er) voirs(creven) moelen dat zij den voirs(creven) werclieden wout(ere)n gelt geheyscht hadden/
voe(r) zijn helcht en(de) dat hij doen vraeghde oft de moelen ginge en(de) zij/
andw(er)den neense dat wout(er) doen zeyde ic en wille gheen gelt geven voe(r)/
die(n) tijt dat zij volmaect is Nae desen hoepte dat de selve jan van/
raetshoven dat hij wael gethoent hadde sijn vermed en(de) dat hij der/
ae(n)spraken ongehouden zijn soude en(de) des getroeste hij hem te rechte ende/
beg(er)des een vo(n)nisse v(er)berden [also dat] ten utersten de h(ere)n tscepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers gemaent en(de) gewijst [wijsden] voe(r) een vo(n)nisse dat de voirs(creven)/
jan van raetshoven gehouden zijn soude de voirs(creven) moelen te repare(re)n/
na dat de waerh(eit) gedragen hadde en(de) dae(re)nteynden recht p(rese)nt(ibus) om(n)ib(us)/
scab(inis) dempt(o) abs(oloens) junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer