SAL7739, Act: V°332.1 (553 of 608)
Search Act
previous | next
Act V°332.1  
Act
Date: 1446-06-02

Transcription

2018-11-25 by Frans Feyaerts
Tvo(n)nisse tusschen claese pyeders sone wijlen goerts die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en)/
brieven van loeven(en) beleydt es totten haefleken goeden jans van coelne sone henrix wijle(n)/
van coelne van arschot in deen zijde ende woute(re)n tyegele(re) geheeten van lae(r) briede(r) die/
uut machte van scepen(en) brieven van loeven(en) bij marien van loeven geheten vand(er) heyden/
dochter henricx wijlen van loeven in dande(re) alse vanden haefleken goeden h(ier) ond(er) besc(reven)/
de welcke de voirs(creven) claes aensprack nae vele handelingen en(de) vo(n)nissen int(er)locutoir/
daerop voe(r) gevordert ende geloepen zund(er)lingen van eenen ouden beleyde dat voe(r)/
int recht bracht werdt Daer met aert wijlen van templours ende henrick/
van vlaslaer geleydt wae(re)n totten goeden der voirs(creven) marien van loeven d(aer)af de/
questie te nyeute ginck seggen(de) dat jan van coelne die hem den voirs(creven) brief/
bekent hadde ende marie van loeven(en) voirs(creven) tsamen in huwelijcke vergadert/
wae(re)n als man ende wijf over xxx jaer ende dae(re)n boven ende want dan de/
voirs(creven) jan die wettich man was der voirs(creven) marien hem dese brieve bekent hadde/
so hoepte hij eve(n)verre hij de voirs(creven) poenten gethoenen conste dat de voirs(creven)/
goede hem ende sijnen beleyde volgen souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen des/
getroeste hij hem totten rechte ende meynde al woude de voirs(creven) woute(r) seggen/
van e(n)nigen sceyden oft vo(n)nisse dat voermaels gedaen oft geloepen wae(re) tusschen/
de voirs(creven) gehuyssen So meynde nochtan de voirs(creven) claes aengesien dat des voirs(creven)/
wouters brieve die eender vrouwen in huwelijken stade sitten(de) bekent wae(re)n/
van gheend(er) werdden en wae(re)n noch hem tontstaden en souden moegen comen en(de)/
des keerde hij hem aen scepen(en) en(de) beg(er)des een vo(n)nisse Daerop de voirs(creven) wout(er)/
hem verantw(er)den(de) met alrehanden reden(en) hem tot sijnen rechte dyenen(de) meynde/
dat de voirs(creven) claes sijn v(er)met ne(m)m(er)meer thoenen en soude en(de) claerde hoe de voirs(creven)/
jan van coelne en(de) marie metter heylig(er) kercken en(de) met vo(n)nisse ende rechte ge/
scheyden geweest sijn over meyn menich jaer dier zij bij hoe(re)n eede geloeft/
hebben tond(er)houden en(de) also hadde de voirs(creven) marie de voirs(creven) goede gewonne(n)/
en(de) geworven bij huer selven ende nae in hoe(re)n doetbedde om godswille den/
heyligen gheest der kercken en(de) den armen gemaect en(de) hoepte nadien want/
hij ind(er) saken niet dan dreght en sochte en(de) hoe(re)n utersten wille te volcomen/
dat de voirs(creven) claes mids den voirs(creven) reden(en) aende voirs(creven) goede verdoelt wae(re)/
en(de) des geliefde hem wael tvo(n)nisse Waert ten utersten nae aenspraken/
v(er)antw(er)den van beyden p(ar)tijen bij den he(re)n tscepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers/
gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat den voirs(creven) claese en(de) sijnen beleyde de voirs(creven) goede/
volgen souden op dat die bij goeden invetar(is) bescreven sullen worden en(de)/
want de p wed(er)p(ar)tie testame(n)ten en(de) and(er)s ruerden dat lieten de scepen(en) gaen/
daert sculdich wae(re) te gaen p(resen)tibus om(ni)b(us) scab(in)is dempto abs(oloens) junii s(ecund)[a ]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer