SAL7741, Act: V°30.2-R°31.1 (64 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°30.2-R°31.1  
Act
Date: 1447-08-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-26 by Gerry Van Helmont
Cond zij allen lieden dat claes van dormale becke(r) woenen(de) te loeven(e) es comen in/
jegenwoirdich(eit) der scepen(en) van loeven(e) ende heeft genomen ende bekent dat hij genome(n)/
heeft van bruede(re)n thomaese vanden pale ende gielijse vanden broecke conv(er)sen des/
godshuys van gruenendale [in zoenien] inden name ende van weghen des selfs godshuys de goede/
des voirs(creven) godshuys hier nae bescreven inde p(ro)chie van voshem gelegen Inden yersten/
thien dachmalen lants gelegen opte flosstrate tusschen de goede sanders t(ser)vranx ende/
de strate voirs(creven) ende met beide den eynden neven de goede des godshuys van awiers It(em)/
drie dachmael lants gelegen aende biebosch tusschen de goede der kercken van voshem/
ende de goede jans snoex van leefdale ende met den eynde neven de goede des cloest(er)s/
van he(re)np(er)cke ende metten ande(re)n eynde bijden goeden lijsbetten fage It(em) twee dach(mael)/
lants gelegen inden cleynen ham opt plyncvelt tusschen de goede gheerts vande(n)/
dale ende de goede henrix coelman van voshem ende metten eenen eynde bijde(n) goeden/
des voirs(creven) godshuys van he(re)np(er)cke ende metten ande(re)n eynde ende neven de goede henrix/
van duysborch Item een dachmael lants gelegen inden selven ham tusschen de/
goede der zielmissen van voshem ende de goede des voirs(creven) godshuys van p(er)cke/
op deen zijde en(de) de goede henrix [wilen] absoloens op dand(er) zijde ende metten eenen/
eynde neven de goede des selfs [wile(n)] henrix absoloens ende metten ande(re)n eynde bijden/
goeden gielijs coe(re)man van b(er)them It(em) een half dach(mael) lants gelegen ald(aer) inde(n) selve(n)/
ham tusschen de goede willems vand(er) brugghen van wave(r) ende de goede gheerts/
vanden dale ende metten eenen eynde neven de goede henricx absoloens en(de) metten/
ande(re)n eynde bijden goeden des voirs(creven) willems vand(er) bruggen Ende dese goede [sal] vynden/
de voirs(creven) wynne met rogghe besaeyt It(em) twee boender lants gelegen int rot/
neven de strate gaende van duysborch tot loeven wart tusschen de selve strate/
op deen zijde ende de goede wouters van hondsb(er)ge ende de goede vranx de/
smet van voshem op dander zijde ende metten eenen eynde neven de goede des/
godshuys van he(re)np(er)cke voirs(creven) ende metten ande(re)n eynde bijde goede sanders ts(er)vranx/
voirs(creven) It(em) vijfentwintich roeden lants gelegen op hondsberchsvelt tusschen de/
goede h(ere)n ghijsbrechts de mol p(ro)chiaen der kercken van voshem ende de goede/
michiels vanden bossche ende metten eene(n) eynde neven de goede jans snoex voirs(creven)/

//
en(de) metten ande(re)n eynde neven de goede wouters van hondsb(er)gen voirs(creven) Item ond(er)half/
dachmael lants gelegen inden grooten ham tusschen de goede des voirs(creven) jans snoex op/
deen zijde ende de goede thoemaes vander hortten diemen heet van helbeke en(de) de goede/
gheerts vanden dale op dande(re) en(de) metten enen eynde des voirs(creven) thoemaes en(de) metten ande(re)n/
eynde peters van hondsb(er)ge Item drie dachmael lants gelegen opten wynckel tusschen/
de goede des voirs(creven) willems vander bruggen in beiden zijden ende metten eenen eynde bijde/
goede henrix coe(re)man en(de) metten ande(re)n eynde neven de goede des voirs(creven) willems vander/
brugghen in beiden zijde dit lant voirs(creven) [sal] vynden sal? de voirs(creven) claes van dormale met/
evene(n) besaeyt It(em) vijf dachmael lants gelegen neve(n) de strate gaende van voshem te/
leefdale waert tusschen de selve strate ende des helichs geest lant van voshem ende mette(n)/
eenen eynde neven de goede der wittevrouwen van loeven en(de) metten ande(re)n eynde bijde/
goede katlijnen vand(er) ka(m)men It(em) een dachmael lants gelegen tusschen de flosstrate/
voirs(creven) ende te drie zijden in everarts lant van wynge Item seven dachmael lants/
gelegen boven de hoelstrate tusschen de selve strate ende de goede meester jans bonten/
en(de) metten eenen eynde bijde goede des voirs(creven) wouters van hondsb(er)ge ende metten/
ande(re)n eynde bijde goede der voirs(creven) lijsbetten fage It(em) een dachmael lants gelegen/
opten voirtoghe tusschen de goede der zielmissen lant van voshem ende de goede/
des voirs(creven) cloesters van awiers ende metten eenen eynde neven de goede des voirs(creven)/
godshuys van p(er)cke ende der begijnen lant van steyvoerde bij vylvoerden metten ande(re)n/
eynde Item ond(er)half dachmael lants gelegen opt roedeken tusschen de goede thoemaes/
van helbeke ende der kijnde(re)n van duysborch in deen zijde ende de goede alijten vanden/
dale in dande(re) ende metten eenen eynde neven de goede willems vander brugghen/
en(de) metten ande(re)n eynde bijde de goede jans van ghend vander vue(re)n It(em) ond(er)half dach(mael)/
lants gelegen aldaer op leenkens velt tusschen de goede he(re)n willems bonten in/
deen zijde ende de goede jans mo(m)mart en(de) de goede everarts de cup(er)e in dande(r)/
zijde en(de) metten eenen eynde neven de goede meester jans bonten ende metten ande(re)n/
eynde bijde de goede willems vand(er) bruggen en(de) dit lant staphans voirs(creven) [sal] vynde(n) de voirs(creven) claes al/
brake It(em) noch sess dach(mael) beemts gelege(n) te voshem tussche(n) de broecstrate en(de) de voere en(de)/
mette(n) eene(n) eynde neve(n) de goede claes de wolff en(de) metten(n) ande(re)n eynde bijde goede henrix/
absoloens te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half meye dat sijn sal int jaer xiiii[c] xlix/
eene(n) t(er)mijn van achthien ja(r)en langc due(re)nde deen nae dand(er) staphans volgen(de) elcx jaers/
dae(re)nbynne(n) om vijf mudden rogs en(de) twee mudde evene(n) [beide] goets en(de) payabels [corens] met wa(n)ne/
en(de) vede(re)n wael bereydt d(er) mate(n) van loeven tsente andriesmisse apostels te betale(n) en(de) tot/
loeve gruene(n)dale te leve(re)n [alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde] en(de) telke(n) t(er)mijne alse v(er)volghde schout Ende es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) claes de voirs(creven) goede wel en(de) loflijc wynne(n) werven en(de) meste(n) sal gelijc sijne(n) reen/
genote(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die laten te sijne(n) afsceide(n) in alle d(er) manie(re)n gelijc hij die vijnden/
[sal] te sijne(n) aencomen oec es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn allen den tsijs en(de) co(m)mer uuten selve(n)/
goeden gaende jaerlijx hie(re)nbynne(n) betalen sal sond(er) cost en(de) scade des voirs(creven) godsh(uys) van/
gruene(n)dale Ende heeft noch genome(n) de voirs(creven) claes van dormale tege(n) den voirs(creven) bruede(re)n/
thomaese en(de) gielijse als inde(n) name als bove(n) den tsijs geheeten van bockarden metten/
rechte vanden pontpe(n)ninge(n) d(aer) af bynne(n) voirs(creven) t(er)mijne v(er)schijnen(de) des voirs(creven) godsh(uys) [toe behoe(re)nde] gelijc/
tselve godsh(uys) dien houden(de) es inde p(ro)chien van voshem en(de) van leefdale te houden en(de) te/
hebbe(n) den voirs(creven) t(er)mijn [lanc] elcx jaers dae(re)n bynne(n) om twee hollantsche gulden(en) en(de) eenen/
beyerssche gulden(en) goet en(de) gheve te kersmisse te betale(n) en(de) telke(n) t(er)mijne alse v(er)volghde/
schout hier wa(r)en ov(er) witte lynden aug(usti) iiii[ta]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus