SAL7741, Act: V°54.3-R°55.1 (111 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°54.3-R°55.1  
Act
Date: 1447-08-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-10 by Gerry Van Helmont
Also als henrick willems van herssele die naden rechte der stad van loeven(e)/
beleidt is ten goeden m(er)tens vander houstraten van herssele voir zeker vor/
werden en(de) geluften staende x dage in septembri int registre van xlv/
hadde mids machte vanden voirs(creven) beleide bego(n)nen voirtva(r)en opte voirs(creven) goede/
dach bescheidende den voirs(creven) m(er)tene voir meyer en(de) scepen(en) van loeven(e) of/
hij dair tegen yet allege(re)n woude ende de voirs(creven) m(er)ten te rechte comen/
is meyne(n)de dat de voirs(creven) henrick verdoolt wa(r)e en(de) tonrechte p(ro)cedeerde/
opte voirs(creven) goede by alrehande reden(en) die hij dair toe allegeerde en(de) besu(n)d(er)/
want hoewael hij hem de voirs(creven) geluften gedaen hadde dair voir he(n)ric/
hem hadde doen beleiden So wa(r)e nochtan waer dat hij hem toegeseeght/
hadde voir scepen(en) van h(er)ssele dat hij mett(er) geluften niet voirtva(r)en en/
soude noch m(er)tene pramen voir dat henrick voirs(creven) en(de) jan des voirs(creven)/
m(er)tens brued(er) gesleten zouden zijn mett(er) my(n)nen of met rechte van/
zek(ere)n gescillen die zij und(er)linge hadden des alnoch niet geschiet en was/
gelijc hij boet metten scepen(en) van h(er)ssele te thoenen Oic zo en zoude/
de voirs(creven) henrick ni(m)m(er)meer konnen bygebringen dat hij yet schadechtich/
geweest wa(r)e bijden welken hy meynde dat m(er)ten te vroegh op was/
d(air)op de voirs(creven) m(er)ten hem verandtwerde met alrehanden reden(en) hem tot/
zijnen rechte also hij meynde dienende Also dat na dien beide de p(ar)tie(n)/
gewijst worden tot hoiren thoenisse en(de) ten dage va(n) thoenissen thoende/
de voirs(creven) henrick als vande(n) voirs(creven) toeseggen dat hij m(er)tene gedaen zoude hebbe(n)
//
van met zijnen brieven niet voirttevaren dat dat was op zulke/
condicie eve(n)verre hij hem alijten afdade thoende oic hoe de/
schout vande(n) voirs(creven) ii mudden corens lijfpensien toecomen was en(de)/
oirspronck nam en(de) dat hij zijn erve beg(re)pen inde voirs(creven) geluft/
brief verond(er)pant hadde voir de voirs(creven) lijfpensie thoende hij metten/
scepen(en) [brieve] van herssele vand(er) selv(er) lijfpensien gemaect Thoenende/
voirts van alrehande coste en(de) schaden die hij voir den voirs(creven) m(er)tene/
gehadt hadde die inde voirs(creven) gelufte niet en raken mair vanden/
pontpe(n)nyngen en thoende hij niet dat hij d(air)af yet betaelt hadde/
thoende oic dat hij en(de) de voirs(creven) m(er)ten also verre van hoiren/
gescille gep(ro)cedeert hadden met rechte dat zij wed(er) op hoir yerst/
gesedt wa(r)en d(air)na de voirs(creven) m(er)ten hem alrehande pointen pijnde/
te thoenen en(de) besund(er) dat tvoirs(creven) afdoen van alijten alleen zoude/
zijn vanden pachte en(de) niet vanden p(ri)ncipalen des hij niet en/
volquam So hebben de scepen(en) t(er) manissen smeyers ten uuteynde/
gewijst voe(r) een vo(n)nisse nae aensp(ra)ke verandwerden en(de) thoenisse/
van beiden p(ar)tien dat de voirs(creven) henrick dafquijten vanden voirs(creven)/
tween mudden corens met zijnen voirs(creven) beleide aen de voirs(creven) goede/
v(er)reycken zal cor(am) py(n)nock witte wynge willem(air) aug(usti) xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus