SAL7742, Act: R°170.2-V°170.1 (360 of 606)
Search Act
previous | next
Act R°170.2-V°170.1  
Act
Date: 1449-02-03

Transcription

2020-01-03 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat peter vranx woenende te loeven aen sente/
pet(er)s kerchoff in teg(ewoirdicheit) heeft gegeven en(de) bekent dat hij gegeven heeft/
wille(m)me vanden eynde zoon laureys vanden eynde thoff des vors(creven)/
peters gelegen te oesterhem in huysen hoven wynnende landen bog(ar)de/
en(de) eeussele geheten langrode eeussel d(air)toe te behoiren(e) de wynnende/
lande d(air)aff houden(de) xxxiiii boe(re)nde(re) en(de) twee en(de) een half dachmael/
luttel myn of meer It(em) noch ii(½) dach(mael) beempts gelegen in ossen/
broeck uutgenomen de poirte en(de) tduyfhuys ald(air) Dair inne de/
voirs(creven) wyn niet rechts hebben en sal Te houden te hebben en(de) te/
wynnen van uutgaenge d(er) maent van merte lestleden enen/
t(er)mijn van negen jaren lang deen nae dand(er) sond(er) myddel volg(ende)/
Elx jairs dae(re)nbynnen te weten de voirs(creven) wynnen(de) lande voer/
en(de) om lxxviii mudde rogs goet en(de) payabel met wanne en(de)/
vloegelen wael bereidt pacht van he(re)nt en(de) mate van loeven(e)/
tsente andries misse ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven te leve(re)n den/
voirs(creven) pete(re)n alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
alse v(er)volghde schout En(de) tvoirs(creven) langrode eeussel metten bee(m)de/
int assenbroeck voe(r) en(de) om xiiii grijpen te weten xl pl(a)c(ken) voe(r)/
elc grijpe gerekent en(de) vijf rijnsch guld(en) tsente m(er)tensmisse/
inden wynt(er) te betalen den voirs(creven) pete(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Item is vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne int voirs(creven) hoff jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
op zijnen cost leve(re)n sal lxxx mandelen goed(er) custbare walme(re)/
om de huysinge vanden voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsmen/
die ald(air) verdect so sal de wynne den wercklieden den mo(n)tcost/
gheven en(de) peter de dachue(re)n betalen It(em) mach de voirs(creven) wyn/
/ alle jare een boende(r) hoirvruchten uutgenomen int jair leste jair/
Item sal de voirs(creven) wynne de huysinge vanden voirs(creven) hove wel/
en(de) lofflic houden vand(er) underster rijckelen nederwart totten plate(n)/
op zijnen cost It(em) sal de voirs(creven) wynne alle tstroe vanden voirs(creven) goede(n)/
comen(de) vue(re)n int voirs(creven) hoff en(de) dat etten en(de) slijten met zijne(n) beeste(n)/
en(de) d(air)af mest maken en(de) vue(re)n op tvoirs(creven) lant slands meesten p(ro)ffite/
En(de) oft e(n)nige willige v(er)droeghden die sal de voirs(creven) wynne hebben/
en(de) d(air) voe(r) twee levende poten wed(er) setten Voirt so sal de voirs(creven)/
wyn alle de goede voirs(creven) te behoirliken tide wael en(de) loflijc/
beheymen beluycken de grechten op graven en(de) dat v(er)wae(re)n also/
datt(er) den goeden des voirs(creven) pet(er)s gheen schade af en come en(de)/
gelijc zijnen reengenoten boven en(de) beneden It(em) sullen de vors(creven)/
peter en(de) zijn wyn doeft inden bog(ar)t vanden voirs(creven) hove jairlix/
wassende op hoird(er) beid(er) cost ter eerden leve(re)n en(de) dat half en(de)/
half deylen en(de) dan sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) pete(re)n/
sijn helicht te loeven te leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn den/
voirs(creven) pete(re)n jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde doen vier corweyde(n)/
met zijne(n) wagen en(de) p(er)den en(de) elc corweye van eene(n) daghe/
en(de) also verre dat des hij des avonts weder thuys zijn mach/
en(de) niet vord(er) It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande gewo(n)nen/
laten ten assceyden van zijnen t(er)mijn wel en(de) loflijc gelijc h(ier) nae/
volght te weten xii boende(re) oft d(air)omtrent op vier getidege voren/
besaeyt met wynt(er) coren en(de) den som(er) art tweewerf omgedaen en(de)/
de brake eens o(m)me gedaen Voirt so sal de wynne de willigen ten/
behoirliken tide(n) moegen truncken om de goede mede te beheymen en(de)/
and(er)s niet en(de) de voirs(creven) lande wel en(de) loflic mesten en(de) wynnen/
gelijc zijne(n) reengenoten boven en(de) beneden It(em) en sal noch [en] mach/
de voirs(creven) wyn egheen ande(re) lande zijne(n) t(er)mijn due(re)nde moegen/
ae(n)nemen te wynne(n) en(de) de ghene die hij nu and(er)s van ande(re)n te/
wynnen genomen heeft dier heeft hij geloeft ten eynde vanden/
jaerschae(re)n dat hij die genomen heeft oft eer kan hij quijt te doen/
It(em) selen de voirs(creven) pet(er) en(de) de wyn jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
op hoird(er) beyd(er) cost houden de strate staende ae(n)de voirs(creven) goede It(em)/
oft geboirde dat bynne(n) den vors(creven) t(er)mine geviele e(n)nige(n) te(m)peest van/
brande of gemeyne(n) oirloge d(air)af heeft de voirs(creven) pet(er) hem geloeft restoer/
te doen gelijc and(ere)n he(re)n hoe(re)n pechtene(re)n bove(n) en(de) beneden doen selen/
It(em) oft e(n)nige schade van brande oft and(er)s bynne(n) den voirs(creven) hove gesciede/
en(de) dat toeq(ua)me van wegen en(de) bij ocsuyne des voirs(creven) pet(er)s die schade/
heeft geloeft de vors(creven) pet(er) den voirs(creven) wynne op te richten en(de) die toeq(ua)me/
va(n) wegen en(de) ocsuyne des voirs(creven) wynnen oft zijnen boden die scade/
heeft hij geloeft den voirs(creven) pete(re)n desgelijcx op te richten En(de) alle dese/
vorw(er)d(en) (et)c(etera) H(ier) af zijn borgen svoirs(creven) wynnen laureys vanden eynde/
vad(er) svoirs(creven) wynne(n) laureys vande(n) eynde de jonge brued(er) svoirs(creven) wy(n)nen/
willem vanden eynde oem svoirs(creven) wynnen goessen de becker(re) zwag(er)/
svoirs(creven) wynne(n) en(de) jan vanden leempoele p(ri)m[(us)] vynck dor(ma)le fe(bruarii) iii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-02-11 by Jos Jonckheer