SAL7743, Act: R°176.1 (240 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°176.1  
Act
Date: 1450-01-30

Transcription

2019-08-22 by Dirk Symons
Jan kem(er)ling h(er) claes lobbele/
It(em) also als jan kem(er)ling van bynckem ter eenre zijden ende h(er) claes lobbele p(ri)este(r)/
ter ande(re) opden jaersavont lestleden comen sijn voe(r) lodewijken den rijcke/
doen burg(er)meest(er) wesende ende aldaer nae alrehande voergaende redenen en(de)/
woerde der voirs(creven) h(er) claes toeseyde ende geloefde den voirs(creven) janne kem(er)ling/
bynnen eenre maent naestvervolgende te doene goede reekeni(n)ge vandes/
selfs jans goeden daer hij ter goeder meyni(n)gen ende tot behulpe des selfs/
jans nae des(er) stad rechte toe geleydt waert en(de) de brieve noch onder/
heeft vanden welken goeden in absencien vanden voirs(creven) janne die buyten/
lants heeft geweest de voirs(creven) h(er) claes alrehande regiment en(de) bewynt/
gehadt heeft d(aer)inne de voirs(creven) h(er) claes also de voirs(creven) kem(er)ling op heden/
byden raide vander stad op gedaen heeft gebreckelic es geweest hoe/
wale hij bynnen dien tijde oeck d(aer)toe vermaent es gesijn en(de) d(aer)om oeck/
op heden ge[ont]boden byden raide vand(er) stad te comen oft hij alnoch e(n)nighe/
redene van onschoude hadde willen allege(re)n ende mids dien dat de voirs(creven)/
h(er) claes vanden voirs(creven) geluften te voldoen gebreckelijc es geweest en(de)/
op heden als voirs(creven) es niet voe(r) oeghen en(de) heeft willen comen so/
es inden raide vander stad overdraghen ende voe(r) recht ende besceit uut/
gesproken dat de voirs(creven) h(er) claes metten voirs(creven) scepen(en) brieven den voirs(creven)/
janne oft sijnen goeden egheen hynder doen en sal maer sal die den voirs(creven)/
janne gehouden sijn weder te leve(re)n also dat behoirt ende desgelijx es/
ov(er)dragen en(de) get(er)mineert datmen den voirs(creven) janne om sijn naevolgende/
schoude ende gebreke die hem aenden voirs(creven) h(ere)n claese uutstaen en(de) die hem/
de selve h(er) claes onthaven en(de) mids macht vanden voirs(creven) scepen(en) brieven/
opgeboert ende getogen heeft op de goede des voirs(creven) h(ere)n claes alle behoirlike/
behulpe ende vord(er)nisse doen sal tot den verreyckene vandes voirs(creven) es p(rese)ntib[(us)]/
lye(min)[gen] lynte(re) burg(imagistr)[is] et aliis de (con)silio svryd(aeghs) xxx dage in januario/
a(nn)[o] xlix
ContributorsDirk Symons
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-27 by Inge Moris