SAL7745, Act: V°232.2-R°233.1 (411 of 515)
Search Act
previous | next
Act V°232.2-R°233.1  
Act
Date: 1452-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-09 by Claire Dejaeger
Van gheerden van h(er)wijn en(de) gheerde/
vand(er) leeps geheeten van colen en(de)/
marien sijnre docht(er)/
Also als onlanx marie vand(er) leeps docht(er) gheerts vand(er) leeps geheeten/
van coelen voe(r) hoe(r) ende den voirs(creven) hoeren vad(er) zieck en(de) o(m)mechtich/
sijnde ter eenre zijden ende gheerde van h(er)wijn geheeten van m(ar)chines/
ter ande(re) comen sijn bijden raide alh(ier) opdoende de voirs(creven) marie in ge/
scrifte dat and(er)wijle zeke(re) composicie gemaect was van alsulken drie/
mudden lijftochten ende drie jaerpachten alse m(ijn) jonck(er) van wesemale/
alse principael ende willem wijlen lombart des voirs(creven) gheerts zweer/
alse borghe met meer ande(re)n den voirs(creven) gheerde vand(er) leeps sculdich/
wae(re)n welcke composicie sloot van principale en(de) v(er)lope op xxvi/
saluyte te xxiiii stuv(er)s tstuck de welke de voirs(creven) willem betalen/
soude en(de) verreycken aenden voirs(creven) principael ind(er) manieren de voirs(creven)/
composicie geschiedde biedende d(aer)af cleernisse oft behoefte bij te/
brengen Bege(re)nde eyntelic de voirs(creven) marie dat de voirs(creven) gheert/
van h(er)wijn hoer van desen uutrichtinge dade zund(er)linge van alsulke(n)/
twelf saluyte alse hij vandes voirs(creven) principaels weghen d(aer)toe ge/
haven en(de) ond(er)hebben mochte P(rese)nterende d(aer)af de voirs(creven) marie/
redelijke quitan(cie) te doen ter ordinancien vander stad nae dat brieve/
verloren waren geweest en(de) mids dien de voirs(creven) composicie also/
snoedelic voe(r) hoiren vad(er) en(de) hae(r) toegegaen wae(re) den voirs(creven) gheerde/
van h(er)wijn d(aer)op v(er)antw(er)dende dat hij der voirs(creven) marien niet geloeft/
en hadde noch hoiren vad(er) en(de) also waer sij te voird(er) verdoolt met/
hoiren eyssche aen hem nyet myn want hij wael gehoert hadde/
vand(er) voirs(creven) composicien soe moeste hij wael plegen des trecht/
v(er)mochte nae cleerniss(e) van welk(er) gelegenth(eit) de raed vand(er) stad
//
t(er)mineerde ende ov(er)droegh dat de voirs(creven) van h(er)wijn vanden twelf/
saluyten instaen soude ende d(aer)af in redelicheiden ov(er)comen behoudelic/
hem ten ut(er)sten doeghdelicke quitan(cie) en(de) v(er)antw(er)den te hebben Naeden/
welken de voirs(creven) p(ar)tien op heden voe(r) den raide vand(er) stad ov(er)comen/
sijn ind(er) manie(re) h(ier) nae volgende Te weten dat de voirs(creven) van/
h(er)wijn tot alsulken drie en(de) een halve saluyten alse hij en(de) sijn zweer/
d(aer)af voer betaelt hebben noch t(er) stont ov(er) opleggen sal drie salute/
en(de) wed(er)kee(re)n zeke(re) pande die hij voe(r) quitan(cie) vanden yersten te/
hemw(er)ts hadde Ende tsurplus vanden xii saluten te weten vijf/
en(de) een halve te betalen deen helicht bynne(n) eene(n) halve(n) jae(r) naest/
comen(de) en(de) dand(er) helicht bynne(n) eene(n) halve(n) jae(r) d(aer)naest v(er)volgende/
tallen t(er)mijne alse v(er)voghde schout Behoudelic dat ter betalingen/
van desen lesten t(er)mijne(n) de voirs(creven) gheert de voirs(creven) quitan(cie) hebben/
sal en(de) tsijne(n) besceide en(de) v(er)antw(er)dene sculdich sijn sal te hebben eer/
hij de voirs(creven) betalinge gehouden sal sijn te doene Welke vorw(er)den/
de voirs(creven) gheert geloeft heeft en(de) de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n ge/
stedicht en(de) gevesticht hebben voe(r) scepen(en) van loeven(en) te weten/
joesse absoloens en(de) everarde van wynghe p(re)siden(tibus) burg(imagistr)[is] jasp(are)/
abs(oloens) (et) lynthe(re) in ple(n)[o] (con)silio fe(r)ia v[ta] ap(ri)lis v[ta]
ContributorsClaire Dejaeger , Greet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-17 by Greet Stevens