SAL7746, Act: R°17.4-V°17.1 (48 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°17.4-V°17.1  
Act

Transcription

2020-12-29 by Jos Jonckheer
Item dach van tho van alsulken stoote ende geschille als opv(er)staen es/
tusschen arnde de mons ter eenre zijden ende otten van haeght ter/
ande(re) Te weten van dat de voirs(creven) arnt den voirs(creven) otten eysschende es/
van eenre wy(n)ningen gelegen te geldenake die hij den voirs(creven) otten and(er)/
wijle in handen ov(er)gestelt hadde ende des d(aer)aen cleven mach ende van/
dat de voirs(creven) otte den voirs(creven) arnde eysschende es zeke(re) vorw(er)den ende/
toeseggene die hem de voirs(creven) arnt van inde wy(n)ninge peyslic te houden/
ende and(er)ssins geloeft soude hebben en(de) van all des de voirs(creven) p(ar)tien deen/
den ande(re)n totten daghe van heden eysschende moegen sijn ende met/
malcande(re)n uutstaende hebben moegen hebben hen de selve p(ar)tien gesub/
mitteert in vriendelijke yffene(re)n ende segge(re)n Te weten de voirs(creven) arnt/
in janne de le croix en(de) janne coback ende de voirs(creven) otte in ja(n)ne van/
haeght van goetsenhoven ende lambrechten tzoot van geldenaken in/
alsulker vuegen dat de voirs(creven) segge(re)n alhier vergade(re)n sullen in goens/
elc zijnen eysch ov(er)geve(n) sal in gesc(ri)fte tuschen dit en(de) sat(er)dach/
avont naestc(omende) d(aer)o in ha(n)den jans de le croix voirs(creven) d(aer)op elc zijn/
v(er)antw(er)den ov(er)geve(n) sal in gesc(ri)fte den selve(n) ja(n)ne tusche(n) dat en(de)/
dijsd(ach) avont d(aer)na volgen(de) w en(de) aensprake en(de) v(er)antw(er)den de/
segge(re)n ov(er)hebbende selen zij v(er)gade(re)n te hug(ar)den op s(in)te pet(er)s dach naistc(omende)
//
It(em) daghe naestcomen(de) voerd(er) noenen ende ter selv(er) tijt sullen de voirs(creven) p(ar)tien/
elc hoe(re)n eysch in gescrifte ov(er)gheven oft mondelinge opdoen en(de) den/
voirs(creven) segge(re)n oft mondelinge opdoen om dien te visente(re)n en(de) te aenhoe(re)n
/
en(de) dae(ren)teynden opten selven dach oft zijs eens sijn hoe(re) uutsprake/
voe(r) scepen(en) van loeven [hugarden] te doen daer de voirs(creven) p(ar)tien hebben geloeft/
tegenwoirdich te sijne Ende oft de selve segge(re)n der saken niet eens/
en wae(re)n oft [en(de)] hoe(re) uutsprake ter selv(er) tijt en daden dat dan [so hebben geloeft] de voirs(creven)/
p(ar)tien des ande(re)n [sater]daeghs d(aer)nae vanden voirs(creven) geschillen int recht te/
comen sullen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) en(de) ald(aer) rechts plegen/
ten ynde uute [elc op enen banduyn van xx ryders tot ons gened(ichs) he(re)n behoef] It(em) sullen de voirs(creven) p(ar)tien oft e(n)nich van hoe(re)n segg(er) gebrake/
in die stad eene(n) ande(re)n gelijken moegen nemen sond(er) argelist welke/
seggen oft int rechts te plegen hebben de voirs(creven) p(ar)tien geloeft op eene(n)/
banduyn van sess rijd(er)s tot behoef m(ijns) gened(ichs) he(re)n
(et)c(etera) cora(m) py(n)noc et ty(m)ple/
lud(ovico) roelofs julii xiii xix sgoensd(aighs) voe(r) magdalene
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-05-04 by Inge Moris