SAL7746, Act: R°65.1-R°66.1 (148 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°65.1-R°66.1  
Act

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat gheerd vanden cruce van/
lebbeke zoon jans wilen van den cruce in teg(ewoirdicheit) heeft/
genomen en(de) bekend dat hij genomen heeft van janne/
van beert thof [en(de) de goede] des selfs jans gelegen te hondsberge/
inde p(ro)chie van voshem [en(de) van leefdale] met allen zijnen toebehoirten/
also ende gelijc die aldair gelegen sijn ende den voirs(creven)/
janne toebehoe(re)n Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfmerte naestcomende eenen t(er)mijn van sesse/
jaren lang deen na [dand(er)] sond(er) middel volgende op de/
helicht vander vrucht jairlix op de voirs(creven) wynnende/
lande wassende Ende de beemde eeusselen en(de) weyde(n)/
voe(r) thien grijpen xl pl(a)c(ken) voe(r) de grijpe gerekent/
jairlix vallende tsente mertensmisse ende o(m)begrepen/
te betalen te kersmisse d(aer)na oft d(aer)omtrint als de/
chijse die uuten voirs(creven) hove gaen vallen selen die/
de voirs(creven) wyn d(aer)af ende in afslage vand(er) selver so(m)me(n)/
jairlix betalen sal ende oft geboirde dat bij gebreke/
van betalingen d(er) voirs(creven) chijse e(n)nige scade opte voirs(creven)/
goede ginghe die soude de voirs(creven) wyn dragen ende/
den voirs(creven) janne en(de) sijn goede d(aer)af sculdich sijn tontheffe(n)/
Item noch es vorwerde dat de voirs(creven) wyn jairlijx voe(r)/
uut hebben sal een block gelegen neven de smisse ald(aer)/
houdende omtrint i dachmail It(em) noch een [tcleynste] bloexken/
gelegen tysere aende strate Item desgelijx noch dwitte/
vrouwen block gelegen tegen de porte vanden hove/
ev(er)arts van wynge [en(de) dit leste block sal hij laten besaeyt met wynt(er)coorne] Item noch sal de voirs(creven) wyn/
den voirs(creven) janne jairlix gheven xl mandelen walms/
Ende alsmen aen tvoirs(creven) hof yet werckt in rep(ar)acien/
vanden voirs(creven) hove d(aer)af sal de voirs(creven) wyn den montcost/
geven ende de voirs(creven) jan de dachue(re)n betalen Item/
sal de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
jans gedeelte voe(r) inne vue(re)n van allen stucken alt(oes)/
van eenen stucke tsmaels It(em) sal de voirs(creven) wynne houde(n)/
moete(n) op dierste i drie jair drie vie(re)ndeel scape/
en(de) dande(re) drie jaer een hond(er)t scape Item noch/
/ so sal de voirs(creven) jan jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde copen/
den voirs(creven) wynne xxv mandelen stroes ende die/
sal de selve wynne op zijnen cost int voirs(creven) hof hale(n)/
op also dat dat niet voird(er) en laghe dan vanden/
voirs(creven) hove tot loeven It(em) [ende] ofts de wyn meer stroes/
geliefde te copen om inden voirs(creven) hove te sliten dat sal/
hij moegen doen en(de) dan soude de voirs(creven) jan also veel/
stroes daer tegen copen dwelc de wyn halen sal It(em)/
sal de voirs(creven) wyn alle tstroe vanden voirs(creven) goede(n) comen(de)/
en(de) tvoirs(creven) gecochte stro etten en(de) sliten bynne(n) den voirs(creven)/
hove en(de) dmest d(aer)af sal hij vueren op tvoirs(creven) lant slands/
meesten p(ro)fite also wael op tverste als op dnaeste
It(em) of/
de voirs(creven) wyn e(n)nige voerlen woude uutroden en(de) e(n)nigen/
werckman d(aer)inne sette so sal de voirs(creven) jan de dachhue(re)n/
half betalen of ene(n) daer tegen setten It(em) of bynne(n) den/
voirs(creven) t(er)mine eenige scaveyen opte voirs(creven) lande gemaect/
wordden die soude de wyn yffenen en(de) tsijnen afsc/
yffenen also datmen die bedriven en(de) wynnen soude sal/
moegen It(em) sal de voirs(creven) wyn den dijck aenden moe/
lenbeemd [ter voeren wert] houden in alsulken state als hij dien vyndt/
en(de) hij sal voerts de voirs(creven) lande sijnen t(er)mijn due(re)nde/
wel en(de) loflic wynnen en(de) werven te weten den wynt(er)/
aert op vier getidege voren en(de) besaeyen met lofliken/
sade den zom(er) gerste op drie getidege voren en(de)/
de evene op twee getidege voren en(de) oic besayen beide/
met lofliken en(de) cusbae(re)n sade en(de) ten lesten jae(r) sal/
hij [laten] den wynt(er)aert laten besaeyt de stortte eens o(m)gedaen/
en(de) de brake geheel en(de) tallen voren sal hij dmest/
vue(re)n uuten hove opte voirs(creven) lande also wael op tverste/
als op dnaeste en(de) by rade van janne voirs(creven) It(em) of/
jan e(n)nich mest coste cochte d inde p(ro)chien van leefdale/
of van voshem dat sal de wyn op zinen cost halen/
en(de) op tvoirs(creven) land vue(re)n als voirscr(even) steet It(em) sal de/
wyn de huysinge houden op zinen cost vand(er) und(er)ster/
rykelen nederwaerts en(de) alle verdroeghde willigen sal/
hij hebben en(de) voer elke setten twee levende poten en(de) hij/
en sal eghene ande(re) lande moegen aenveerden noch aen/
/ nemen te wynnen [noch dese goede yeman(de) and(er)s ov(er)geven] sond(er) jans consent It(em) sal de wyn met/
zinen gespanne jaerlicx den voirs(creven) janne ene(n) geheelen/
dach dienen inden wijntijt en(de) hem d(aer)toe noch alle jae(re)/
vier corweyden doen elcke corweyde van enen dage/
en(de) so wa(n)neer hij e(n)nige corweyde doet vande(n) voirs(creven) vijf/
corweyden so sal jan den voerman den cost gheven/
en(de) zinen p(er)den hoey It(em) sal de voirs(creven) wyn alle de vruchten/
svoirs(creven) jans opte voirs(creven) goede wassende mett(er) helicht vande(n)/
oefte te loeven ten huyse svoirs(creven) jans bringen en(de) dan sal/
hij den uut voerman den montcost gheven en(de) den p(er)den/
hoey It(em) alle doeft opte voirs(creven) goede wassen(de) sullen de/
voirs(creven) wyn jan en(de) de wyn hebben half en(de) half dies/
so sal jan den lese(r) de dachhue(re)n betalen en(de) de wyn/
sal hem den montcost gheven It(em) sal de voirs(creven) jan den/
voirs(creven) wynne jaerlicx gheve(n) vier ellen wulle(n)s lakens/
tenen levereye tabbarde gelijc zinen ande(re)n knapen It(em)/
sal de voirs(creven) wyn de beemde alle jae(re) graven [vagen en(de) ryoelen] daero/
zijs behoeven en(de) die also gevaeght en(de) geryoelt late(n)/
It(em) gevielt datme(n) meer walms behoefde aende voirs(creven)/
huysinge en(de) jan die ergerins cochte also na als/
loeven dien soude de wyn halen en(de) voerts sal hij/
halen alle de stoffe dieme(n) tot d(er) reparacien vande(n) selve(n)/
huysen behoeve(n) sal It(em) sal de voirs(creven) jan behoude(n) tsijne(n)/
oerbe(re) de poerte boven en(de) dechterste kelderken en(de)/
zijne(n) ganck vand(er) poerten totten keld(er)kene It(em) sal/
de voirs(creven) wyn also saen hij op tvoirs(creven) goet compt den/
voirs(creven) ja(n)ne vestigen in zijn have voe(r) recht op dat/
ja(n) beg(er)t en(de) ter plaetsen daert ja(n)ne gelieve(n) sal/
en(de) op jans cost om hem zijn gebreck vanden vor/
werden voirscr(even) altijt aende voirs(creven) have te moegen/
verreycken It(em) sal jan ene(n) bode toeghste seynde(n) den/
voirs(creven) wynne die hem sal helpen jans gedeelte indoen/
Ende alle dese vorwerden (et)c(etera) n g(odefrido) roelofs en(de) l(udovico) roefs/
sept(embris) xviii
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-05-10 by Inge Moris