SAL7749, Act: R°167.4-V°167.1 (1333 of 2646)
Search Act
previous | next
Act R°167.4-V°167.1  
Act
Date: 1456-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-29 by Wilfried Geyskens
It(em) [also als] willem de fuyck molde(r) die onlanghs verpacht heeft en(de)/
genomen te houden beide de moelenen she(re)n vanden p(er)cke/
gelegen te vynckenbosch eene(n) zeke(re)n t(er)mijn langh noch/
due(re)nde van kersmisse lestleden tweer jaer langh op zeke(r)/
vorwerden en(de) lasten gelijc scepen(en) brieve d(aer)af gemaict/
inhouden en(de) begripen [So] es comen voe(r) scepen(en) van loeven de voirs(creven) wille(m)/
en(de) heeft [ov(er)]gegeven en(de) bekend dat hij [ov(er)]gegeven heeft jacobpe/
vand(er) biest van vynckenbosch [molde(r)] de ned(er)ste moelen vanden/
voirs(creven) ii moelen(en) Te houden te hebben en(de) te gebruycken/
in alle d(er) vuegen den voirs(creven) t(er)mijn uut op alle lasten vorw(er)de(n)/
en(de) (con)dicien dat die [gelijc] de voirs(creven) willem [die] genomen hadde en(de)[tsame(n) met den rechte die te moegen h(er)nemen also] de/
voirs(creven) pechtinge brieve uutwisen Met vorwerden dat/
de voirs(creven) willem gelden en(de) betalen sal alle den last ende/
/ pacht die na uutwisen hi [hij tot] op heden toe vand(er) voirs(creven) moelen sculdich/
es en(de) gevallen mach zijn en(de) des sal de voirs(creven) jacob dragen/
ende betalen alle scrij tslijten van steene en(de) and(er)s dat de voirs(creven)/
willem na uutwisen d(er) voirs(creven) brieve tot desen dage toe/
gehouden soude zijn te dragen sond(er) argelist en(de) des [d(aer)toe] sal/
de voirs(creven) jacob den voirs(creven) wille(m)me geven negen pet(er)s oft/
de weerde d(aer)af tuschen dit en(de) xiiii nacht na paesche(n)/
naestcomen(de) alse vervolghde schout hortbeke m(er)sberge ja(nuarii) xix
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Michiel van Hortbeke
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-29 by Wilfried Geyskens
dese ix pet(er)s zijn betaelt en(de) goird de/
bubbele(re) heeftse gehaven die trecep(it)/
ov(er)hadde
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-05-15 by Inge Moris