SAL7749, Act: R°218.1-V°218.1 (1737 of 2645)
Search Act
previous | next
Act R°218.1-V°218.1  
Act
Type: inbeslagname, onroerend goed
Date: 1456-03-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-23 by Walter De Smet
It(em) villicus lov(aniensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) add(uxit) petru(m) de baersele d(i)c(tu)m de/
vette(re) t(am)q(uam) p(ro)curatorem monasterii vallis ducis ad om(n)ia et singula/
bona he(re)d(itaria) et i(m)mobilia joh(ann)is goede filii reyneri et jaq(ue)mardi goede filior(um)/
reyneri quond(am) goede quocu(m)q(ue) nomi(n)e censeant(ur) et ubicu(m)q(ue) locor(um) ta(m)/
infra lo(vaniu)[m] q(uam) ext(ra) sita (con)sistunt pro c(er)tis p(ro)miss(ionibus) et condicionib(us) (con)sc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor sequitur in h(ec) verba Cond zij/
allen lieden dat jan goede zoen reyners wilen goede es comen/
in teg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven en(de) heeft gekend en(de) gelijdt dat hij geno/
men heeft van brued(er) jacobbe van reppemont conv(er)s des godsh(uys)/
van sh(er)togendale inden name en(de) van wegen des selfs goidshuys/
thof geheten heeze des voirs(creven) goidshuys gelegen te graven mette(n)/
woeni(n)gen huisen hoven wynnen(de) landen en(de) ande(re)n zijnen toebeh(oirten)/
gelijc en(de) alsoe verre de voirs(creven) wilen reyne(r) vanden voirs(creven) godsh(uys)/
die voermaels gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te/
wynnen van inganc d(er) maent van meye lestleden eenen t(er)mijn/
van vijfthien jaren langh deen na dand(er) sond(er) middel volgende/
Elcks jaers dae(re)n bynnen voir en(de) om vijfen(de)twintich mudden rogs/
goets en(de) paiabels met wanne en(de) vloegelen wael bereidt pacht/
van granen en(de) maten van loeven tsente andriesmisse ap(oste)ls te/
betalen jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse/
vervolghde schout in desen gevorwart en(de) ond(er)sproken dat de voirs(creven)/
wyn bynnen de voirs(creven) vijfthien jaren geven en(de) betalen sal vijfthien/
geheele pachte It(em) sal de voirs(creven) wynne zijnen t(er)mijn due(re)nde de/
voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynnen en(de) werven gelijc zijnen/
reengenoten boven en(de) beneden en(de) die laten te zijnen afscheide(n)/
gelijc hier na volght dats te weten seven boend(er) wael ende loflic/
besaeyt de vier d(air)af met roggen en(de) dand(er) drie boend(er) d(air)af met/
roggen tarwen op vier getidege voe(re)n It(em) sal de wyn de brake laten/
eens omgedaen op een voe(r) en(de) den even(en)art oic op een voire/
It(em) heeft de voirs(creven) wyn metten voirs(creven) landen sess dach(mael) driesch/
de welke de selve wyn omkee(re)n en(de) werven mach wa(n)neer hem/
dat gelieft En(de) waert alsoe dat ande(re)n p(er)sonen die oic driesch/
neven de selve goede liggen(de) hebben geliefde de selve driesche(n)/
o(m)me te doen om d(air)op te saeyen des hen geliefde So es ond(er)sproken/
dat de voirs(creven) wyn oic gehouden sal zijn den voirs(creven) driesch o(m)me te/
doen gelijc zijnen reengenoten en(de) and(er)s niet It(em) heeft de/
voirs(creven) genomen wyn noch genomen en(de) bekend dat hij genome(n)/
heeft vanden voirs(creven) brued(er) jacoppen inden name als voe(r)/
de thiende geheten heeze gelijc tvoirs(creven) goidshuys die ald(air) houden(de)/
es en(de) hen toebehoirt Te houden te hebben en(de) te gebruycken/
van s(in)t jansmisse baptisten lestleden eenen t(er)mijn van vijfthien/
jaren langh deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elcx jairs/
dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om sesthien mudden rogs en(de) vierthien
//
mudde even(en) pacht en(de) mate als boven tsente andriesmisse ap(oste)ls te/
betalen den voirs(creven) brued(er) jacobpen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende/
telken t(er)mijne alse vervolghde schout Item sal de voirs(creven) wyn/
noch mede hebben de hoeythiende vanden beemden begy(n)nende/
vand(er) bruggen geheten boret totter plaetsen geheten morchain It(em)/
sal de voirs(creven) wyn jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben drie/
voed(er) hoeys te weten twee voed(er) opte beemde geheten de sart/
en(de) een voed(er) op te beemde geheten del motte It(em) en sal de selve/
wyn de voirs(creven) drie voed(er) hoeys jairlix niet moegen vue(re)n op/
gheen ande(r) wagene dan op te zijne noch met ande(re)n p(er)den/
dan metten zijnen en(de) met vijf p(er)den en(de) niet meer It(em) sal de/
voirs(creven) wyn alle tstroe dat vanden voirs(creven) landen en(de) thienden jairlix/
comen sal te meste beke(re)n en(de) dat vue(re)n op dland slands meeste(n)/
p(ro)fijte En(de) wairt alsoe dat de voirs(creven) wyn van yeman(de) and(er)s/
zijnen voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde e(n)nige lande te pachte hielde zo/
is vorwerde dat de voirs(creven) wyn tstro van dien lande comende mette(n)/
ande(re)n co(m)mende vanden landen en(de) thienden svoirs(creven) goidsh(uys) sal/
moegen te mest beke(re)n en(de) d(air)af mest maken en(de) dat op zijn geloeve/
vue(re)n opt tvoirs(creven) buyten land zond(er) den voirs(creven) goidsh(uys) d(air)aen te/
veronrechten It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
leve(re)n bynnen den voirs(creven) hove sess hond(er)t walme(re) stroes om de/
huysinge vanden voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsmen die/
ald(air) verdect ty(m)mert plect oft metst van ouden wercke d(air)af/
sal de wyn den montcost geven en(de) de voirs(creven) brued(er) jacob de/
dachhue(re)n zond(er) van allen ande(re)n nuwenwercke des aen tvoirs(creven)/
hof te doen sal zijn D(air)af sal tvoirs(creven) goidshuys van coste en(de) dachue(re)n/
de last dragen Voirts zo sal de voirs(creven) wyn de huisinge vanden/
voirs(creven) hove zijnen t(er)mijn due(re)nde vand(er) underster rikelen ned(er)wart/
houden op zijnen cost It(em) sal de voirs(creven) wyn vanden voirs(creven) godsh(uys)/
sculdich zijn te houden zijnen t(er)mijn due(re)nde een cudde van/
hond(er)t en(de) twintich scapen ter helicht te twee jae(re)n te deylen/
En(de) waert alsoe dat den voirs(creven) goidshuise den voirs(creven) wynne niet/
en gelierfd geliefde te geven alsoe vele scapen als voirs(creven) es/
so mach de voirs(creven) wyn met zijnen scapen dat gebreck volcome(n)/
en(de) niet meer En(de) alle dese vorwerden geluften en(de) (con)dicien bove(n)/
bescr(even) heeft geloeft de voirs(creven) wyn den voirs(creven) brued(er) jacobpen inden/
name vanden voirs(creven) godshuise wael en(de) volcomelic te voldoen tallen/
tiden en(de) t(er)minen als die vallen en(de) verschijnen selen en(de) telken t(er)mine/
alse vervolghde schout H(ier) af zijn borgen svoirs(creven) wy(n)nen alse p(ri)ncipael/
sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)scheiden en(de) elc voir all jamart godhy/
zweer svoirs(creven) wynnen en(de) jaquemart goede brued(er) svoirs(creven) wy(n)nen/
de welke de selve wyn hier af geloeft heeft scadeloes tontheffen/
hier wae(re)n ov(er) jan van ov(er)wynge en(de) jan de prijke(re) scepen(en) te loeve(n)/
Gegeven int jair ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) zessenveertich/
achten(de)twintich dage in junio Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt)/
hortbeke (et) m(eer)sberge m(ar)cii iiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jan Boncquet
Moderated byJan Boncquet

Signer

  • Michiel van Hortbeke
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [Onder]
Type: inbeslagname, roerend goed
Date: 1456-03-04
LanguageLatinum

Transcription

2020-01-23 by Walter De Smet
Si(mi)li modo ad mobilia eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils , Jan Boncquet
Moderated byJan Boncquet

Signer

  • Michiel van Hortbeke
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Last update: 2011-05-25 by Leo Fabriek