SAL7751, Act: R°265.1-V°267 (2022 of 3045)
Search Act
previous | next
Act R°265.1-V°267  
Act
Date: 1458-03-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-01 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat jacob witteman zoen wilen jacobs/
in teg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen ende bekend/
dat hij genomen heeft van gheerde van m(er)chines geheten va(n)/
harwijn thof ten eycken met den huisingen hoven wynnen(de)/
landen beemden eeusselen en(de) ande(re)n zinen toebeh(oirten) [wilen] willems/
wilen lombarts zweers svoirs(creven) gheerds inde p(ro)chie van velthe(m)/
gelegen Te houden te hebben en(de) te wynnen van half meye/
naestcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jaren langh deen na/
dand(er) staphans volgende Elcx jaers dae(re)n bynnen te weten/
de voirs(creven) wynnende lande op te helicht vanden vruchten d(aer)op/
wassende die de voirs(creven) wynne op zinen cost ter eerden leve(re)n/
sal en(de) dan tegen dat zij tijtveerdich zijn te bynden den voirs(creven)/
gheerde laten weten dat hij daer eenen zeynde den welken/
de wynne die wile datmen bynd en(de) svoirs(creven) gheerds helicht/
inne vuert in zijn schue(re) die hij ald(aer) behult loge(re)n ende den/
montcost sal gheven [sal] En(de) [es] vorw(er)de en(de) [hier inne] ond(er)sproken dat de voirs(creven)/
wynne des voirs(creven) gheerds helicht [van elken stucke] in doen [sal] eer hij de zijne [van dien stucke] sal/
moegen innevue(re)n en(de) alsmen de voirs(creven) vruchten desselfs gheerds/
derscht zo sal de wynne den derssche(re) den montcost gheven/
en(de) dair voe(r) sal hij hebben alle drie daghe datmen derscht/
een molevat graens alsulx alsmen dair dersschen sal het zij/
rogge tarwe gherste evene oft er[we]ten maer gheerd sal de/
crinsen behouden en(de) [tgrain] all gedorsschen zijnde zo sal de wynne/
dat jairlix hie(re)n bynnen [des voirs(creven) gheerds helicht] te loeven oft te mechlen dairt den/
voirs(creven) gheerde dat gelieven sal leve(re)n It(em) dat de selve wy(n)ne/
de voirs(creven) lande sal wynnen en(de) werven wel en(de) loflic op zijn/
getidege voren te weten den wynt(er)aert op vier voren de/
gerste op drie en(de) devene op twee en(de) die laten tsijnen/
afscheiden gelijc hijze vynden sal tsijnen ae(n)comene dats/
te weten dblock neven thof houden(de) omtrint tweelfdalf/
boend(er) de [twee] boend(er) d(aer)af met tarwen [besaeyt] en(de) dand(er) met rogge It(em)/
acht boend(er) en(de) een dach(mail) lands de drie boend(er) [d(aer)af besaeyt] met ghersten/
/ en(de) tsurplus met evenen [van] welke(n) acht boend(er)n en(de) een dach(mail) in/
sess stucken ald(aer) gelegen zijn en(de) deen houden(de) derdalf boend(er)/
es geheeten die vier boende(r) dande(re) oic derdalf boend(er) houdende/
heett die groote goessens hage tderde stuck es groot vijf dach(mail)/
en(de) heett die cleyn goessens haghe tvierde houden(de) oic vijf/
dach(mail) es geheeten die surte tvijfste gelegen op cortenbosch/
hult een half boend(er) en(de) tseste stuck oic op cortenbosch gelegen/
es [groot] een dach(mail) groot It(em) acht boend(er) braken eens omgedaen/
in vier stucken liggende te weten deen stucke es gelegen neve(n)/
thof en(de) hult vijfdalf boend(er) dande(re) houden(de) omtri(n)t twee/
boend(er) leeght op te vormezelle tderde stucke voer thof hult/
vijf dach(mail) of d(aer)omtri(n)t en(de) tvierde stucke acht(er) lijnen wans/
een dach(mail) Noch es vorwerde dat de voirs(creven) wynne jairlix/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde graven en(de) verheffen sal vijfen(de)/
twintich roeden grechten op zijnen cost en(de) alle dande(re)/
grechten die de voirs(creven) gheerd ald(aer) heeft en(de) zo v(er)re hem/
die gelieft gegraven te hebben sal de wynne oic graven ende/
verheffen
en(de) d(aer)toe sal hem gheerd te hulpen gheven van/
elker roeden xviii myten en(de) alle deerde uuten voirs(creven) grechte(n)/
comende sal de wynne [op zijnen cost] vue(re)n opte voirs(creven) lande ten meeste(n)/
p(ro)fijte d(er) selv(er) It(em) dat de voirs(creven) wynne jairlix hie(re)n bynne(n)/
int voirs(creven) hof leve(re)n sal veertich busselen goed(er) custbae(re)r walme(re)/
om die huisinge ald(aer) mede te decken en(de) zo wa(n)neer men die/
verdect oft and(er)s van ouden wercke plect ty(m)mert oft metst/
bynnen den voirs(creven) hove zo sal de wynne den wercklieden/
den montcost gheven en(de) de voirs(creven) gheerd de dachhue(re)n en(de)/
wes men d(aer)toe behoeft alsoe wale tghene dat opte de voirs(creven)/
gheerd d(aer)omtrint [tot dien] coopen sal alst als dat opte voirs(creven) goede/
wast en(de) bevonden werdt sal de voirs(creven) wynne halen op/
zinen cost
en(de) naerd(er) bringen op zijnen cost en(de) de wende/
vanden selven hove houden wel en(de) loflic tzijnen laste vand(er)/
und(er)ster rikelen ned(er)w(er)ts Voirt es vorweerde dat de voirs(creven)/
gheerd jairlix hie(re)n bynnen coopen sal ter buecken oft d(aer)omtri(n)t /
/ thien schat voede(re)n mests [op dat hijt gecrigen can] dwelc de voirs(creven) wyn halen en(de)/
vue(re)n sal op te voirs(creven) lande en(de) oft hij [hij gheerd] gheen te coope en/
vonde zo sal hij voir elck schat voed(er) gheven vier stuv(er)s/
om dairmede stroe te coopen dwelc de wynne halen sal/
en(de) int hof tsamen met allen den stroe vanden voirs(creven) goede(n)/
comende te meste beke(re)n en(de) dat all vue(re)n op te selve/
lande [en(de) nergens eld(er)s] alsoe wale op te verste als op te naeste en(de) ten sla(n)ts/
meesten p(ro)fijte en(de) desgelijx sal de selve wynne oick/
jairlix op te voirs(creven) lande vue(re)n vijfen(de)twintich voed(er)s/
mergels elc voed(er) met vier p(er)den dien hij op zijnen/
cost coopen sal en(de) oft hij dien niet al gehalen en conste/
zo mach hij voe(r) de vijf voed(er) d(aer)af coopen en(de) also vue(re)n/
vijf schat voed(er)s mests en(de) den voirs(creven) m(er)ghel alsoe bracht/
zijnde zo sal de wynne den voirs(creven) gheerde dat cundigen/
oft yemande and(er)s dien gheerd hem noemen sal om den/
selven m(er)gel te visente(re)n Oic es hier inne gecondicioneert/
en(de) ond(er)sproken dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn langh/
hebben sal die eeuselen acht(er) thof om met zijnen beesten/
te ettene en(de) seven dach(mail) beemds dairaf de drie dach(mail)/
liggen in winxelbroeck een dach(mail) inde boerbeemde/
en(de) dand(er) drie dach(mail) neven deeussel henricks wilen va(n)/
winxele jairlix hie(re)n bynnen voe(r) en(de) om twintich/
holl(ants) gulden(en) ts(in)te m(er)tensmisse te betalen den voirs(creven) gh(er)de/
Alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse/
vervolghde schout by alsoe oft den voirs(creven) gheerde geliefde/
wed(er) te hebben dat hij d de voirs(creven) cleyn beemde dat hij/
die hebben sal en(de) den wynne d(aer)voe(r) jairlix afslaen drie/
d(er) voirs(creven) hollants gulden(en) It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix/
hie(re)n bynnen op te voirs(creven) lande saeyen een zister lijzaets/
d(aer)toe hem de voirs(creven) gheerd op dierste jaer vand(en) voirs(creven)/
t(er)mijne de helicht vanden zaeye l[e]enen sal en(de) tvlas/
d(aer)af comende [dat] gesleten en(de) gedroeght zijnde zo selen gheerd/
en(de) de wyn dat deylen half en(de) half en(de) ten lesten jare/
vanden selven t(er)mijne zo sal de wynne den voirs(creven) gheerde/
/ zijn voirs(creven) halst(er) lijzaets wed(er) leve(re)n It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven)/
gheerde te loeven leve(re)n sal tweelf hond(er)t mutsarts die/
de wynne vanden trunceycken en(de) boomen ald(aer) sal maken/
It(em) dat de voirs(creven) gheerd den voirs(creven) wynne tsijne(n) ae(n)comene/
copen sal vijftich scape die hij t(er) helicht houden sal/
en(de) tallen drie jae(re)n den voirs(creven) gheerde half deylen en(de)/
altijt als zij tijtveerdich zijn te schee(re)n zo [sal] de wynne/
den selven gheerde dat ontbieden om zijn knape dair/
by te zeynden [dien de wyn zo la(n)ge hij d(aer)om uut zijn sal den montcost sal gheven en(de) h(er)berge(n)] en(de) die geschoren wezende zo selen/
de wyn en(de) gheerd de wolle half en(de) half deylen/
en(de) de wynne sal gheerds helicht te loeven oft te mechlen/
daer geerde(n) dat gelieft vue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynnen [jairlix hie(re)n by(n)nen] ten/
behoirliken tide moegen sleenen en(de) truncken alle opgaende/
weechout en(de) de willegen truncken en(de) dair voe(r) sal hij/
gheerde alle jae(re) leve(re)n te loeven oft elde(re) dair gheerde(n)/
gelieven sal sess hondert staken alsulke als dair wasse(n)/
selen en(de) sal de selve wynne alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
opte voirs(creven) goede moeten setten t(er) minst(er) schaden xxv/
poten en(de) oft ald(aer) e(n)nige willegen v(er)droeghden die sal de wynne/
als hijt gheerde gecundicht heeft moegen afhouwen en(de) voe(r)/
elke willege wed(er) twee willegen poten moeten setten It(em) alle/
doeft opte voirs(creven) goede wassende sal de wynne jairlix hie(re)n/
bynnen op zijnen cost t(er) eerden leve(re)n en zo wa(n)neer men dat/
afdoet zo saelt de wynnen den voirs(creven) gheerde laten weten/
op dat hij eenen knape dair by zeynden mach den welken/
de wynne zo lange men dair ov(er) onledich es loge(re)n en(de)/
den montcost gheven sal en(de) tselve oeft t(er) eerden zijnde ses/
zo selen de voirs(creven) gheerd of zijn knape [en(de)] de wyn dat te gelijc/
deylen en(de) de wyn sal gheerds helicht te loeven leve(re)n It(em)/
sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) gheerde jairlix te paeschen/
de voirs(creven) jaerschae(re) due(re)nde leve(re)n twee hond(er)t eye(re) en(de) sal/
de voirs(creven) gheerd oft hijs behoefde themw(er)t behouden en(de) nemen/
alle de huise die de voirs(creven) wilen willem zijn zweed(er) [zweer] te hebben/
plach te weten de cokene mett(er) came(re)n dair neven beide/
/ de came(re)n boven de cokene den berch de poerte den p(er)tstal neven/
de sale en(de) deen schue(re) van beiden Ende es hier inne bevorw(er)t/
dat de voirs(creven) wynne jairlix zijnen voirs(creven) tijt due(re)nde betalen/
sal in afslage vanden voirs(creven) weygelde der weduwen ja(n)s/
wilen van duffle te kersmesse vierthien rijnsch(e) gulden(en) zo in/
tijts dat gheerden d(aer)af gheen schade en geboe(re) en(de) oft hij by/
gebreke van dier betalingen e(n)nige schade lede die heeft hem/
de voirs(creven) wynne geloeft op te richten en(de) vand(er) selv(er) betalingen toegeseeght/
scadeloes te houden en(de) tontheffen en(de) dat de selve wyn oic/
alle jae(re) dae(re)n bynnen betalen sal den cleynen tsijs die tgodsh(uys)/
van vrouwen p(er)cke heeft aen de voirs(creven) goede te weten een(en) cap(uyn)/
en(de) xxiii pe(n)ni(n)ge en(de) de drie deel van eenen pe(n)ni(n)ge te xiiii/
miten elken pe(n)ning gerekent die maken tsamen xiiii pl(a)c(ken) v gr(ipen)/
en(de) een myte zond(er) den voirs(creven) cap(uyn) zo in vrien [tijts] dat den voirs(creven)/
gheerde noch zijnen goeden d(aer)af gheen schade aengedaen en/
werde en(de) oft by faulten van dien [hem] e(n)nige schade gedaen/
worde d(aer)af heeft de wyn den voirs(creven) gheerde geloeft/
scadeloes te lossen It(em) sal de voirs(creven) wyn sal des voirs(creven) gheerds/
wijne vanden roesselberge jairlix hie(re)n tuschen te loeve(n)/
tsijnen huise vue(re)n en(de) dair voe(r) sal de wyn jairlix hebben/
op deynde vanden grooten boeg(ar)de een cleyn plexken lants/
dwelc hij met d(er) groeffelen moet doen graven en(de) and(er)s niet/
en(de) d(aer)af alleene de vruchten trecken by alsoe dat hij alle/
jare den voirs(creven) gheerde d(aer)voe(r) gheven sal een moelevat/
boenen Voirt es hier inne ond(er)sproken dat zo wa(n)neer/
dleste jaer vanden voirs(creven) t(er)mijne comen es en(de) de voirs(creven)/
wynne de voirg(eruerde) lande lestw(er)f sculdich sal zijn te besaeyen/
dat dan [d(aer)toe] de voirs(creven) gheerd sal moegen nemen eenen saeye(r)/
dien hem gelieven sal den welken de wyn sculdich zal zijn/
te betalen en(de) te vernueghen It(em) dat de selve wynne seven/
weken voe(r) duutgaen vanden voirs(creven) t(er)mijne gheen beesten en/
sal moegen doen in deeussele noch inde beemde voirscr(even)/
noch gheen willegen inde merte voe(r) duutgaen vanden selven/
t(er)mijne moegen truncken It(em) sal de voirs(creven) gheerd jairlix/
hie(re)n bynnen gheven den voirs(creven) wynne vier ellen lakens/
/ teenen tabbaerde en(de) dair voe(r) sal hij gheerden houden drie/
hamelen die gheerden alleene mett(en) wollen d(aer)af comende/
alleene toebehoe(re)n zelen En(de) selen de voirs(creven) gheerd en(de) de/
wyn op dat e(n)nigen van hen gelieft van malcande(re)n ten/
halven t(er)mijne moegen scheiden by alsoe dat de ghene die/
scheiden wilt dat den ande(re)n een jaer te voe(re)n kundigen sal/
Ende alle dese vorwerden geluften ende (con)dicien boven gescr(even)/
hebben de voirs(creven) gheerd en(de) de wyn geloeft malc ande(re)n vast/
en(de) gestede te houden en(de) [volcomelic] te voldoene tallen tiden ende/
t(er)mijnen als die vallen en(de) verschijnen selen en(de) telken t(er)mijne/
alse vervolghde schout Ende hier voe(r) zijn borgen svoirs(creven)/
wynnen alse p(ri)ncipale sculde(re)n ongesund(er)t en(de) elc voer/
all jan van nurode zijn swag(er) ende jacob ymbrechts woenen(de)/
te loeven zoen wilen willems et p(ri)m(us) k(er)smake(re) borch(oven) m(ar)tii vi
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters , Paul Peeters , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Claus de Keersmakere
  • Raes vanden Borchoven
Last update: 2011-09-29 by Giel Schrader