SAL7752, Act: V°39.1 (272 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°39.1  
Act
Type: geschil, opleiding leerling legwerker
Date: 1458-06-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by 
Item also als jan vanden zijpe cuyp(er) die ghijskes zinen sone bescaedt hadde aen/
henricken de vos legwerck(er) om tselve ambacht te le(re)n biden rade vander stad/
alh(ier) geweest [es] opdoende dat de voirs(creven) henrick afhendich es worden den vors(creven)/
jonghen inder le(r)inghen also acht(er)latende den welken de gesworen(en) vand(er)/
selven ambachte na begrijp vanden derden articule hue(re)r rollen voert/
bestaedt hadden tot der voirs(creven) leringhen behalven de wynni(n)ghe dairaff/
den voirs(creven) zinen yersten meest(er) te moegen worden also de voirs(creven) rolle/
dat vercleert bege(re)nde de voirs(creven) jan zinen sone selve te moegen bestaden/
ende de p(ro)fijte te trecken niet wederstaende der rollen voirs(creven) Dair op de/
gesworen(en) repliceerden vele ende div(er)s(e) reden(en) allege(re)nde en(de) cleerende/
en(de) dond(er) houden vander rollen voir(screven) bisund(er) Alden welken aengehoirt/
waert ov(er)dragen dat also nocht(er)tijt ond(er)houd(en) te worden niet wed(er)staen(de)/
den reden(en) vanden voirs(creven) janne voerger(uert) Ende desen aldus sijnde es claes/
de bardmake(re) leghwerck(er) dade dede op inden rade alhier hoe hij alse/
borghe des voirs(creven) henricks vanden ambachtgelde den voirs(creven) geswoiren(en)/
geconde(m)pneert es te vernuegen ende versocht dat hem des voirs(creven)/
leringhs wynni(n)ghe die anders den voirs(creven) henricken als meester/
worden soude tot afslage ende mi(n)derniss(en) vandes voirs(creven) ambachts/
gelde dat hij heeft moeten cuelen comen ende worden mochte aende/
gesworen(en) [es] oft des jongen tweesten meest(er) So es hem dat also/
geconsenteert ende bider stad ov(er)draghen zijnde den voirs(creven) gesworen(en)/
geseeght hen tot den tweesten meester te vueghen tot der so(m)me(n)/
vanden selven ambachts gelde voergee(uert) ende dese poenten tonderhouden/
tot dat de stad mids e(n)nighen reden(en) dair toe dienen(de) voirder d(aer)op/
versien sal moghen hebben Dit geschiede xxviii daghe in junio/
a(nn)[o] lviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • stadsraad
Last update: 2012-09-05 by Sabrina Keyaerts