SAL7755, Act: R°14.2 (28 of 1011)
Search Act
previous | next
Act R°14.2  
Act
Date: 1461-07-09

Transcription

2020-03-03 by Robert CORNU
Item joffr(ouwe) katline van steenland weduwe wouters wilen vanden/
bysdo(m)me in teg(enwoirdicheit) des burg(er)meest(ere)n scepen(en) vorst(er) en(de) ande(re)n/
hier ond(er) genoopt heeft toegeseeght en(de) in des selfs vorst(er)s hand/
gesekert en(de) in eed stad op hoire trouwe ee(r) en(de) wairheit/
geloeft van heden in xiiii nachten voerd(er) noenen alhier/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) tot hue(re)n daghe va(n) rechte/
en(de) thoeniss(e) te comen ald(aer) zij tegen janne du boix theure(n)/
goeden beleidt diese beclaeght hadde na aensprake ende/
v(er)andwerden in rechte op thoeniss(e) bevesticht steet ende/
voirts ald(aer) rechts te plegen en(de) tvo(n)niss(e) of t(er)mi(n)acien d(aer)aff/
gaende te voldoene zonder e(n)nich geweer behulp oft uutwege/
d(aer) tegen te zueken oft te gebruyckene by heur zelve(n) oft/
yeman(de) and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n En(de) tot dien heeft meest(er)/
jan de groote raid en(de) meest(er) vand(er) requesten onss(er) gened(ichs)/
he(re)n op heuren dach comende en(de) tot heuren goede(n) beleidt/
zijnde geloeft en(de) den voirs(creven) janne du boix toegeseeght/
dat hij mids zine(n) beleide oft and(er)s den selve(n) janne dair/
tegen gheen geweer oft letsel doen en sal maer met/
zine(n) beleide den voirs(creven) janne oft hijs verzuect ende/
behoeft op sgoets cost behulp en(de) vord(er)niss(en) te doene dat/
hij van tghene dat hij mids vo(n)niss(e) oft t(erm)i(n)acien va(n) p(ri)ncipale/
en(de) coste opte voirs(creven) joffr(ouwe) alh(ier) gewy(n)nen sal co(n)nen v(er)nueght/
en(de) gecuelt sal moegen w(er)den zond(er) argelist Act(um) cora(m) witte/
substituto burgim(a)g(ist)ro kersmake(re) roelants scabi(ni)s (et) plu(r)ib(us) aliis/
scab(inis) (et) (con)siliariis (et) joh(ann)e(s) roelofs forasta(r)io julii ix sdijs(dachs)sdonre(dachs)/
Voe(r) welke wethoud(er)s de selve p(ar)tien te weten jan du/
boix en(de) joffr(ouwe) katline heure(n) dach van thoene(n) dair zij/
te beide(n) zijde(n) toegewijst zijn wettelic genome(n) hebbe(n)/
en(de) hen gestelt es te dienen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) alh(ier)/
van heden in xiiii nachten te mistide Act(um) ut sup(ra)
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-03-21 by Jos Jonckheer