SAL7759, Act: R°15.2-V°15.1 (46 of 754)
Search Act
previous | next
Act R°15.2-V°15.1  
Act
Date: 1469-07-10

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) de mombo(r)en en(de) p(ro)viseurs vander groter tafelen tsheilichs gheests/
inder stad van loeven en(de) hebben met (con)sente [en(de) believen] der selver stad wettelic/
gemechticht
geco(n)stitueert en(de) in heur stad wettelic gestelt [geordineert en(de) gemaict] en(de) mids des(en)/
tegewoirdighen l(ette)ren constitue(re)n [ordineren] en(de) heure(n) p(ro)cur(eur) en(de) zaeckweldighen/
maken vrancken pynnoc clerck en(de) diene(r) der taflen tsheylichsgheests/
voirge(noemt) om inden name en(de) van wegen der selv(er) (con)stitueerders in alle(n)/
heuren saken stucken ende bederven die zij vander voirs(creven) tafelen wegen/
alsnu te doen en(de) te vorde(re)n hebben oft namails hebben zelen moegen/
Gevende en(de) verleenende de voirs(creven) constitueerders inden name der voirs(creven)/
taflen den voirs(creven) vrancken volcomen macht auctoriteit en(de) zund(er)linghe/
beveel alle de selve saken hoedanich die zijn en(de) tegen zo wat p(er)sone of/
p(ar)tien dat zij te besorghen en(de) te verwaren en(de) d(aer)om in aenlegg(er)s of/
verweerders stad in heuren name te compare(re)n en(de) rechts te plegen voer/
allen richt(ere)n gheestelic en(de) weerlic daer des te doen sal moegen wesen/
d(aer)af aensprake en(de) verantw(er)den te doen exceptien te maken getuyghen/
te leyden die te zien zwee(re)n tgetuygheniss(e) zijnder wederp(ar)tien te/
debatte(re)n en(de) te wederleggen alle brieven regist(ere)n instrumenten en(de)/
geluften in vormen van thoene te p(ro)duce(re)n vo(n)niss(en) beide int(er)locutorie en(de)/
ande(re) dffinitive teyschen en(de) taenhoren dairaf tappele(re)n d(air)af [ende] dappeel/
te vervolgen dair op renu(n)cie(re)n costen teyschen te vervolgen en(de) op te/
boe(re)n quitancie van zijnen ontfanghe te gheven en(de) alle ande(re) pointen/
en(de) articulen van rechte te vorde(re)n die daer toe na recht oft costume/
vand(er) plaetsen daer dat geboirt behoeven en(de) hem orberlic duncken/
zelen Ende voerts alle tghene daer inne en(de) in des d(air)aen cleven/
mach te doen en(de) te vorde(re)n des de voirs(creven) (con)stitueerd(er)s selve doen soude(n)/
oft mochten wairt dat zij in heuren p(er)sone tegewoirdich waren Geven(de)
//
ende verlenende voerts de voirs(creven) momboe(re)n inden name der vors(creven) tafelen/
den voirs(creven) vrancken volcomen macht en(de) auctoriteit eene(n) of meer/
p(ro)cur(eur)s in zijn stad wettelic te stellen die gelijc hem macht hebben/
sal en(de) selen in allen en(de) yegewelcken saken voirge(ruert) en(de) in des d(air)aen/
cleven mach en(de) de selve zijn gesubstitueerde weder af te stellen/
en(de) te wederroepen en(de) des bij hen begonnen mach wesen weder/
aen te nemen en(de) selve te vervolgen Geloven(de) de voirs(creven) p(ro)viseuren/
en(de) momboiren inden name en(de) van weghen der selver tafelen goed/
vast en(de) van weerden te houden tot eeuwigen daghen wes bijden/
voirs(creven) heuren p(ro)cur(eurs) oft zijnen gesubstitueerden inden voirs(creven) saken/
en(de) in des daer aen cleeft vevolght bedingt gep(ro)cureert oft/
and(er)ssins gedaen sal werden het zij voe(r) oft tegen hen in wat manie(re)n/
dat zij alle argelist h(ier) inne uutgesceiden act(um) julii x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt