SAL7759, Act: V°14.1 (45 of 754)
Search Act
previous | next
Act V°14.1  
Act
Date: 1469-07-11

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) vrancke van dyeven meester vrancke van dyeven meester in arten zijn/
soen renu(n)cie(re)nde in des(er) der p(ri)vilegien vander univ(er)siteit der studien van/
loeven gorijs ende gheertruyd kynde(re) jacobs wilen van dyeven/
die sone was svoirs(creven) vrancks des vaders bij weten ende consente/
vander stad van loeven sijn comen voer scepen(en) van loeven ope(n)bairlic/
bekennen(de) dat zij gehaven en(de) ontfanghen hadden van roeloven roelofs/
hondert ende acht rijnsch gulden(en) goed ende ghinge vande(n) pe(n)ni(n)gen/
die de selve roelof sculdich was vanden cope van sesse mudden/
weysincx hards corens erflicx pachts der maten van thienen die hij of laureys/
[vand(er) mee(re) tsijner behoeff] gecocht ende gecregen heeft tegen janne loenijs soen wilen jans en(de) de/
selve wilen jan de vader voertiden cochte tegen s(er)vase vanden nethelen/
aen en(de) op zeke(r) goede ende onderpande alsdoen den selven s(er)vase toebe/
hoirende en(de) die daer na janne kijnen toebehoirt hebben en(de) nu den vors(creven)/
roelove toebehoirende zijn gelegen te breyeshem in vele steden ende/
stucken aldair gelijc die in zeke(re) scepen(en) brieve van cumptich gemaict/
vanden voirs(creven) vercrigene int jaer duysent vierhondert neghen(en)dertich/
drie daghe inde maend van junio en(de) oic in zek(ere)n scepen(en) brieven/
van loeven oic dairaf also p(ar)tien seyden gemaict begrepen zijn/
Bekennende voirts de voirs(creven) vrancke de vader meester vrancke zijn/
soen gorijs ende g(er)truyd zijn zuster dat de voirs(creven) jan loenijs mids/
den voirs(creven) pe(n)ninghen van hondert en(de) acht rijnscher gulden(en) die zij/
vanden voirs(creven) roeloven alse voirscr(even) es ontfanghen hebben aen hen wettelic/
afgequeten heeft sess rijnsche gulden(en) erfliker renten van alsulken/
achten(de)twintich rijnscher gulden erflic alse de voirs(creven) vranck van dyeven/
de vader houden(de) es en(de) voertiden vercregen heeft met scepen(en) brieven van/
loeven aen en(de) op alle de goede svoirs(creven) jans loenijs en(de) h(er) robbeerts loenijs/
priest(er)s zijns brueders buyten der stad en(de) vryheit van loeven gelege(n)/
dairaf elck vanden selven twee gebruede(re)n deen helicht sculdich es jair/
licx te gelden na uutwisen van zeke(re)n deylbrieven dairaf voer scepen(en)/
van loeven geschiet Sceldende d(aer)om de voirs(creven) quijtscelders volcomelic/
quijte alle trecht dat zij hadden oft hebben mochten tot den vors(creven) zess/
mudden weysincx erflicx pachts Geloven(de) die nu(m)m(er)meer teysschen/
noch aen te spreken in e(n)nig(er) manie(re)n behoudelic hen heuren rechte/
en(de) actien vanden ande(re)n xxii rijnsch gulden(en) der voirs(creven) xxviii rijnsch(e)/
gulden(en) erflic aen en(de) op alle heure ande(re) pande inden voirs(creven) scepen(en)/
brieven van loeven begrepen Geloven(de) voirts kerstianen oic sone svoirs(creven)/
wilen jacobs onder zijn daghe zijnde hier inne te vervaen als hij mu(n)dich/
es dat hij dan ter manissen svoirs(creven) roelofs gelike quitancie en(de) geluften doen/
sal alse vanden zess mudden weysincx voirscr(even) cor(am) blanckairt vync julii xi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-05 by Xavier Delacourt