SAL7761, Act: R°114.1-V°114.1 (338 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°114.1-V°114.1  
Act
Date: 1473-02-12

Transcription

2020-07-28 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat heylwijgh weduwe jans wilen de witte van/
nederwynde in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekendt genomen te/
hebben van h(ere)n anthoenijse van emichoven prioe(r) sgoidshuys/
van s(in)te mertens dale bynnen der stad van loeven zeke(re) wy(n)nen(de)/
lande wilen joffr(ouwen) alijten vander beke en(de) nu den voirs(creven) goidshuyse/
toebehoirende h(er) tot thien oft elff boende(re)n toe te nederwynde/
te wanghe en(de) te lare en(de) dair omtrint gelegen Te houden te/
hebben en(de) te gebruycken van halfmerte naistcomende over een/
jaer eenen termijn van neghen jairen langh deen na dander zond(er)/
middel volgende Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om achten(de)/
twintich mudden hards corens goeds en(de) payabels met wa(n)ne/
en(de) vloegelen wel bereidt pacht en(de) mate van thienen ts(in)te/
andriesmisse apostels te betalen en(de) te loeven te leve(re)n den vors(creven)/
goidshuyse alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
alse vervolghde schout Behoudelic dat zij in afslaghe vand(er)/
voirs(creven) so(m)men jairlicx betalen sal wille(m)me vanden hove natuerlic/
zeventhien en(de) een half mudden hards corens thiensch(er) maten/
die hij aende voirs(creven) goede heeft zijn leefdaghe en(de) hem die leve(re)n/
te loeven daert hem ald(air) gelieven sal leve(re)n It(em) sal de voirs(creven)/
weduwe jairlicx opheffen alsulke zeven mudde corens buyten/
pachts alse willem ghielijs boudewijn flesse(re) en(de) heure medegesellen/
jairlicx den voirs(creven) goidshuyse sculdich zijn It(em) sal noch de vors(creven)/
weduwe den voirs(creven) goidshuyse jairlicx betalen alsulke xv/
zist(ere)n corens van xviii grote roeden lands daer h(er) jan van/
erpe prieste(r) zijn tocht aen hadde die hij den selven cloeste(r)/
vercocht heeft welck land zij mede hebben sal It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) weduwe de voirs(creven) lande den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
wynnen en(de) werven sal gelijc reengenoten boven ende beneden en(de)/
die bynnen den selven termijne tweewerven wel en(de) loflic ov(er)mesten/
en(de) oft zij e(n)nighe lande hoervruchte d(air) voe(r) sal zij die eens/
mesten It(em) sal de voirs(creven) weduwe heffen en(de) boe(re)n jairlicx den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde aen gheerde wynnairts alsulke vijf licht gulden(en)/
te x stuv(er)s den gulden(en) alse de selve gheerd jairlicx sculdich was/
der voirs(creven) joff(rouwen) alijten en(de) die vijf gulden(en) sal zij jairlicx den/

//
voirs(creven) goidshuyse voirts opleggen en(de) d(air)af sal tvoirs(creven) goidshuys deen/
helicht voerts opleggen en(de) betalen jairlicx den voirs(creven) wille(m)me alsoe/
langhe als hij leeft It(em) en sal de voirs(creven) weduwe de voirs(creven) lande/
bynnen den voirs(creven) termijne nyeman(de) anders moegen uutgheven of/
verpachten zonder consent vanden voirs(creven) goidshuyse It(em) sal de/
voirs(creven) weduwe in afslaghe vanden voirs(creven) pachte betalen ten/
gewoenliken daghen den tsijs en(de) tscoutcoren dat tvoirs(creven) land/
jairlicx sculdich es also in tijts dat bij heuren gebreke of v(er)suy/
meniss(en) den voirs(creven) goidshuyse gheen schade en geschiede It(em)/
sal de voirs(creven) weduwe de jairgedinghen te wanghe en(de) te lae(re)/
voe(r) tvoirs(creven) goidsh(uys) jairlicx doen houden en(de) verwae(re)n op dats behoeft/
also dat den selven goidshuyse engheene schade bij gebreke van/
dien en geboe(re) It(em) oft gebeurde dat de voirs(creven) weduwe eenen/
man name zo sal zij dien te loeven voe(r) scepen(en) [ald(air)] doen comen en(de)/
hem doen v(er)oblige(re)n tot allen pointen voirscr(even) It(em) es vorwerde/
dat de voirs(creven) weduwe ten naesten oeghste na duutgaen vanden/
voirs(creven) t(er)mijne trecken sal dwynter coren dat opte voirs(creven) lande/
ten uutgaene vanden selven t(er)mijne bevrucht staen sal ende/
betalen den pacht vanden voirs(creven) xxviii mudden corens nae/
gelande vanden bevruchten lande En(de) hier voe(r) zijn borghen/
der voirs(creven) weduwen alse principael sculde(re)n ongezund(er)t ende/
elck voer all jannes switten heure sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ac renu(n)c(ians) (et)c(etera)/
boudewijn ghielijs woenen(de) te nederwynde soen wilen willems/
en(de) hubrecht vander roeren woenen(de) te jangdraing Et p(ri)mi duo/
insup(er) p(ri)ma Cor(am) heyk(ens) caverson febr(uarii) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt