SAL7761, Act: R°82.1 (260 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°82.1  
Act
Date: 1472-12-20

Transcription

2020-06-14 by Walter De Smet
It(em) jan vander bruggen van hugairden in teg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loeven gestaen heeft/
openbairlic gekind dat peter vanden berghe zijn zwagher die tegen hem/
voertiden deughdelic gecocht en(de) gecregen heeft alrehande goede ende/
rinten te weten thoff en(de) de goede die hij jan hadde en(de) hem bleven/
van zijnen vorde(re)n met allen zijnen toebehoirten gelegen te berthem en(de)/
daer omtrint It(em) alsulken vier mudde rogs lijftochten ten live svors(creven) jans/
en(de) ten live joffr(ouwen) lijsbetten spechts zijns wijfs die zij in tvoirs(creven) v(er)copen/
opte voirs(creven) goede behielden It(em) een vierdel wijngairts gelege(n) buyten/
der borghporten aen thoevenstreetken It(em) de helicht van eenen bosche/
gelegen op schittelbergh houden(de) int geheele acht boende(r) en(de) een half/
hem van allen den goeden ende renten voirscr(even) volcomelic betaelt ende/
vernueght heeft met goeden gereden pe(n)ninghen die hij (half)om janne/
voirs(creven) en(de) (half)om ande(re)n in desselfs jans sculden gegeven hadde Scelden(de)/
de selve jan de voirs(creven) goede ende rinten tot behoef svoirs(creven) peters/
en(de) oic alle tghene des hij uut saken van dien den selven pet(ere)n e(n)nichsi(n)s/
soude hebben moegen eysschen volcomelic quijte Gelovende de selve goede/
noch renten noch oic den voirs(creven) pet(ere)n uut ocsuyne van dien ne(m)mermeer/
teyschen aen te spreken te quellen noch te vexeren in e(n)nigher manie(re)n mair/
hem ende zinen nacomelinghen die peislic te laten volghen en(de) gebruycken/
tot eeuwighen daghen en(de) oic boven de guedingen en(de) vestich(eit) die pet(er)/
vors(creven) van hem d(air)af hadde alnoch hand en(de) mond te leenen zo verre de/
voirs(creven) peter des van hem beg(er)de tot allen plaetsen daer hij des bege(re)n sal/
en(de) altoes dairaf genoech te doen oft hem yet daer aen gebrake Voerts heeft/
de voirs(creven) jan bekind dat de voirs(creven) peter hem volcomen rekeninge bewijs en(de)/
genoech doen gedaen heeft van alsulken twee cronen lijfrenten alse janne/
voirs(creven) sculdich was tot zinen live met scepen(en) brieven van loeven een gehete(n)/
laureys heyns met zek(ere)n zinen borghen van welcken twee cronen lijfrente(n)/
de voirs(creven) peter dbewynd en(de) ontfangh gehadt heeft beide vande(n) p(ri)ncipale(n)/
gelde en(de) vanden jaerpachten en(de) rinten der selver Bekynnen(de) voirts de vors(creven)/
jan dat hoewel de voirs(creven) peter hem van all tghene des hij te hemw(er)t uut saken/
vanden voirs(creven) vercrige belangh was wel ende deughdelic betaelt hadde also/
voirscr(even) steet de selve peter noch boven dien uut rechter deughden en(de) zine(n)/
vryen wille den voirs(creven) janne gegeven heeft in goeden gereden ghelde/
achtien rijnsch(en) gulden(en) goed ende ghinghe Cor(am) borgh vynck dec(embris) xx Sen(tentiatum) p(er) ludovicu(m) de schoe(re) tamq(uam) p(ro)cur(ator)e(m) do(m)icelle helene schouts rel(i)c(t)e petri q(uon)d(am)/
vanden berghe febr(uar)[ii] xx[a] anno lxxxii cor(am) roelants tybe scab(inis)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt