SAL7761, Act: R°86.1-V°87.1 (272 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°86.1-V°87.1  
Act
Date: 1472-12-28

Transcription

2020-06-20 by Walter De Smet
Cond zij allen lieden dat jan moens de jonghe woenende te velthem/
in teg(enwoirdicheit) (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekindt dat hij genomen heeft van/
janne vynck nut(er)tijt scepen(e) te loeven thoff desselfs jans gelegen/
te meerbeke bij eversberghe aen thoff van rotselair metten huysen/
hoven wynnen(de) landen en(de) allen ande(re)n zijnen toebehoirten gelijc datt/
daer gelegen es Te houden te hebben ende te wynnen van halfmeye/
naistcomende dat zijn sal int jair xiiii[c] vieren(de)tseventich eenen t(er)mijn/
van tweelff jairen langh deen na dander zonder middel volgen(de) Elcx/
jairs dae(re)nbynnen voe(r) ende om de helicht vanden vruchten en(de) corene/
opte voirs(creven) lande wassende met vorwerden dat de voirs(creven) wyn/
sculdich zal sijn de helicht vanden voirs(creven) corene opt velt gedeilt/
zijnde in jans schue(re) te vue(re)n die hij aldair heeft staende voe(r)/
en(de) eer hij tsijne rue(re)n en(de) invue(re)n sal te weten van elken stucke/
en(de) van allen ande(re)n vruchten opte voirs(creven) goede wassende maer/
eest dat zake dat de voirs(creven) wyn twee gespannen wagene heeft/
gereed inne te vue(re)n zo mach hij den eenen vue(re)n in jans schue(re)/
en(de) den ande(re)n in zijn schue(re) It(em) de wyn sal alle de vruchten ter/
eerden en(de) int schue(re) leve(re)n gelijc voirs(creven) es zonder jans cost It(em)/
alsmen tcoren opte voirs(creven) lande bynden sal dan saelt de wyn/
den voirs(creven) janne laten weten en(de) jan sal daer eenen bode zynden/
om de bande te slaene en(de) dan sal de wyn den bode den montcost/
gheven dien tijt due(re)nde It(em) alst tcoren gedorschen zal zijn dan/
sal de wynne dat janne te loeven leve(re)n daert hem gelieven sal/
zonder jans cost It(em) alle dooft inden voirs(creven) hove wassende zelen/
de voirs(creven) wyn en(de) jan ten geliken coste ter eerden leve(re)n mair de/
wyn sal janne zijn deel te loeven leve(re)n tot zijnen huyse oft/
daert hem gelieven sal in geliker reysen En(de) des sal jan vanden/
oofte voer uut hebben den looftuyt p(er)re staende aen de strate in/
sdekens block den venus p(er)re staende acht(er) tvoirs(creven) hof ende/
eenen puppinck staende acht(er) aen tsavoir welck ooft de vors(creven)/
wyn den voirs(creven) janne zond(er) zinen cost te loeven leve(re)n sal It(em)/
de wyn sal houden alle de huysen vander und(er)ster rikelen/
nederw(er)t op zinen cost It(em) de wyn sal alle jaire in tvors(creven) hof/
leve(re)n vijftich mandelen walms om de huysinghe mede te deckene/
en(de) alsmen dien ald(air) verdect oft van e(n)nigen ande(re)n ouden wercke werckt/
zo sal de wyn den wercklieden den montcost gheven en(de) jan sal de/
dachue(re)n betalen en(de) de wyn sal besorghen de theenen en(de) de dackroede(n)/
also v(er)re als den voirs(creven) walm stoecken sal It(em) de wyn mach
//
jairlicx hoervruchten een boender lands oft vijf dachmail mair d(air)af/
sal [jan] vynck de helicht vanden vruchten trecken gelijc alst voirscr(even) es/
vanden ande(re)n vruchten en(de) alst gehoervrucht zijn sal zo moet/
de wyn t(er)stont d(air)na dat land wel en(de) loflic overmesten It(em)/
oft alsoe geviele dat god verbieden moet dat e(n)nich tempeeste/
van regene oft van e(n)nigen schoerwate(r) e(n)nige grebben of wat(er)leyde(n)/
quamen zo sal dat de wyn janne t(er)stont kundigen en(de) dan/
sal de wyn een hulpe zetten om dat te doen maken It(em) de wyn/
zal jairlicx halen tot erps opten mergelpoel achtien voed(er) m(er)gels/
met vier p(er)den oft een ynde m(er)gels dair jan keuse aff heeft/
en(de) dien vue(re)n op dland tslands meesten p(ro)fijte en(de) des sal ja(n)/
vync den mergel opten poel betalen It(em) es vorwerde dat/
de voirs(creven) wyn de vors(creven) lande wel en(de) loflic wynnen werven/
en(de) mesten sal gelijc reengenoten boven en(de) beneden also wel/
de verste als de naeste It(em) sal de wyn de voirs(creven) goede/
wel en(de) loflic bevreden en(de) grichten en(de) ten eynde van zinen t(er)mijne/
wel en(de) loflic bevreedt en(de) gegricht laten It(em) es vorw(er)de dat/
jan vynck sal moegen mest copen daert hem gelieven sal en(de) de/
wyn sal tvie(re)ndeel d(air)af betalen en(de) dat [mest all] vue(re)n opte vors(creven) lande/
tslands meesten p(ro)fijte also wel opte verste als opten naeste Voert/
es vorwerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande tot den voirs(creven) hove behoiren(de)/
ten ynde van zijnen t(er)mijne laten sal inder manie(re)n hier na volgende/
te weten dwint(er)coren besaeyt op vier getidege voren de gherste/
op drie en(de) die evene op twee getidege voren en(de) de brake op een/
vore It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn int voirs(creven) hof laten sal/
tsijnen afscheidene viventwintich busselen walms tot band stroe/
It(em) de wyn en sal gheen ander land van yeman(de) anders moegen/
wynnen dan zijns [voirs(creven)] meesters land en(de) oic engheen mest uuten/
selven hove moegen vue(re)n and(er)s dan opte voirs(creven) lande svors(creven) jans/
It(em) sal de voirs(creven) wyn allet tstroe en(de) voesteringhe vanden vors(creven)/
goeden comen(de) int selve hoff met zijnen beesten moete(n) slijten/
en(de) etten en(de) mest d(air)af maken en(de) dmest vue(re)n opte voirs(creven)/
lande tslands meesten p(ro)fijte also wel opte verste als opte/
naeste en(de) op dleste jair alle tstroe dat hem boven zijn/
voesteringhe overt zal [hij] laten in tvoirs(creven) hof zonder dat te
//
vercopen oft ewech te vueren It(em) sal de voirs(creven) wyn opt dleste jair/
vanden voirs(creven) termijne alle dmest int voirs(creven) hof wesende vue(re)n/
opte voirs(creven) lande ten meesten p(ro)fijte der selv(er) also wel opte/
verste als opte naiste It(em) de voirs(creven) wyn sal houden jairlicx/
zinen t(er)mijn due(re)nde hondert [hort] scapen It(em) de voirs(creven) jan vync/
sal jairlicx coopen den voirs(creven) termijn due(re)nde dertich mandele(n)/
wynt(er)stroes des sal jan betalen de twintich en(de) de wyn de/
thien mandelen en(de) [die] gecocht zijnde daert janne gelieven sal zo/
saelt de wyn moeten halen zonder jans cost It(em) de wyn sall/
jairlicx den t(er)mijn due(re)nde zetten op tvoirs(creven) goed ten meesten/
p(ro)fijte viven(de)twintich willigen poten en(de) oft daer e(n)nige willigen/
verdroeghden die sal de wyn hebben en(de) voer elke zetten twee/
leven(de) poten en(de) dese willighen gesett zijnde zo sal de wyn/
janne d(air)op leyden om die poten te visente(re)ne It(em) sal de vors(creven)/
jan den voirs(creven) wynne jairlicx gheven vier ellen wullens lakens/
oft twintich pl(a)c(ken) voer elke elle It(em) wairt dat men int voirs(creven)/
hof wrachte van ouden wercke in wat manie(re)n datt wae(re) zo/
sal de wyn alle dinck moeten aenhalen het zij leem latten calck/
steene hout oft anders desmen behoeven sal zonder jans cost/
It(em) de wyn sal jairlicx den voirs(creven) janne den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
doen vier corweyden [dagen] en(de) elke corweyde met vier p(er)den Voert es/
vorwerde wairt dat de voirs(creven) jan en(de) de wyn van malcande(re)n/
scheyden wouden ten yersten zess jairen vanden voirs(creven) termijne/
zo sal de ghene die scheiden wilt dat den ande(re)n [een jaer] te voe(re)n kundigen/
It(em) sal de voirs(creven) wyn be jairlicx betalen den tsijs uuten voirs(creven) hove/
en(de) woenhuyse gaende [sonder afslach] It(em) mach de wyn mach zayen in eenen/
hoeck vanden bloke ald(air) een halster lijnsaets en(de) niet meer en(de)/
tvle tvlas af zijnde sal hij dland dair dat op stont t(er) stont/
wynnen zonder yet and(er)s d(air) op te zayene It(em) sal noch hebbe(n)/
de voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alsulken eeusselen alse henr(ic)/
van breedzijp vanden voirs(creven) janne houdende es en(de) voe(r) den selve(n)/
prijs dat hijse heeft It(em) van elken boende(r) lands dat de wyn/
m(er)gelen sal wel en(de) loflic met den landm(er)gele aldair daer jan/
hem dien bewisen sal zal jan hem gheven twintich stuvers/
Geliefdet oic den wyn meer wits mergels van erpst oft van/
hockesele te halen en(de) op dland te vue(re)n dan voirger(uert) es zo/
sal jan dien mergel opte cuyte betalen It(em) oft de voirs(creven) jan
//
aldair e(n)nighe thiende oft gedeelte in e(n)nighe thiende gecrege zo sal/
de wyn dairaf hebben en(de) doen also de voirs(creven) henrick va(n) breedzijp/
van geliken gedaen heeft En(de) alle dese vorwerden (et)c(etera)/
[hebben gelooft de wyn en(de) lijsbeth zijn wijf vast (et)c(etera)] En(de) hier/
voe(r) zijn borghen svoirs(creven) wynnen alse principael sculde(re)n en(de) elck/
voer all jan ts(er)ghisels vader der voirs(creven) lijsbetten joes vanden/
moere svoirs(creven) jans ts(er)ghisels behuwde soen goird vekemans van/
velthem en(de) vranck symoens geheten de custe(re) woenen(de) te loeven/
in bloemendale welke borghen de voirs(creven) wyn en(de) zijn wijf gelooft/
hebben [h(ier) af] scadeloes tontheffen Cor(am) heykens caverson dec(embris) xxviii Sen(tentiatum) p(er) ar(nol)[du(m)] vyncke ta(m)q(uam) p(ro)curator(em) sui p(at)ris Cor(am)/
lyefk(ensrode) hoe[ve(n)] julii iii a(nn)[o] lxxxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt