SAL7761, Act: R°88.1-V°88.1 (274 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°88.1-V°88.1  
Act
Date: 1473-01-04

Transcription

2020-06-20 by Walter De Smet
It(em) jan ende henrick uutenbergh gebruede(re)n woenen(de) te lu(m)men ond(er) zitt(er)t/
hebben genomen en(de) bekendt genomen te hebben van gielise de poirte(re) en(de) henricke van rent alse p(ro)cureurs en(de) e ende/
voergang(er)s sgoidshuys van everbode inden name en(de) van/
weghen desselfs goidshuys de goede hier na bescr(even) Te weten yerst vi(½) dachmail lands oft daer omtrint gelege(n)/
te berge onder zittert opten wech tusschen thienen ende/
geldenaken te houden te hebben en(de) te gebruycken van halfm(er)te/
dat was int jair xiiii[c] lxix eenen t(er)mijn van xii jairen/
langh deen na dander zond(er) middel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynnen voer en(de) om xxi halst(ere)n hards corens goeds/
en(de) payabels zittersche pacht ts(in)te andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen en(de) [op heuren cost] te thienen op des voirs(creven) goidsh(uys) zolde(r)/
ald(air) te leve(re)n den selven goidshuyse alle jae(re) (et)c(etera) (et) q(uoli)[b(et)]/
ass(ecutu)[m] It(em) thien dach(mael) lands gelegen opte m(er)chelle in/
drie stucken aldair te houden en(de) te gebruycken van halfm(er)te/
int voirs(creven) jair [van lxix] eenen t(er)mijn va(n) xiii jairen [langh] eenp(ar)lick/
vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om vijff/
zacken t(er)wen goeds en(de) payabels der zitt(er)sche pacht/
ts(in)t andriesmisse ap(oste)ls te betalen en(de) op des voirs(creven) goidsh(uys)/
zolde(r) te leve(re)n alle jaire (et)c(etera) et quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] welke thien dachmail theuren aencomene besaeyt wae(re)n met evenen en(de) erwiten It(em) een half boender lands gelege(n)/
opten geldenaeckschen wech te houden en(de) te gebruycke(n)/
va(n) halfmerte int voirs(creven) jair va(n) lxix eene(n) t(er)mijn va(n)/
xiiii jairen langh deen na dand(er) staphans vervolgende/
Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) en(de) om eenen sack t(er)wen/
goeds en(de) payabels te betalen en(de) te leve(re)n gelijc [ten tijde en(de) plaetsen] voirscr(even)/
steet welck half boend(er) lands theuren ae(n)comen besaeyt
//
was met wynt(er)coirne En(de) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynnen alle/
de voirs(creven) lande all [wel en(de) loflic wynnen en(de) werven selen ende die] theuren affscheiden bloot laten zelen Cor(am)/
vync heyk(ens) januarii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt