SAL7761, Act: V°220.1 (579 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°220.1  
Act
Date: 1473-07-22

Transcription

2021-01-10 by Walter De Smet
It(em) denijs laukens vleeschouwe(r) in deen zijde en(de) (christ)iaen criel/
in dande(re) die op hede(n) dach va(n) rechte hadde(n) voir meye(r) en(de)/
scepen(en) va(n) loeven(e) hebbe(n) dien dach v(er)stelt tot va(n) hede(n) over/
acht dage(n) naestcomen(de) te mistide om alsdan te diene(n) gelijc hij/
op hede(n) gedient soude hebbe(n) cor(am) m(er)cels hoeve(n) julii xxii
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt