SAL7761, Act: V°228.5-V°229.1 (598 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°228.5-V°229.1  
Act
Date: 1473-07-23

Transcription

2021-02-04 by Walter De Smet
Wij m(er)cels hoeve(n) scepen(en) te loeven(e) doen cond allen liede(n) dat/
boven tgene des tanderen tijden te weten op s(in)tjans avont bap/
tisten int jaer xiiii[c] lxxii voir scepen(en) van loeven(e) gepasseert/
is tusscen aerde vanden zande ende katlijne(n) lavaerts zijne(n)/
wive in deen zijde peteren vanden zande wettich sone des/
voirs(creven) aerts van zijnen voirbedde en(de) lijsbeth vander heyden/
wettich wijf des voirs(creven) peters in dande(re) is alnoch geraempt/
ende geclaert des hier nae volcht Ierst zijn verclaert de/
goede der voirs(creven) katlijne(n) die tot huerrer disposicie(n) staen/
selen op dat dair om gheen questie(n) en gebuere(n) in nacomen(de)
//
tijden Te weten vier rijders op de kercke oft kercmeesters van wese/
male Item twee rijders op gielise van hoelair It(em) twee rijnschguld(en)/
op matheeuss colcx huys en(de) hoff inden wyerinc ende drie mudde/
rocx te wesemale al erflijc Item twee rijders op henricke va(n) couthe(m)/
Item twee rijders op henricke vander moelen Item eene(n) rijdre op/
jans van hoeye huys Item twee rijd(er)s op henricke tsours It(em) twee/
crone(n) op gielise van adelberghe It(em) drie crone(n) op henr(icke) galoys/
It(em) iiii pet(er)s op gielise van ranshem ende drie rijd(er)s op arde kynart/
al lijfrente(n) welke erf ende lijfrenten voirs(creven) de voirs(creven) katlijne/
hadde ende aenden voirs(creven) aerde in huwelike brachte It(em) acht rijd(er)s/
en(de) xvi(½) stuv(er)s op de rose Item twee schilde op janne de clerck/
van wesemale erflijc Item thien peters op mijne(n) he(re) va(n) ghete/
It(em) sesse pet(er)s op henricke nabbe It(em) twee peters op anthonise/
van wynge ende drie peters [cronen] op meester aerde willems lijftochte(n)/
welke erflike en(de) lijftochtrinte(n) insdeels gecome(n) zijn vand(er) zijden/
der voirs(creven) katlijnen ende insdeels gecocht met hue(re)n penninge(n)/
die zij aenden voirs(creven) arnde brachte Ende de claernisse van alle(n)/
den voirs(creven) rinten is gedaen te dier mey(n)ingen dat behoude(n) de(n)/
voirs(creven) aerde dair inne zijn tocht ende heffen de voirs(creven) katlijne/
dair af sal moegen disponeren dair inne aert sal consente(re)n/
oft anders selen die volgen huere(n) erfgename(n) en(de) de(n) ghene(n)/
die dair op staen Ende oft die gelost werden selen die op dat/
de voirs(creven) katlijne begheert weder ter selver natueren in/
renten werden aengeleecht ende de brieve selen altijt w(er)de(n)/
geleecht int clooster opte halfstrate om dair mede te wercke(n)/
navolgende desen tractate Item de voirs(creven) peter en(de) zijn wijf/
selen den voirs(creven) aerde ende zijne(n) wive altijt scadeloes houde(n)/
ende ontlasten van allen borchtochten die de selve aert voir/
hen heeft gedaen oft namaels doen mochte alsoe dat des voirs(creven)/
aerts goede dair inne niet gepraemt en selen wesen die/
der voirs(creven) katlijnen na inhoudt vanden voirs(creven) vorsten oft dese(n)/
tractate behoiren te volgen It(em) oft namaels e(n)nige(n) last/
quame van borchtochten die de voirs(creven) aert voir ande(re) p(er)sone/
hadde gedaen ende dair af aert niet gelost en is oft gelost/
en worde dien last sal genome(n) werden vander gemeynder/
haven des voirs(creven) aerts ende zijns wijfs ende van tghene/
des zij van goeden oft renten de voirs(creven) gespecific(er)de p(ar)tie(n)/
dair inne gheenssins begrepen namaels selen moege(n) vercrige(n)/
Ende oft namaels enigen last gebuerde uut ocsuyne vander
//
voirs(creven) katlijne(n) lavaerts oft van huere(n) voirmanne(n) dat die(n)/
last genomen sal werden op de goede na desen tractate/
der selver katlijne(n) toebehoirende sonder des voirs(creven) arts/
goede dair inne gepraemt te werden P(ro)mitt(entes) ratu(m)/
tene(re) (con)d(iciones) et (con)ve(n)c(i)o(n)es antedictas p(ro) se et suis succ(essoribus) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] julii xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-10 by Xavier Delacourt