SAL7761, Act: V°77.1 (244 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°77.1  
Act
Date: 1472-12-07

Transcription

2020-06-08 by Walter De Smet
It(em) lijsbeth vander maeldonck dochter wilen jans heeft openb(ar)lic gemechticht/
en(de) wettelike macht en(de) zunderlinghe beveel gegeven en(de) gheeft met des(en)/
l(ette)ren mathise mychiels vleeschouwe(r) om van heuren weghen en(de) tot heuren/
behoef aen te slaen op te heffen en(de) taenveerden alle alsulken recht actie/
en(de) versterffenisse alse der selver lijsbetten aengestorven en(de) bleven es oft/
heure toebehoiren mach in allen den omberuerliken en(de) erfliken goeden die/
bleven zijn na de doot arnds en(de) jans wilen cruesens gebruede(re)n heure oude/
oems oft die de selve gebruede(re)n tsamen oft bizundert te houden ende te/
besitten plagen hoedanich die zijn oft waer zij gelesen gelegen wesen moege(n)/
Ende oic ofts noet zij tvoirs(creven) heure recht actie ende versterffenisse met rechte/
teysschen te bedinghen en(de) tot den eynde desselfs te vervolghen tallen plaetsen/
en(de) voer alle gerichten daer dat behoiren sal moegen Aensprake en(de) verantw(er)d(en)/
dairaf te doen thoenisse van levender wairh(eit) en(de) alle ande(re) manie(re)n van proeven/
te leyden en(de) zijnre wederp(ar)tien thoenisse taenhoiren en(de) te wed(er)leggen Inder/
saken te sluyten vo(n)nisse int(er)locutorie en(de) diffinitive teysschen d(air)aff tappelle(re)n/
en(de) des weder af te gaen en(de) alle ande(re) poenten en(de) articulen van rechte d(air)inne te/
houden en(de) te vorde(re)n die daer toe na recht oft costume vand(er) plaetsen daer/
dat geboirt behoiren moegen en(de) den voirs(creven) p(ro)cureur orb(er)lic duncken selen/
En(de) voirt alle tghene dair inne en(de) in des daer aen cleeft te doen en(de) te vord(ere)n/
dat de voirs(creven) constitueerd(er)sse selve doen soude oft mochte wairt dat zij/
alt(oes) in heuren p(er)soene tegewoirdich wae(re) Heeft voirts de voirs(creven) lijsbeth/
den voirs(creven) heuren p(ro)cureur gegeven en(de) verleend en(de) gheeft met des(en) l(ette)ren/
volcomen macht en(de) aucto(r)iteit eenen of meer p(ro)cureur of p(ro)cureurs in/
zijn stad te stellen die gelike macht hebben sal en(de) selen inden saken/
voirger(uert) en(de) de selve gesubstitueerde te wed(er)roepen en(de) de sake weder aen/
te nemen en(de) te vervolgen zo wanneer hem gelieft Geloven(de) de selve/
lijsbeth voer goed vast en(de) van weerden te houden tot eeuwigen dagen/
wes bij heuren voirs(creven) p(ro)cureur oft zinen voertgesubstitueerden inden vors(creven)/
saken en(de) in des d(air)aen cleven mach het zij voe(r) oft tegen heure gedaen en(de)/
gevord(er)t sal werden in e(n)nig(er) manie(re)n zonder argelist Cor(am) ambob(us) burg(imagistris)/
roel(ants) vync scabinis dec(embris) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-04-27 by Xavier Delacourt