SAL7762, Act: R°10.3-V°10.1 (17 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°10.3-V°10.1  
Act
Date: 1474-07-01

Transcription

2019-11-09 by Walter De Smet
Cont zij allen lieden dat willem van ghestele sone wilen pet(er)s/
en(de) elijsbeth scepers zijn werdynne in p(rese)ncia hebben gehuert/
en(de) bekent gehuert te hebben tegen thielmanne van schoenen/
berghe en(de) henricke vander porten als gesworen(en) inden/
ambachte vander vetterwarier bynnen loven(en) inden name/
en(de) van wegen vanden selven ambachte de slach molen/
den selven ambachte toebehoe(re)nde met alle hue(re)r toebe/
hoirten gelegen op dulake te houden te hebben en(de) te/
gebruyken van sint jansmisse baptisten lestleden eenen/
t(er)mijn van drie jae(re)n lanc eemp(er)lic vervolgen(de) elx/
jars dae(re)nbynnen om en(de) voir vijfen(de)twintich gulden(en)/
leeuwe d(er) mu(n)ten (et)c(etera) te weten(e) vieren(de)dertich/
stuvers d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n ts(her)togen van burg(oignen)/
en(de) van brabant voir elcken leeu gerekent tallen/
vierdel jairs een vierdel dair af te betalen den/
vors(creven) gesworen(en) vand(en) vors(creven) ambachte ten tijde zijnde den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken termijne als v(er)reicte/
schout oft altoes den vors(creven) ambachte ond(er) te laten/
tslach ghelt van eenen laste smouts te weten(e) te weten(e)/
twelf guld(en) te xiii(½) st(uvers) tstuc et sic ulterius de v(er)bo ad/
v(er)bum uut habet[(ur)] lib(r)[o] lxxi augusti xxiii nu callabe(r) tot desen is vorweerde oft de voirs(creven) willem bynnen/
den voirs(creven) t(er)mijne aflivich oft afhendich worde en(de)/
men als dan inde vors(creven) molen bevond saet smout/
oft koeken yemande vanden vors(creven) ambachthouders
//
bynnen loven(en) toebehoe(re)nde dat die ghene die dat/
saet smout oft koeken toebehoert met zijnder/
eedt sal mogen d(air) uut halen en(de) na hem trecken/
het en wae(re) datmen metter wairheit bevonde/
dat de vors(creven) willem tegen hen sond(er) argelist/
gecocht hadde Hier af zijn borgen d(er) voirscr(even)/
ghehuyssche gort bubbelere molde(r) en(de) gheert/
van thienen diemen heet hudge en(de) jan de/
scepere sone wilen jans woenen(de) te binckem/
[swager des vors(creven) willem(me)] Et duo p(ri)m(i) vos heykens julii p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer