SAL7762, Act: R°103.1 (189 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°103.1  
Act
Date: 1474-10-27

Transcription

2019-03-18 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat roelof van berthem onse ingeseten poirte(r) heeft/
geconstitueert gesett en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren (con)stitueert/
stelt en(de) ordineert zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s arnold van kets/
janne wetwale matheeuse nijs ty(m)merman reyne(re)n vande(n) cousgate/
janne van borre en(de) wille(m)me van leefdale in allen zine(n) saken/
geschillen en(de) bederven die hij nu uutstaende heeft oft namails/
hebben sal in aenlegg(er)s oft verweerders stad [hoedanich die zijn] Gevende ende/
verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er) den voirs(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de) elken/
bezunder thoenre des(er) volcomen macht aucto(r)iteit ende zunderlinge/
beveel alle de selve saken met rechte te verwaren te beschudden/
te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichten ende/
tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen Ende desgelijcx/
om alle des vors(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten pachten en(de) ande(r)/
schulden diemen hem nu sculdich es of namails wesen zall te wat plaetsen datt zij Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfange(n)/
den sculde(re)n van heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie/
te gheven daghe ende respijt te verleenen vanden ande(re)n d(air)voe(r)/
te panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen co(m)posicie en(de)/
mynlike yffeninghe d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)nissen en(de)/
die te doe exeque(re)n De selve tsijze rinten pachten en(de) schulden/
met rechte teyschen en(de) te te vervolghen die te wynnen en(de) te v(er)liese(n)/
talle(n) plaetsen en(de) voer alle gerichten dair dat behoeven en(de) te/
doen sal wesen Getuyghen ofts behoeft te leiden der wed(er)p(ar)tie(n)/
getuygen te zien zweren die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n/
also wail int principael als int accessoir also dicwile ende/
menichwerven als des te doen zijn sal Ende alle poenten ende/
articulen van rechte d(air)toe te vorde(re)n die na rechte of costume/
vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen [en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken sele(n)] Ende/
voertaen alle tghene (et)c(etera) Gelovende vast (et)c(etera) cu(m) co(m)put(atione)/
(et) revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants ouder(ogghe) scab(inis) oct(obris) xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer