SAL7762, Act: R°114.1 (211 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°114.1  
Act
Date: 1474-11-07

Transcription

2019-04-09 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan weyns van libbeke soen wilen reyners/
heeft geconstitueert gestelt ende geordineert ende met des(en) l(ette)ren/
constitueert stelt ende ordineert zijne p(ro)cur(eur)s ende voergang(er)s/
arnde wigg(er)s hoedemake(r) andriese van ermbeghem geheten/
de munte(re) en(de) arnde de smet woenen(de) te lovenjoul in allen/
zijnen saken geschillen ende bederven die hij nu uutstaende/
heeft oft namails hebben sal in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad/
hoedanich die zijn Gevende en(de) verleenen(de) de vors(creven) (con)stitueerd(er)/
den voirs(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) volcome(n)/
macht auctoriteit en(de) zunderlinghe beveel alle de selve saken/
met rechte te verwae(re)n te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen/
tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair dat/
behoeven sal moegen Ende desgelijcx om alle des voirs(creven)/
constitueerd(er)s tsijze rinten pachten ende ande(r) sculden diemen/
hem nu sculdich es of namails wesen sal Te manen teyschen/
op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfange/
quijt te schelden en(de) quitan(cie) te gheven daghe en(de) respijt/
te verlenen vanden ande(re)n D(air) voe(r) te panden te daghen ende/
rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe/
dairaf te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) de selve vo(n)niss(en)/
texeque(re)n De selve tsijze rinten pachten en(de) sculden met/
rechte teyschen ende te vervolgen die te wynnen en(de) te verliesen/
voer alle gerichten dair dat behoeven en(de) te doen sal wesen/
getuygen ofts behoeft te leiden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien/
zwee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int p(ri)ncipael/
als int accessoir also dicwile en(de) menichwerven als des te doen/
zijn sal en(de) alle poenten en(de) articulen van rechte d(air) toe te vord(ere)n/
die na recht of costume vand(en) plaetsen dair dat geboert/
behoiren moegen en(de) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken selen/
Ende voerts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast cu(m) comput(atione)/
et revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants roelofs scabinis/
nove(m)br(is) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer