SAL7762, Act: R°122.1-V°122.1 (229 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°122.1-V°122.1  
Act
Date: 1474-11-16

Transcription

2021-02-10 by Walter De Smet
Item jouffruwe johanne van berghen wettighe dochter wilen/
willems van berghen met eenen momboir hair in desen/
verleent in jegenwordicheiden der scepen(en) van loven(e)/
gestaen heeft uutgegheven voir hair hae(re)n erven ende/
nacomelingen lodewijcke lesens cleermake(r) en(de) zijnen/
nacomelingen een huys metten derdengedeelte van eend(er)/
heymelicheit en(de) allen sijnen toebehoirten alsoec gelegen is/
inde scrijnstrate tusschen thuys en(de) de schaelgie toebehoe(re)nde/
d(er) ca(m)men geheten de drie coningen jans van dormale op deen/
sijde thuys en(de) de schaelgie peters van kyelsdonc geheten keers/
makers op dandere comen(de) achterweert metter zijden ten/
drie coninghen sesse voete en(de) metter zijden ter schaelgien/
weert des voirs(creven) peters drie voete verre luttel myn oft/
meer tot int houthuys oft stal d(er) vors(creven) jouffr(ouwen) johannen/
met eender leemender want van ond(er) tot boven die de/
voirs(creven) lodewijc loet en(de) draetrecht sal doen maken en(de) die/
tot eeuweghen daghen houden tsijnen coste na uutwisen/
van eenen cruyse gemaect staende inden muer bynnen/
vanden voirs(creven) houthuyse ter drie coninghen weert en(de) alsoe/
draetrecht tot opden uutersten cant der heymelich(eit) des/
voirs(creven) lod(ewijcx) ten voirs(creven) houthuyse weert inne Behoudelic hue(r) der/
vors(creven) jouffr(ouwen) johanne(n) en(de) hue(re)n nacomelingen doir den/
vors(creven) want hue(re)n dorganc ter zijden weert vand(en) vors(creven) drie/
coninghen alsoe breet als dien nu is uut hue(re)n voirs(creven)/
houthuyse afgesloten vanden erve des vors(creven) lod(ewijcx) ter scrijnstraten/
weert uut en(de) doir de dore vand(en) huyse des vors(creven) lod(ewijcx) also/
zij dien van outs gehadt heeft sond(er) yemants wederseggen/
Bij also dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) joha(n)ne noch hue(r) nacomelingen/
doir den selven ganc bij dage noch nachte en zullen mogen/
drive(n) noch doen driven e(n)nighe vercken(en) oft d(air) uut drage(n)/
e(n)nighe vulicheit van weyxele oft ande(r) onreinicheit Item/
salmen de selve lod(ewijc) de vors(creven) [want] also maken en(de) setten dat men de pijpe/
[vand(en)] voirs(creven) heymelich(eit) d(er) vors(creven) jouffr(ouwen) inden vors(creven) stal staen(de) op hair sijde/
sal mogen afbreken zond(er) de selve want te breken alsmen die/
heymelich(eit) sal behoeven te veghen Met condicien oic dat/
men dlicht comen(de) inden voirs(creven) stal en(de) coken(en) vanden vors(creven)/
huyse des vors(creven) lodewijcx vand(en) zijden en(de) erve des/
vors(creven) peters van kyelsdonc en [sal] moghe bety(m)me(re)n noch
//
benemen in gheend(er) manie(re)n Eerflic te houden en(de)/
te besitten op eenen d(enier) borsghelts en(de) vortaen op twe(e)/
ryns gulden(en) goet en(de) ghinge te weten(e) twintich/
stuv(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n ts(her)togen van burg(oign)[en]/
en(de) van brabant voir elcken r(yns) guld(en) gerekent erflic/
tsint jansmesse baptisten te betalen der vors(creven) jouffr(ouwen)/
johannen en(de) hue(re)n nacomelingen d(air) af dierste/
betalinge innegaen sal van sint jansmesse bap(tis)[te(n)] ov(er)/
naestcomen(de) over een jair en(de) niet eer Et sub/
hiis [censu et condicionib(us) p(re)sc(ri)ptis] sat(isfacere) et war(andizare) Et pot(erit) red(imere) q(ua)n(do)cu(m)q(ue) vol(uerit) med(iantibus)/
trigintasex flor(enis) renen(sibus) te xx st(uvers) tstuc ac cu(m) roela(n)t(s) vos/
no(vembris) xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer