SAL7762, Act: R°144.1 (259 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°144.1  
Act
Date: 1475-01-09

Transcription

2019-05-20 by Walter De Smet
Allen den ghene(n) dien dese onse opene l(ette)ren gethoent sullen worden burg(er)/
meeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stad van loven(en) saluyt Doen te weten(e) dat op hede(n)/
voir ons comen is heilwijch weduwe jans wilen neve wonen(de) nu t(er)tijt te lov(en)/
en(de) heeft geordin(er)t gestelt en(de) gemaict en(de) met des(en) l(ette)ren maect ordineert en(de) stelt/
heure p(ro)cur(eur)s en(de) voirgeng(er)s hubrechte(n) van straten onsen ingeseten poirte(r) wettige(n)/
man en(de) momboir cornelien docht(er) jacops wile(n) vand(er) capellen he(re)n ja(n)ne gyntens/
prieste(r) ja(n)ne h(er)mans henricke h(er)mans sinen sone en(de) elken va(n) hen besund(er)t in allen/
hue(re)n saken gescillen en(de) bederve(n) die sij nu te doen heeft oft namaels hebbe(n) sal/
moghe(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die sele(n) sijn Geven(de) en(de) v(er)lenen(de)/
de vors(creven) constitueerdersse de(n) voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elke(n) besund(er)t volcome(n) macht/
auctoriteit en(de) zund(er)linghe beveel alle de selve saken met rechte te verware(n) te/
bescudden te v(er)volghe(n) en(de) te bedinghe(n) talle(n) plaetsen en(de) gerichte(n) en(de) tege(n) eene(n) iege/
liken d(air) dat behoeve(n) sal moghe(n) En(de) desgelijx o(m)me alle d(er) voirs(creven) (con)stitueerd(er)sse(n)/
tsijsen rinte(n) pachten en(de) and(ere)n sculden dieme(n) huer nu sculd(ich) is oft namaels wese(n)/
sal te manen teisschen op te bue(re)n en(de) tontfanghe(n) den sculde(re)n va(n) hue(re)n ontfa(n)ge/
quijt te scelden en(de) quitan(cie) te gheven d(air) voe(r) te panden te daghene en(de) rasta(men)[te]/
te leggen composicie en(de) mynlike yff(eninge) d(air) af te make(n) en(de) oic om biden vors(creven)/
h(ere)n ja(n)ne gyntens tontfanghe(n) tot des vors(creven) hubrechts va(n) straten en(de) cornelien/
sijnre huysvrouwen behoef en(de) heure(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) behoef alsulke(n) guedi(n)ge/
erffenisse en(de) vestich(eit) alse de hee(re) va(n) gaesbeke d(er) vors(creven) constitueerdersse(n)/
sculd(ich) is te doene also sij seeght va(n) sesse rinsch(en) gul(den) erflik(er) rinte(n) op seke(r)/
goede den vors(creven) hee(re) van gaesbeke toebehoi(re)nde te heeze gelege(n) En(de) oic de/
vors(creven) chijse rinten pachten en(de) sculden met rechte te v(er)volghen en(de) te bedinghe(n)/
die te wynne(n) en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen en(de) voir alle gerichte(n) d(air) dat/
behoeve(n) en(de) te doen sal wese(n) En(de) alle pointe(n) en(de) ar[ticulen] va(n) rechte d(air) toe te/
vord(ere)n die nae recht oft costume vand(er) plaetsen d(air) dat geboirt behoire(n)/
moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken sullen En(de) voirt alle tgene/
d(air) inne en(de) in des d(air) aen cleve(n) mach te doen en(de) te vord(ere)n het sij inden recht/
oft d(air) buyten dat de vors(creven) constitueerd(er)sse selve doen soude oft mocht/
waert dat zij voe(r) ogen wae(re) Geloven(de) de selve (con)stitueerd(er)sse vast en(de)/
gestentich te houden tewigen dagen wes biden vors(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elken/
besund(er)t ind(er) vors(creven) saken en(de) in des d(air) aen cleve(n) mach gedaen en(de) gevordert/
sal worden het sij te wynne oft te v(er)liese in e(n)nig(er) manie(re)n Des torco(n)d(en) (et)c(etera)/
hanckart substituto burg(imagistro) berge langr(ode) scab(inis) ja(nuarii) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer