SAL7762, Act: R°147.1-V°147.1 (263 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°147.1-V°147.1  
Act
Date: 1475-01-07

Transcription

2020-04-23 by Walter De Smet
Item nycholaus moens factor pilleoru(m) pro se et nomi(n)e p(ro)p(ri)o ac nomi(n)e/
et ex p(ar)te f(rat)ris anthonii p(ro)fessi monasterii capelle de herne f(rat)ris/
johannis co(n)versi monasterii n(ost)re d(omi)ne de gracia sororis beatric(en)/
p(ro)fesse monasterii vallis ducis et sororis katherine (con)v(er)se mo(na)sterii/
de beapre libe(r)orum dicti nycholai et de et cum consensu et auc(torita)te/
eidem nycholao p(er) dicta monasteria nomi(n)e suor(um) ipsor(um) ac nomi(n)e/
et ex p(ar)te d(i)c(t)or(um) suoru(m) libe(r)orum in eisdem monasteriis p(ro)fessor(um)/
in infra sc(ri)pt(is) data et concessa p(er) l(itte)ras patentes desup(er) (con)f(ec)tas/
ut p(ri)ma facie apparebat quar(um) tenor sequitur in hec verba Wij/
prioren abdissen der goidshuysen vander capellen te herne bij/
edinghen van onser vrouwen van gracien boven schoete bij bruessel/
van tshertoghendale bij loevene en(de) beaupre bij gheerdsberghe/
ende gemeyne co(n)vente der selver goidshuysen onder de dyoc(esis)/
van ludick en(de) van camerijc Doen cond allen lieden consente(re)nde/
elc onser inden name vanden voirs(creven) goidshuysen en(de) onse nacome/
linghen van weghen brueder anthoenijs prieste(r) tot herne broed(er)/
jan co(n)vers tot onser vrouwen van gracie zuster beatricen/
religiose p(ro)fes tot tshertogendale en(de) zuster katlinen co(n)versynne/
van beapre alle wettighe kynde(re) claes moens poirters van/
loeven dat de selve claes die wij weten dat mids ziecheid(en)/
en(de) anders van schulden grotelic belast es die hij zonder onse/
consent van weghen zijnre kynde(re) niet vervallen en kan/
en(de) zonder dair om te vercopen een deel zijnder erflicheden te/
weten een huys met zijnre toebehoirten gelegen te loeven inde/
proofstraet tegen de halle op den hoeck van eenen straetken/
geheten de verduldicheit aen deen zijde en(de) aen jans ghereelmak(er)s/
huys aen dander zijde tot volcomender betalinghen van alle(n) zine(n)/
schulden en(de) co(m)me(r) Dairaf hij voer wet te loeven deughdelijck/
claernisse doen sal zo bij brieven oft ke(n)nissen ende verclaren/
vanden p(er)sonen daer aen hij belanc en(de) tachter es en(de) dat de/
selve claes dairaf alleen sal moegen doen [den] coeperen de vesticheit/
en(de) dat die van weerden en(de) machte sal bliven gelijc oft wij zijn/
kynde(re) en(de) religiose onser goidshuysen die met hem gedaen hadde(n)/
behoudelic oft dat selve huys met zijnre toebehoirten v(er)cocht zij(n)de/
meer gedroeghe dan zijn voirs(creven) schult dat die pe(n)ninghe van dien/
meer zelen werden gesett in die wissel tot loeven D(air) mede die/
coepers selen zijn los en(de) vry als van ons [te] hebbene behoirlike
//
vesticheit om dat selve surplus beleet te werden tot erflicheyden/
tot behoef des voirs(creven) claes zijn leefdaghe en(de) na hem tonsen behoef/
en(de) ons(en) godshuysen gelijc te hebbene Geloven(de) vast gestentich/
en(de) van weerden te houdene des die voirs(creven) claes in desen ter/
meyninghen als boven doen sal zonder dair tegen te doene te come(n)/
oft vervolghen in e(n)nigher manie(re)n bij enighe rechten gheestelic/
of weerlic verthijende alre excepcien die ons hier jegen dienen/
den voirs(creven) claese oft den coeperen des huys voirs(creven) ontdienen/
souden moegen alle argelist uutgescheiden Des ter ky(n)niss(en)/
hebben wij p(ri)oren abdissen en(de) co(n)venten voirs(creven) elc onse gemeyne/
co(n)venten zegelen van onsen goidshuysen voirs(creven) hier aen gehangen/
den achtiensten dach van novembri int jair duysent vierhond(er)t/
en(de) vie(re)ntseventich Sup(er)portavit cu(m) debita eff(estucatione) domu(m) unam/
nu(n)cupatam tessche cu(m) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) sit(am) in p(re)positistrata ex/
opposito phale lovan(iensi) supra conu(m) vici d(i)c(t)i verduldich(eit) inter eu(n)dem/
vicum et domu(m) olim ludovici quond(am) hont pistoris nu(n)c vero godefridi/
dekens factoris gorelloru(m) extenden(tem) retrorsum usq(ue) ad bona olim/
everardi quond(am) de wynghe nu(n)c joh(ann)is goederthoys Ex(posi)[t(o)] imp(ositus)/
est iu(r)e he(re)d(itari)[o] everardus mynnemoens filius quond(am) gerardi p(er) (et) sat(isfacere)/
et wa(randizare) sub vigintiduabus cu(m) dimidia libr(is) a(n)nui census monete curre(n)t(is)/
capelle b(ea)te marie virginis in hoolstrata sex cu(m) dimidia libr(is) (con)si(mi)lib(us)/
magno beghinagio lovan(iensi) duabus libr(is) (con)si(mi)libus mo(na)sterio p(re)dicator(um) lov(aniensi)/
quatuor aur(eis) denar(iis) d(i)c(t)is peters mo(ne)[te] quond(am) d(omi)ni ph(ilippi) duc(is) (et)c(etera) jacobo/
edelhe(re) p(er)solven(dis) uno aureo denar(io) d(i)c(t)o ryder te xxvi stuv(er)s he(re)d(itarii) ce(n)sus/
que(m) do(micel)[la] kath(er)ina quond(am) de buetsele et duobus ryders te xxv(½) st(uvers)/
tstuc he(re)d(itarii) census quem d(omin)us will(el)mus quond(am) edelhe(re) p(res)b(yte)r ad eadem bo(na)/
acquisiveru(n)t octo flor(enis) renen(sibus) he(re)d(itarii) census diversis p(er)sonis p(er)solven(dis)/
de quibusquidem octo florenis renen(sibus) he(re)d(itarii) census iamdict(a) p(re)d(i)c(t)a dom(us)/
p(re)d(i)c(t)i godefridi dekens p(er)solve(re) tenetur in futur(um) tres flor(enos) ren(enses) he(re)d(itarii)/
census t(am)q[u(am)] sub iu(r)e totali (et)c(etera) Cor(am) roelants lyeminghen ja(nuarii) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer