SAL7762, Act: R°176.1-V°176.1 (327 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°176.1-V°176.1  
Act
Date: 1475-01-19

Transcription

2019-07-18 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) met ky(n)nissen der wairh(eit) dat jan vand(er)
//
loe geboren van mechlen soen willems vander loe heeft gemaict/
en(de) geordineert en(de) met des(en) maict en(de) ordineert zijne/
p(ro)cur(eur)s en(de) zaeckweldighe meest(er) joese van boechout ja(n)ne/
va(n) tilborgh janne vander eycken janne cele lod(ewijcke) mercks/
voerspreke wille(m)me vander straten joese arens gielise/
mingres romboute vleeming laureyse meel pet(ere)n galopijn/
aelbrechten de punde(re) wille(m)me de leeu arnde everswijn/
h(ere)n henr(icke) van haesdonck [priester] henr(icke) van wesenbeke joese de/
clerck gielise de clerck adriaene andries mychiele/
van bodeghem en(de) zeghe(re)n de wynte(r) en(de) elken van hen/
bizund(er) bewis(en) des(en) in alsulker manie(re)n dat de condicie/
vanden eenen niet minder en zij dan vanden ande(re)n mair/
dat tghene dat bijden eenen begonnen es bijden and(ere)n/
vervolght en(de) geeyndt sal moegen werden in allen zine(n)/
saken questien en(de) bederven die hij nu te doen en(de) te vord(ere)n/
heeft of namails hebben sal moegen also wel eyschende/
als verwerende Gevende en(de) v(er)leenen(de) de vors(creven) (con)stitueerd(er)/
den vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) volcome(n)/
macht auctoriteit en(de) speciael beveel alle de selve zijn/
saken en(de) bederven tegen eene(n)yegeliken en(de) voer allen/
richt(ere)n en(de) wethoude(re)n met rechte te vervolgen te beschudde(n)/
te verwaren en(de) te bedinghen en(de) alle pointen en(de) articule(n)/
van rechte d(air)inne te houden en(de) te vord(ere)n die d(air) toe nae/
recht of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoire(n)/
moegen en(de) hen orb(er)lic duncken selen Ende desgelijcx/
om inden name vanden vors(creven) constitueerd(er) alle alsulke/
tsijze rinten pachten en(de) schulden hueringhen en(de) ande(r)/
schulden alsmen hem nu sculdich es of namails wesen sa(l)/
hoedanich die zijn oft aen wat goeden of p(er)sonen die/
uutstaen Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfange(n)/
quitancie van heuren ontfanghe te gheven composicie
//
en(de) mynlike yffeninghe dairaf te maken d(air)voe(r) te panden te/
daghen en(de) rastamente te doen leggen scepen(en) brieve te/
vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n En(de) oic de selve tsijze rinte(n)/
pachten hueri(n)ghen en(de) schulden ofts geb noet wae(r) geboirde/
met rechte te vervolghen tegen eene(n)yegeliken en(de) talle(n)/
plaetsen dair dat behoeven sal moegen getuygen ofts/
behoeft te leyden d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te zien swe(re)n/
die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wale int/
principael als int accessoir also dicwile en(de) menichw(er)ve(n)/
als des te doen zijn sal En(de) d(air) inne en(de) in allen/
ande(re)n des vors(creven) constitueerd(er)s saken te doen en(de) te/
vorde(re)n het zij inden rechte of d(air) buyten alle tghene/
dat hij selve doen soude of mochte wairt dat hij/
voer oeghen wae(r) Ende oic in hen stad eenen of/
meer ande(re) te stellene en(de) te substitue(re)ne hebbende/
alsulke gelike macht als dese En(de) heeft gelooft de/
vors(creven) (con)stitueerd(er) te houde(n) voer goed vast en(de) gestadich/
teeuwigen dagen alle tghene dat bijden vors(creven) zeve(n) p(ro)cur(eur)s/
of den eene(n) va(n) hen oft bij heuren of zine(n) gesubstitueerde(n)/
hier inne gep(ro)cureurt geeyscht geacht(er)volght ontfange(n)/
quijtgeschouden of and(er)s gedaen sal wesen het zij te/
wynne of te verliese zond(er) dair tegen te doen/
of te doen doene in e(n)nig(er) manie(re)n zond(er) argelist behoudel(ic)/
den vors(creven) constitueerd(er) goede wettige rekeninge en(de) bewijs/
te geschien vande(n) vors(creven) zijne(n) p(ro)cu(reur)s en(de) heuren gesubsti/
tueerden en(de) elken bizund(er) tallen tijde(n) als hij des va(n)/
hen(m) begh(ere)n sal Due(re)nde oic dese p(ro)curacie en(de) mechtich(eit) tot desselfs constitueerd(er)s wed(er)roepene en(de) niet langher/
cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro) roelants vos ja(nuarii) xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer