SAL7762, Act: R°177.1-R°181.1 (328 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°177.1-R°181.1  
Act
Date: 1475-01-20

Transcription

2019-07-28 by Walter De Smet
Cont sij allen lieden dat jan en(de) goort wynter ghebruede(re) kinde(re)/
jans wylen wynter van holsbeke henrick ouderogghe gheheete(n)/
vander couthe(re)n ende marie wynters sijn huysvrouwe suster/
der voirs(creven) ghebruede(re) ende lijsbeth wynt(er) oick sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n/
en(de) sust(er)s in p(rese)ncie(n) der scepen(en) van loven(en) ghestaen hebben ghekint/
en(de) ghelijt dat bij consente henricx vanden eynde huers neven/
ald(air) teghewoirdich sijnde en(de) consente(re)nde tusschen hen gheschiet en(de)/
ghedaen es een deylinghe vanden goeden chijsen rinte(n) en(de) pachten/
die hen bliven en(de) verstorve(n) sijn nae ende vander doot des voirs(creven)/
wijlen jans huers vad(er)s en(de) wijlen katlijne(n) van meld(er)t gheheete(n)/
vander lanen sijnre huysvrouwen vaders en(de) moed(er)s der selv(er) kinde(re)/
Ende dat ind(en) selv(en) deylinghen bij consente des voirs(creven) henricx/
huer neve(n) ghevallen ende ghebleve(n) sijn den voirs(creven) goorde/
de goede erfchijsen ende erfpachten h(ier) ond(er) besc(re)ven Inden yersten/
drie dachmalen lants ghelijck sij gheleghe(n) sijn inde p(ro)chie/
van holsbeke t(er) plaetssen gheheeten hoortgat tusschen de goede/
gielijs beatren t(er) eenre ende anthonijs tsh(er)heyns t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) de helicht van xiiii zeelen lants gheleghen ald(air) onder de/
wijng(ar)de(n) te weten(e) die helicht die gheleghen is te cortelkew(er)t/
tusschen de goede van kersbeke t(er) eenre ende dand(er) helicht der vors(creven)/
lijsbetten in deylinghen ghevallen sijnde t(er) and(er) zijden It(em) de/
helicht van xiiii zillen lants gheleghen ald(air) opt selve velt vors(creven)/
te weten(e) die helicht die gheleghe(n) es oick te cortelke weert/
tusschen dand(er) helicht vand(en) selve(n) goede(n) der voirs(creven) lijsbette(n) sijnre/
sust(er) in deylinghe(n) ghevallen sijnde in deen zijde en(de) anthonijs/
ts(er)heyns voirs(creven) in dand(ere) It(em) een half dach(mael) lants gheleghen/
te holsbeke voirs(creven) opt brugg(er)velt tusschen de goede tcloest(er)s van/
ghempe ende der brugg(er)strate(n) ald(air) It(em) een halff dach(mael) lants/
ghelijck tghelege(n) is inde p(ro)chie van cortelke opden zavel ald(air)/
It(em) tderdendeel van eene(n)halve(n) boend(er) lants ghelege(n) inde/
p(ro)chie van lynden opt velt gheheeten tseeftinghe tussche(n) de goede/
der zielmissen ind(en) kercken van lynden ende de beke ald(air) It(em) (½) dach(mael)
//
eeussels gheleghen te holsbeke bijde beempde gheheete(n) dutssel/
beempde ende de goede des voirs(creven) goorts Item de helicht van/
eene(n) stuck boschs houden(de) int gheheele drie dach(mael) houden(de) gelege(n)/
inde p(ro)chie van holsbeke tusschen de goede van kersbeke in beyde(n) /
sijden It(em) de helicht van drie vie(re)ndeel boschs gheheeten/
gaesmansbosch ghelege(n) ald(air) tussche(n) de goede van kersbeke voirs(creven)/
t(er) eenre zijde(n) ende de goede henricx van opscheyde in dande(r) twee/
sijden dair af dand(er) helicht vanden selve(n) twee stucken boschs/
der voirg(enoemde) lijsbetten sijnre suster in deylinge(n) gevallen is It(em)/
de helicht van xx molevaten rox der maten van loven(en) erf(liker)/
pachts ten behoirlijken tijden vallen(de) aen en(de) op zeke(r) goede en(de)/
onderpande aen ende op zeke(r) goede ende onderpande joes/
smeyers inde p(ro)chie van cortelke ghelege(n) opt recht ende/
last uut den voirs(creven) goeden gaen(de) t(er)mi(n)s ende voirtaen op/
sesse hollan(sche) gulden(en) erf(liker) chijs ende rinten alle jaire te kersmisse/
te betalen(e) der voirs(creven) lijsbetten ende hue(re)n erf(genamen) en(de) naecomelinghen/
erf(lijck) in toecomen(de) tijden It(em) sal voort hebben de voirs(creven) goort in/
sijne dylinghen huys ende hoff met alle sijnre toebehoirte(n) houden(de)/
drie boender [paulo] ghelijck tgheleghe(n) is te holsbeke tusschen de/
dutsselbeempde t(er) eenre ende de strate ald(air) gaen(de) ten selve(n) beempde(n)/
weert t(er) tweeder ende de strate geheete(n) de bruggherstrate(n) t(er)/
derder zijden It(em) een half dach(mael) beempts ghelege(n) in dutssele(re)n/
beempde tussche(n) de goede tcloest(er)s van ghempe t(er) eenre ende/
de goede van kersbeke t(er) and(er) zijde(n) It(em) vierentwintich roede(n)/
beempts gheleghe(n) int selve broeck tusschen de goede tcloest(er)s/
van ghempde op deen zijde ende de goede henricx wylen vanden/
scryecke op dand(er) zijde It(em) iii(½) dach(mael) lants ghelijck sij gelege(n)/
sijn bij rot(er)nelsberch inde p(ro)chie van holsbeke tussche(n) de goede/
der taefflen sheylichs gheests van s(in)te pet(er)s te loven t(er) eenre en(de)/
henricx wijlen vanden scryeke t(er) and(er) zijde(n) It(em) (½) dach(mael) lants/
ghelijck tghelegen es opt brugg(er)velt inde p(ro)chie voirscr(even)
//
It(em) xl roeden beempts ghelijck sij gheleghen sijn inde selve p(ro)chie/
bijde beke ald(air) tusschen de selve beke ende de goede der kinde(re)n jans/
wijlen wynt(er) van duetsselle It(em) voort eene(n) guld(en) pe(n)ninck gheheete(n)/
rijder der mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toghe(n) (et)c(etera) erf(licker) chijs en(de) rinte(n) ten/
ghewoenlijken tijde(n) te betalen(e) aen ende op een stuck boschs der kinde(re)n/
jans wijlen van hoeb(er)ghen ghelijck tghelege(n) is inde p(ro)chie van libbeke/
tussche(n) dblock van hoeb(er)ghen t(er) eenre ende de strate ald(air) t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) de helicht van xxiiii pe(n)ni(n)ghe(n) en(de) van viere capuyne(n) outs/
chijs ten ghewoenlijken tijden te bet(alen) aen en(de) op zeke(r) goede ende/
onderpande div(er)se p(er)soene(n) toebehoren(de) te bevekem ende dair omtrent/
gheleghe(n) Dair af dand(er) helicht vanden voirs(creven) xxiiii pe(n)ni(n)ghe(n)/
en(de) iiii cap(uynen) den voirs(creven) janne wynt(er) in sijnre deylinghe(n) ghevallen es/
Ende der voirs(creven) lijsbetten wynt(er)s sijn ghevallen en(de) ghebleve(n) in/
huer deylinghe(n) bij conse(n)te henricx vande(n) eynde voirs(creven) huers neve(n)/
de goede erfchijsen ende erfpachten hier ond(er) bescreve(n) Inden yersten/
de helicht van xiiii zeelen lants gheleghen inde p(ro)chie van holsbeke/
onder de wijng(ar)de ald(air) te weten(e) die helicht die gheleghen es te/
loven(en) waert tusschen dand(er) helicht die den voirs(creven) goorde in deylinghe(n) ghevallen es ende de goede der kinde(re)n pauwels wijlen van maelcote/
It(em) de helicht van noch xiiii zeelen lants gheleghen aldair opt selve/
velt te weten(e) die helicht die ghelege(n) es te loven(en) w(er)t tusschen/
dand(er) helicht die den voirs(creven) goorde in deylinghe(n) ghevalle(n) es ende/
de goede jans van gheele Item de helicht van eene(n) stuck boschs/
It(em) de helicht van eene(n) stuck boschs houden(de) int gheheele drie/
vie(re)ndeel dach(mael) gheleghe(n) inde p(ro)chie van holsbeke tussche(n) de goede/
van kersbeke in beyden zijden It(em) de helicht van drie vie(re)ndeel/
boschs gheheeten gaesmansbosch tusschen de goede van kersbeke t(er)/
eenre en(de) henricx van opscheyde t(er) ande(r) zijden dair af dand(er)/
helicht vanden voirs(creven) twee stucken boschs den voirg(enoemde) goerde in/
deylinghe(n) ghevalle(n) es It(em) i(½) dach(mael) lants gheleghe(n) inde p(ro)chie/
van holsbeke onder de(n) quaelborne tussche(n) de goede(n) van kersbeke/
op deen zijde ende de goede der kinde(re)n henricx wijlen vanden scryeke/
op dand(er) zijde It(em) een dach(mael) lants gheheete(n) corenhoff gelijck/
tgheleghen es te duetsselle inde p(ro)chie van holsbeke tusschen de
//
goede anthonijs ts(er)heyns t(er) eenre ende de beke ald(air) t(er) ande(r) zijden/
It(em) een dach(mael) lants gheleghe(n) ald(air) onder de delle tussche(n) de goede/
henricx van opscheyde t(er) eenre zijden en(de) jans lenaerts t(er) ande(r) zijden/
It(em) een dach(mael) lants gheleghe(n) opt selve velt tusschen de goede jans/
vanden beecken op deen zijde ende jans de gouwe(re) op dande(r) zijde/
It(em) de helicht van drie vie(re)ndeel lants gheleghe(n) inde p(ro)chie va(n)/
cortelke opden hoven It(em) de helicht van drie vie(re)ndeel lants/
gheleghe(n) ald(air) t(er) plaetssen gheheeten boekel It(em) drie vie(re)ndeel lants/
gheleghen ald(air) opden groten zavel tussche(n) de nustrate t(er) eenre zijden/
ende de goede jans de raymake(re) t(er) ande(re) It(em) xviii roeden lants/
ghelege(n) ald(air) tussche(n) de voirs(creven) nustrate t(er) eenre ende de goede jans/
de raymake(re) t(er) ande(r) zijden It(em) twee derdeghedeelte van eene(n) halven/
dach(mael) lants gheleghe(n) inde p(ro)chie van holsbeke bijde bengghestrate/
It(em) (½) dach(mael) inde twee derdeghedeelte van eene(n) dach(mael) lants gelijck/
tghelege(n) es ald(air) bijde voirs(creven) strate It(em) een dach(mael) beempts gheleghen/
inde selve p(ro)chie inde ettenghe dair men gaet te dutsele(re)nbeempde/
waert It(em) eenen beempt gheheeten florijnsbeempt houden(de) iii(½) dach(mael)/
ghelijck hij ghelege(n) es inde p(ro)chie van witsele inde wybeempde/
op trecht ende last uut den voirs(creven) goede(n) gaen(de) ten behoirlijken goede(n) gaende tijde(n) te betalen(e) It(em) een mudde rox erf(liker) pachts aen ende op/
huys ende hof jans vranx ghelegen te holsbeke t(er) plaetssen gheheete(n)/
de hofstad ende oick aen een stuck lants desselfs jans vranx houden(de)/
drie dach(mael) ghelijck tghelege(n) es ald(air) op dand(er) zijde vand(en) straten/
gheheete(n) dyewech It(em) de helicht van xx molevaten roghs/
goets en(de) payabels der mate(n) van loven(en) t(er)mi(n)s aen ende op zeke(r)/
goede ende onderpande lodewijcx [joes] smeyers ghelege(n) inde p(ro)chie va(n)/
cortelke dair af dand(er) helicht den voirs(creven) goorde in zijnre deylinge(n)/
ghevallen es It(em) eene(n) gulden(en) pe(n)ninck gheheete(n) dobbelen mottoen/
erfs chijs aen ende op huys ende hof met sijnre toebehoirte(n) gheerts/
vanden hove gheheeten werckman gheleghen te duetsselle inde p(ro)chie/
van cortelke It(em) drie rijd(er)s erfs chijs [t(er)mi(n)s] aen ende op zeke(r) goede ende/
onderpande pet(er)s wijlen van schoelants in de p(ro)chie van thielt gelege(n)/
It(em) twee derdeghedeelte van drie rijd(er)s erfs chijs ten behoirlijken tijden
//
behoirlijken tijden te ghelden(e) aen ende op zeke(r) goede ende onderpande/
willems van daelhem ende henricx cluwens gheleghen inde/
p(ro)chie van wynghe Item sal voort hebben de voirs(creven) lijsbeth/
in huer deylinghe(n) de voirs(creven) sesse hollan(sche) gulden(en) erf(liker)/
chijs aen ende op de goede voirs(creven) ghelijck die voe(r) ghespecificeert/
staen ende den voirs(creven) goorde in sijnre deylinghe(n) ghevallen sijn/
Ende den voirs(creven) janne wynt(er) sijn ghevallen ende gebleve(n) in/
sijnre deylinghe(n) de goede chijse rinte(n) en(de) pachte(n) h(ier) nae besc(re)ve(n)/
Inden yersten huys ende hof met allen sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n)/
inde p(ro)chie van gheete bijden kerchof ald(air) It(em) vier boender lants/
leens ghelijck sij gheleghen sijn inde voirs(creven) p(ro)chie van gheete in/
verscheyden stucken ald(air) ghelijck(er)wijs men dat te leene houden(de) is/
vanden hee(re) van gheete It(em) dachste ghedeelte van x dach(mael)/
lants ghelijck tgheleghe(n) is te loven(en) opde loe bijden witte(n)wech/
It(em) de helicht van iii(½) dach(mael) beempts gelijck dat ghelegen is/
inde love(n)ne(re)nbeempden bijde leygracht opde sijde te kesselw(er)t It(em)/
noch de helicht van eene(n) dach(mael) beempts gelege(n) ald(air) op dand(er)/
sijde vand(en) voirs(creven) leygracht te wiltsellew(er)t op allet recht ende last/
uut den voirs(creven) goeden gaen(de) ten behoirlijken tijden te betalen(e) It(em) liiii[tich] capuyne(n) ende twee derdeghedeelte van eene(n) cap(uyn) ende xiii/
stuv(er)s erf(liker) leen chijs alle jaire tsinte steve(n) daghe te betalen(e) It(em)/
xxvii ganse leens chijs tsinte barth(elmeeus) daghe te betalen(e) It(em) vijftich/
stuv(er)s te weten(e) drie pl(a)c(ken) brab(ants) voir elken stuv(er) gherekent [erf(lick)] tsinte remeysmisse/
te betalen(e) It(em) onderhalff mudde rox t(er)wen erf(lick) tallder zielen daghe/
te betalen(e) It(em) (½) mudde t(er)wen tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) It(em)/
xviii doziene(n) evene(n) der mate(n) van gheete erflick alle jaire tsinte/
remeysmisse te betalen(e) erf(lick) in naecomen(de) tijden aen ende op div(er)se en(de)/
verscheyden(en) goede ende onderpande div(er)se p(er)soene(n) toebehoren(de) te/
gheete ende dair omtrent It(em) een half mudde t(er)wen der mate(n)/
van loven(en) erf(liker) pachts alle jaire tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e)
//
aen en(de) op een stuck hoofs met sijnre toebehoirte(n) laureys wijlen/
loens ghelijck tgheleghe(n) es inde p(ro)chie van bevekem It(em) de helicht/
van xxiiii pe(n)ninghe bov(en) en(de) iiii capuyne(n) erfs chijs ten behoirlijken/
tijden te betalen(e) aen en(de) op zeke(r) goede ende onderpande div(er)se p(er)soene(n)/
toebehoren(de) te bevekem ende dair omtrent ghelegen Dair aff/
dander helicht vanden voirs(creven) xxiiii pe(n)ni(n)ghe(n) en(de) iiii cap(uynen) den voirs(creven)/
goorde in sijne deylinghen ghevallen es It(em) xxii(½) molevate(n)/
rox der mate(n) van loven(en) t(er)mi(n)s aen ende op huys ende hoff/
gielijs wijlen boen gheleghen te bynswijck It(em) viere molevate(n)/
rox erf(liker) pacht t(er)mi(n)s aen en(de) op een stuck lants henricx/
die gouwe(re) gheleghe(n) te kesselle bynne(n) der vrijheyt van loven(en) t(er)/
plaetssen gheheete(n) lyeminxbeke It(em) sal voort hebbe(n) de voirs(creven)/
jan in sijnre dylinghe(n) een heerlich(eit) met den coren en(de) alle(n) ande(re)n/
sijne(n) rechte en(de) toebehoirte(n) ghelijkerwijs en(de) in ald(er) manie(re)n jan/
wijlen wynt(er) en(de) katlijne van meld(er)t sijn huysvrouwe voirs(creven)/
die h(er)licheyd(en) inde p(ro)chie van gheete te houden(e) plaghen ende me(n)/
die vanden h(er)toghe van brabant te leene houden(de) es/
Ende den voirs(creven) voirs(creven) henricke(n) ouderogghe ende marien wynt(er)s/
sijnre huysvrouwe(n) sijn ghevallen ende ghebleve(n) in huer(en) deylinge(n)/
de goede erfchijse(n) ende erfpachte(n) h(ier)nae besc(re)ven Inden yersten/
een boender eeussels gheheete(n) screyterseeussel gheleghen inde/
p(ro)chie van cortelke tusschen de goede tcloest(er)s van ghempe in/
drie zijden It(em) drie vierdeel [dach(mael)] ende xxv roeden beempts gelege(n)/
inde p(ro)chie van cortelke holsbeke inde duetselbeempde tusschen/
de goede jans berckman ende de goede van kersbeke It(em) (½) dachmael/
beempts gheleghe(n) inde p(ro)chie van cortelke inde verrebeempde(n)/
tussche(n) de goede der taefflen sheylichs gheests te loven(en) en(de) de beke/
ald(air) It(em) (½) dach(mael) beempts ghelegen te becxhem ond(er) de h(er)lich(eit)/
van rotsselair tusschen de goede willems vanden hove ende der/
kercken van aerschot It(em) een half boender en(de) xxv roeden lants
//
gheleghen inde p(ro)chie van cortelke t(er) plaetssen gheheeten/
colcxkenshoeve tusschen die goede reyners tyelens en(de) de strate/
aldair It(em) terdel van eene(n) halve(n) boend(er) lants gheleghen/
ald(air) ter selv(er) plaetssen bijden goeden goorts wout(er)s Item/
eenhalf dach(mael) ende xii roeden lants ghelegen ald(air) bijden/
goeden henricx vanden boenenrode It(em) onderhalf dach(mael) lants/
gheleghen aldair inde reysenshoeve tusschen de goede joes/
smeyers ende arnts van cockeyen Item een dach(mael) lants ghelege(n)/
t(er) selv(er) plaetssen tusschen de goede goorts vanden putte de/
strate aldair ende de goede arnts vander beken It(em) een half/
boender lants ghelegen inde p(ro)chie van cortelke t(er) plaetssen/
gheheeten delvenshoeve tusschen de goede willems vanden/
velde ende lijsbette(n) van(de) maelcote It(em) (½) boender en(de) xxv roeden/
lants ghelegen inde voirs(creven) p(ro)chie van cortelke acht(er) den ouden/
bog(ar)t tusschen de goede jans vander lane(n) ende de goede van/
kersbeke It(em) (½) boender lants gheleghen inde p(ro)chie van/
lynden opde seeftinghen tusschen de goede henricx vanden/
bossche ende de goede van kersbeke It(em) drie zeelen lants/
gheleghen opt acht(er)stetseeftinghe(n) tusschen de goede henricx/
neels ende pet(er)s vanden opstalle It(em) (½) boender boschs/
ghelegen te lynden t(er) plaetssen gheheeten cockyen tusschen/
tusschen de goeden arnts vander beken in drie zijden ende/
de strate ald(air) ghelijkerwijs alle de voirs(creven) goede inde voirscr(even)/
plaetssen gheleghen sijn luttel myn oft meer ind(en) maten houden(de)/
opt recht ende last uut den voirs(creven) goeden gaen(de) ten behoirlijke(n)/
tijden te betalen(e) It(em) sullen voorts hebben de voirs(creven) henrick/
ouderogghe ende marie sijn huysvrouwe in huer deylinghe(n)/
den chijs ende pacht h(ier) nae besc(re)ve(n) Inden yersten een croone/
erf(liker) chijs aen en(de) op een eeussel der kinde(re)n henricx wijlen/
truydens ghelegen te cortelke aenden vorsten beempt welke/
crone bijden erfghename(n) des voirs(creven) [wijlen] henricx [truydens] afghequeten es/
It(em) eene(n) guld(en) pe(n)ninck gheheete(n) crone erf(liker) chijs aen en(de) op/
huys ende hoff met sijnre toebehoirte(n) lijsbette(n) vander brugghe(n)
//
gheleghen inde p(ro)chie van holsbeke t(er) plaetssen gheheeten/
brugg(er)velt bijden goeden willems brugghema(n)s It(em) tderdendeel/
van van twee gulden pe(n)ni(n)ghen gheheete(n) rijd(er)s erf(liker) chijs/
aen ende op de goede willems wijlen bosscop gheleghen te/
wynghe in div(er)se plaetssen ald(air) It(em) tderdel van eenen/
rijder erfs chijs aen ende op zeke(r) goede ende onderpande henricx/
cluwens gheleghen inde p(ro)chie van wynghe dair af dande(r)/
twee derde ghedeelte(n) der voirs(creven) lijsbette(n) in deylinghen gevallen/
sijn It(em) de helicht vanden vruchten vanden boome(n) van/
eene(n) bog(ar)de jans bercman gheleghe(n) te duetssele tusschen de/
goede der kinde(re)n (christ)iaens wijlen valveken ende henricx van/
willenberghe Item een half mudde rox erf(liker) pachts tsinte/
andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) aen ende op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande/
jans tielens gheleghen tsinte pet(er)s rode It(em) (½) mudde rogs/
erfs pachts ten selve(n) sinte andriesmisse te betalen(e) aen en(de) op/
huys ende hof met sijnre toebehoirte(n) jans de decke(re) ghelege(n)/
te lynden It(em) viere pe(n)ninghe bov(en) erf(liker) chijs aen en(de) op een/
eeussell der kinde(re)n goorts wijlen de leeu ghelegen te holsbeke/
bijde bruggherstrate ghelijck de scepen(en) brieve(n) dair op/
ghemaect dat inhouden en(de) begr(ri)pen Ende es in des(en) deylinge(n)/
tusschen den voirs(creven) p(ar)tijen claerlick bevurw(er)t ende ondersproken alse/
van alsulken onderhave crone lijftochte(n) dair inne arnt dijckma(n)/
ende jan vander lanen met hue(re)n medeplichte(re)n met scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) verobligeert sijn dat de selve lijftochte alleene/
volghen sal den voirs(creven) janne wynter niet wederstaen(de) dien/
dat e(n)nich van hen inde brieve van dier lijft(ochte) mede versien oft/
ghericht wae(re)n ende den selven brief den selven janne wynt(er)/
ten selve(n) rechte overgheve(n) It(em) es voort inder manie(re)n/
van erfvurw(er)den tusschen den voirs(creven) p(ar)tijen ondersproken en(de) gecondicioneert/
oft e(n)nighe ande(r) goede chijse oft pachten naemaels bevonde(n) wordden/
alh(ier) niet ghedeylt sijnde datmen die goede tusschen hen in gelijke/
p(ar)cheelen deylen sal ghelijck die ande(re)n goeden voirscr(even)
//
Ende oft e(n)nighe vanden voirs(creven) p(ar)tijen e(n)nighe vanden voirg(enoemde)/
goeden in huer(er) deylinghen ghevallen sijnde met rechte verlore/
dat dan dande(r) p(ar)tijen dat verlies ende die schade in ghelijke/
porcien draghen sullen Welke scheydinghe ende deylinghe/
de voirs(creven) p(er)soenen elck der ande(re) ghelooft hebben voir hen hue(re)n/
erve(n) ende naecomelinghe(n) vast ghestentich ende onv(er)breckelick te/
houden(e) elck van hen op des and(er)s ghedeelte renu(n)cieren(de) ende/
verthyende Gheloven(de) voorts elck den ande(re)n ende t(er) manissen van/
elcx van hen dair af altijt ghenoech te doene oft e(n)nighen van/
hen yet te nauwe bij des voirs(creven) is ghedaen oft gheschiet wae(r)/
alsoe dat elken van hen voir he(n) ende hue(re)n erfghename(n) en(de) naecomeli(n)ge(n)/
vast ende zeker sal moghen sijn tot ewighe(n) daghen Gheloven(de) voirt/
elc t(er) manissen des and(er)s te come(n) voir alle gherichte(n) hee(re)n en(de) hove(n)/
ende ande(re)n plaetssen dair onder de voirs(creven) goede resorte(re)n oft/
gheleghen sijn ende elck den ande(re)n op cost des gheens die dat/
versuect ald(air) behoirlijke ende behoeflijke vestich(eit) ghenoech doen/
ende verthijdenisse te doene Alsoe dat elken van hen aen sijn goede/
voirs(creven) ende tot den voldoene van allen den vurw(er)den voirscr(even)/
nae den rechte van elker plaetssen dair die goede gheleghen/
sijn vast ende zeker sal moghen wesen ende blijven teewighen daghe(n)/
cor(am) vos heykens januarii xx[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer