SAL7762, Act: R°182.1-V°182.1 (329 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°182.1-V°182.1  
Act
Date: 1475-01-28

Transcription

2019-07-30 by Walter De Smet
It(em) prior en(de) co(n)ve(n)t scloest(er)s vanden p(re)dike(re)n p(ri)or en(de) co(n)ve(n)t scloest(er)s vanden/
augustine(n) en(de) g(ar)diaen en(de) co(n)ve(n)t scloest(er)s vanden mynderbruede(re)n de pro/
visore(n) en(de) mombore(n) vanden capellen va(n) sinte barbele(n) van sinte loys en(de)/
va(n) sinte m(ar)griete(n) op steemair binne(n) d(er) stad van loven(en) in p(rese)ncien der/
scepen(en) van loven gestaen hebbe(n) gekint en(de) gelijt mids den ov(er)geven/
van eene(n) scepen(en) brieve van loven(en) va(n) vi rins gul(den) elken rins gul(den)/
voir xx stuv(er)s gereke(n)t erflike rinte(n) die hen bij h(ere)n pet(ere)n de beye(r)/
canonc inder kerke(n) va(n) sinte peet(er)s te loven meest(er) ja(n)ne calab(er) secreta(r)ius/
d(er) stat van loven(en) en(de) jacoppe edelhee(re) als executoe(r)s vande(n) testame(n)te/
h(ere)n willems wile(n) edelhee(re) p(rie)st(er)s voir scepen(en) va(n) lov(en) t(er) selve(n) rechte ov(er)/
gegeve(n) is die jacop va(n) raveschote de jonghe meest(er) ja(n) va(n) raveschote/
sijn brued(er) en(de) roeloff landshee(re) den vors(creven) wile(n) h(ere)n wille(m)me sculdich wae(re)n/
en(de) noch sculdich sijn gelijc de(n) selve(n) scep(enen) brieff d(air) op gemaect a(n)no/
xiiii[c] lxiii aprilis xv inne hult o(m)me bij elke(n) vande(n) vors(creven) iii cloest(ere)n en(de)/
bij elke(n) vanden vors(creven) iii capelle(n) eene(n) rins gul(den) erflic d(air) af gehave(n) en(de)/
gebuert te worde(n) Dat elke(n) va(n) hen d(air) mede voldaen en(de) genoech gesciet/
is vande(n) selve(n) executoe(re)n va(n) alsulke(n) xviii rins gul(den) eens te gevene/
oft va(n) eene(n) rins gul(den) erflic als elke(n) va(n) hen bide(n) vors(creven) wile(n) he(re)n/
wille(m)me edelhee(re) met testa(men)[te] gemaect en(de) gelate(n) ware(n) Scelden(de) d(air)/
o(m)me de vors(creven) legatarise te wete(n) elc va(n) hen als va(n) sine(n) legate vors(creven)/
alle de goede des vors(creven) wile(n) he(re) willems den vors(creven) executoe(re)n en(de) eene(n)/
iegelike(n) and(er)s d(air) af quitan(cie) behoeven(de) volcomelic quijt Geloven(de) de/
selve legatarise elc va(n) hen soe v(er)re hem dat aentae(n)geert den vors(creven) /
executoe(re)n d(air) af ne(m)m(er)meer aente spreke(n) te moeye(n) noch te vexe(re)n/
in e(n)nighe(n) rechte gheestelic noch weerlic in e(n)nig(er) manie(re)n Bekinne(nde) voirt de vors(creven) p(ri)ore(n) g(ar)diaen en(de) c(on)ve(n)te(n) vand(en) p(re)dike(re)n vanden augustine(n)/
en(de) mynd(er)brued(ere)n wai(r) elke(n) va(n) hen tvors(creven) sijn legaet bide(n) vors(creven) h(er) wille(m)me/
gelate(n) es o(m)me bi(n)ne(n) den vors(creven) hue(re)n cloeste(re)n sijn jaergetide en(de) sijnre/
ouders tot ewige(n) dage(n) ald(air) gedae(n) te worde(n) opde(n) xvi[e(n)] dach d(er)/
mae(n)t va(n) octobri als de selve h(er) wille(m) aflivich werdt [dat sij] tselve legaet/
d(air) op geaccepteert hebbe(n) en(de) aengenome(n) te doene en(de) hen d(air) vore/
v(er)obligeert en(de) gelooft voir hen [en(de)] hue(re)n naec(omelingen) tselve jaergetijde inde(n)/
selve(n) hue(re)n cloeste(r) tot ewige(n) dage(n) te doene en(de) dat aucte(n)tijclic doen/
registrere(n) in hue(re)n jaergetijde boeke(n) en(de) rolle(n) va(n) bidinge(n) in ewiger/
memorie(n) soe dat behoirt Geloven(de) voirt oft de vors(creven) rinte af/
gequete(n) wordde dat sij tgelt va(n) dier quiti(n)ge(n) comen(de) alt(oes) beke(re)n sulle(n)
//
in gelike(n) rinte(n) en(de) tot behoef des jaergetijde(n) en(de) gebede(n) vors(creven) sond(er)/
in e(n)nigen toecomen(de) tijde(n) hen te moge(n) excuse(re)n o(m)me des vors(creven) jaerge/
tijde en(de) gebede niet te derve(n) doene mids den v(er)gane d(er) rinten/
vors(creven) want oft die rinte v(er)ginge oft v(er)smolte dat dat soude/
sijn bij ocsuyne en(de) neglige(n)cien va(n) hen cor(am) roelants berghe ja(nua)[rii] xxviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer