SAL7762, Act: R°260.2 (490 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°260.2  
Act
Date: 1475-04-03

Transcription

2019-11-11 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s (et)c(etera) saluyt Doen te weten(e) dat op/
heden voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene arnt de brieve(re) gheheete(n) mu(n)ter/
zone wijlen arnts ende heeft in ald(er) bester forme(n) ende manie(re)n soe dat/
nae recht best mach diene(n) ende behoe(re)n gheconstitueert ghesedt volcome(n)/
macht p(ro)curacie ende auctoriteyt ghegeve(n) arnde de witte zone wijlen/
willems sijne(n) swag(er) o(m)me alle alsulken recht actie int(er)est porcie ende/
ghedeelte als den selve(n) arnde de brieve(re) verschene(n) ende ghevallen sijn nae/
ende uut doode gielijs wijlen van cortbeke [geheete(n) mu(n)te(r)] soe wair die goede ghelegen/
sijn in huysen hoven landen beempden eeusselen bosschen chijsen renten/
en(de) pachten met rechte teghen de medeerfgename(n) en(de) eene(n)yegelijken/
and(er)s die hem dair teghen p(ar)tije maken wille in rechte te vervolghen(e)/
[te verantweerden(e) ende te bedingen(e)] voir alle rechten ende wethoude(re)n dair dat nae der natue(re)n vanden goeden/
sal diene(n) ende behoe(re)n In aenspraken en(de) verantw(er)den te come(n) thoenissen en(de)/
wairheyden te leyden der wederp(ar)tijen ghetuyghen te sien swe(re)n ende alle/
p(ro)cessen acten ende t(er)mijne van rechte te doene ende te houden(e) vo(n)nissen en(de)/
sentencie(n) sij sijn int(er)locutoir oft diffinetijf teysschen taenhoren en(de) te v(er)wachten(e)/
het sij dat die ghegeve(n) wae(re)n voir den voirs(creven) arnde de brieve(re) oft dair tege(n)/
ende tselve recht actie int(er)est porcie ende ghedeelte te wynne(n) en(de) te/
verlyesen ende voort van alle porcie(n) ende ghedeelte(n) dat hem met/
rechte aenghewesen sal wordde(n) teghen de medeerfghename(n) en(de) mede/
deylders scheydinghe en(de) deylinghe te maken(e) totten verthijden(de) excluys/
ende voirtaen g(e)n(er)alick ende sp(eci)alick allet ghene d(air) inne te doene ende/
te vordere(n) dat de voirs(creven) arnt de brieve(re) selve soude moghe(n) doen/
wairt dat hij ald(air) p(rese)nt en(de) voir oeghe(n) wae(re) P(ro)mittens rat(um) due(re)nde (et)c(etera)/
cor(am) ouderogge burg(imagistr)[o] lang(rode) vos scab(inis) april(is) iii[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer