SAL7762, Act: R°309.2-V°309.1 (572 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°309.2-V°309.1  
Act
Date: 1475-05-10

Transcription

2020-01-12 by Walter De Smet
Item wouter vanden dijke ter eender en(de) peter vander/
bueken ter and(er) zijden zijn met malcande(re)n overcome(n)/
en(de) eensworden alse van heu(re)r beider erve neve(n) een/
gelegen die zij vercregen hebben teghen de provisoirs/
meestersse en(de) co(n)vent vanden groeten gasthuyse/
te loven(e) inde pellenberchstrate der pointen en(de)/
vorweerden hier na verclaert die zij malcande(re)n/
gelooft hebben tonderhouden en(de) tachtervolghen Te weten(e)/
inden yersten dat den muer also dien nu staet inde(n)/
hoff int scheiden van heu(re)r beid(er) erve beghinnende/
omtrent den hoec vanden huyse des voirs(creven) peters/
en(de) also achterweert streckende totter stat vesten/
voirs(creven) woute(re)n toebehoe(re)n sal tot eeuwegen daghen/
en(de) van hem en(de) sijnen erfgename(n) gehouden wordden/
van goeder reparacien Item is vort vorweerde/
dat den voirs(creven) woute(re)n en(de) sijnen nacomelinghen
//
hue(re) gaen staen en(de) keren hebben sullen vanden hove des voirs(creven)/
wouters aende vors(creven) strate gelegen totten wande oft/
mue(r) vanden voirs(creven) huyse des voirs(creven) [peters] niet wederstaende/
dat den osiendrup vand(en) selven huyse des voirg(enoemde) peters/
dien verre inden voirs(creven) hof des voirs(creven) wouters valt/
welcken osendrup vors(creven) des vorg(enoemde) peters tot eeuwegen/
daghen vallen sal also dien nu valt op derve des vors(creven)/
wouters It(em) sal de vors(creven) peter ter stont doen toeplecke(n)/
de nederste vynste(re)n die hij nu staende heeft [op sijnen vloer] ten vors(creven)/
hove weert des vorg(enoemde) wout(er)s doen verplecken alsoe/
dat die vanden vloere des vors(creven) peters bynnen tshuys/
metter underster platen hoeghe sullen moeten bliven/
sesse voete en(de) twee derdendeele van eenen [voete hoeghe] alsoe/
langhe als de vors(creven) wout(er) en(de) peter leven sullen en(de)/
de lanxste van hen beiden leven sal Item sal de selve/
peter sijn licht andersins ten hove weert des vors(creven)/
des vors(creven) wouters hebben also hij dat nu d(air) heeft/
Item sal de vors(creven) wout(er) en(de) sijn nacomelinghe de eerde/
vand(en) vors(creven) hove neve(n) thuys des vors(creven) peters/
houden liggen(de) beneden d(er) platen vanden selven huyse/
des selfs pet(er)s also dat den want van dien niet/
en verderve noch en verrotte uut saken van dien/
cor(am) lyemingen langrode maii x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer